ผู้เข้าร่วม
คณะผลิตกรรมการเกษตร 44
เนตรนภา อินสลุด
วราภรณ์ ภูมิ์พิพัฒน์
พุฒิสรรค์ เครือคำ
ผานิตย์ นาขยัน
ศมาพร แสงยศ
กนกพร นันทดี
ชรินทร์ทิพย์ โกฎิแก้ว
อารีย์ นามเมือง
อารีรักษ์ วิชัยศรี
กชนก ราชเมืองมูล
พิกุล นิลวาส
เรืองชัย จูวัฒนสำราญ
รัตน์นรี ปะมาละ
ปาณิศา วงค์ใส
อภิชนา วงศ์วารเตชะ
จักรพงษ์ ไชยวงศ์
เขมินทรา ติ๊บปัญญา
ปัทมา หาญนอก
ลัดดาวัลย์ ระดม
วงค์พันธ์ พรหมวงศ์
ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์
ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์
รัชนี พุทธา
จุฑามาศ พิลาดี
จักรพงษ์ กางโสภา
วิชญ์ภาส สังพาลี
ปรมินทร์ นาระทะ
เดือนวิสาข์ สิงหะภักดี
ศศิธร ปัญญา
ธีรนุช เจริญกิจ
วาสนา วิรุญรัตน์
สุลาวัลย์ อาทิตย์
เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์
นุจรีย์ พรมโสภา
พัชรินทร์ อลิปริยกุล
สาวิกา กอนแสง
กิตติชัย เกตุจิ๋ว
เจนจิรา หม่องอ้น
ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว
ณัฐดนัย ลิขิตตระการ
วาริน สุทนต์
จีราภรณ์ อินทสาร
อัชฌา เทพศิริ
เขต ศรีพรรณ
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 44
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล