ผู้เข้าร่วม
สำนักงานมหาวิทยาลัย 33
กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ 2
กองกลาง 2
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 3
กองคลัง 1
กองแผนงาน 11
กองวิเทศสัมพันธ์ 1
กองพัฒนานักศึกษา 1
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 4
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 2
กองเทคโนโลยีดิจิทัล 1
กองตรวจสอบภายใน 1
กองพัฒนาคุณภาพ 2
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1
คณะผลิตกรรมการเกษตร 4
คณะบริหารธุรกิจ 3
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 3
คณะวิทยาศาสตร์ 6
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 5
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 3
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 6
สำนักหอสมุด 3
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 3
คณะศิลปศาสตร์ 3
คณะเศรษฐศาสตร์ 6
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 3
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 3
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1
อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร 2
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 3
วิทยาลัยนานาชาติ 5
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 100
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล