ผู้เข้าร่วม
คณะผลิตกรรมการเกษตร 50
อารีรักษ์ วิชัยศรี
อารีรักษ์ วิชัยศรี
ศรีวรรณ ดอนวิเศษ
ธีรนุช เจริญกิจ
วีณา นิลวงศ์
กนกพร นันทดี
หทัยรัตน์ ชววัฑรัตน์ชัย
อภิชนา วงศ์วารเตชะ
ธารารัตน์ เชื้อวิโรจน์
พัชรินทร์ อลิปริยกุล
วงค์พันธ์ พรหมวงศ์
เขมินทรา ติ๊บปัญญา
ปิยะ พละปัญญา
ศศิธร ปัญญา
อัมพร มาลา
เขต ศรีพรรณ
หนึ่งฤทัย บุญตวย
อัชฌา เทพศิริ
ลัดดาวัลย์ ระดม
ลั่นทม ปะมาละ
รุ่งโรจน์ มณี
ศมาพร แสงยศ
สุรัตน์ เสาร์คำ
แสงเดือน อินชนบท
ผานิตย์ นาขยัน
ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว
ณัฐดนัย ลิขิตตระการ
เจนจิรา หม่องอ้น
อภิริยา นามวงศ์พรหม
จีราภรณ์ อินทสาร
สาวิกา กอนแสง
เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์
อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ
ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร
กรวิกา บุญมาวรรณ์
จุฑามาศ อาจนาเสียว
บัณฑิต ต๊ะเสาร์
สุจิรา ทิวจิรกุล
สุลาวัลย์ อาทิตย์
พิมพ์หทัย กูลวงค์
ภัชราภรณ์ จันต๊ะ
มีนา ปรางค์รัตน์
กาญจนา ภักดิ์สันติพงศ์
นงวัย ภักดิ์สันติพงศ์
นงลักษ์ ชูพันธ์
อรทัย จันต๊ะมงคล
ณัฐวุฒิ พิมพ์คำไหล
เกศริน ขยัน
อนุศิษฏ์ บุญทาแดง
อรชร ศรีดวงแก้ว
หน่วยงานภายนอก 1
อารีรักษ์ วิชัยศรี
อารีรักษ์ วิชัยศรี
ศรีวรรณ ดอนวิเศษ
ธีรนุช เจริญกิจ
วีณา นิลวงศ์
กนกพร นันทดี
หทัยรัตน์ ชววัฑรัตน์ชัย
อภิชนา วงศ์วารเตชะ
ธารารัตน์ เชื้อวิโรจน์
พัชรินทร์ อลิปริยกุล
วงค์พันธ์ พรหมวงศ์
เขมินทรา ติ๊บปัญญา
ปิยะ พละปัญญา
ศศิธร ปัญญา
อัมพร มาลา
เขต ศรีพรรณ
หนึ่งฤทัย บุญตวย
อัชฌา เทพศิริ
ลัดดาวัลย์ ระดม
ลั่นทม ปะมาละ
รุ่งโรจน์ มณี
ศมาพร แสงยศ
สุรัตน์ เสาร์คำ
แสงเดือน อินชนบท
ผานิตย์ นาขยัน
ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว
ณัฐดนัย ลิขิตตระการ
เจนจิรา หม่องอ้น
อภิริยา นามวงศ์พรหม
จีราภรณ์ อินทสาร
สาวิกา กอนแสง
เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์
อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ
ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร
กรวิกา บุญมาวรรณ์
จุฑามาศ อาจนาเสียว
บัณฑิต ต๊ะเสาร์
สุจิรา ทิวจิรกุล
สุลาวัลย์ อาทิตย์
พิมพ์หทัย กูลวงค์
ภัชราภรณ์ จันต๊ะ
มีนา ปรางค์รัตน์
กาญจนา ภักดิ์สันติพงศ์
นงวัย ภักดิ์สันติพงศ์
นงลักษ์ ชูพันธ์
อรทัย จันต๊ะมงคล
ณัฐวุฒิ พิมพ์คำไหล
เกศริน ขยัน
อนุศิษฏ์ บุญทาแดง
อรชร ศรีดวงแก้ว
รวม 51
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล