ผู้เข้าร่วม
สำนักงานมหาวิทยาลัย 42
กองกลาง 2
กองคลัง 12
กองพัฒนานักศึกษา 1
กองเทคโนโลยีดิจิทัล 25
ณัฐกฤตา โกมลนาค
ศุภวรรณ สัจจากุล
กรกช เจริญทรัพย์
มนสิชา มีแสงแก้ว
นิรุต ทองสุก
บรรพต โตสิตารัตน์
อภิญญา โตสิตารัตน์
สุมาลี สุพรรณนอก
พรสวรรค์ นักดนตรี
ปริญญา ธะนันต์
ธนัท นันทะชมภู
คล๊อก ประถมทรัพย์
สุรเดช ไชยมงคล
อาทิตย์ แก้วถาวร
อทิตยา คำภิระ
วสุ ไชยศรีหา
นพมาศ ริยะนา
สุระพล ริยะนา
ปานศักดิ์ ชัยภักดี
ประวิทย์ วิมานทอง
อาจารียา ปิยะจันทร์
เนตรนภา ธะนันต์
จุรีรัตน์ สุยะเขต
สุระพล ริยะนา
นพมาศ ริยะนา
ฝ่ายกฎหมาย 2
คณะวิทยาศาสตร์ 4
คณะเศรษฐศาสตร์ 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 47
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล