ผู้เข้าร่วม
สำนักงานมหาวิทยาลัย 2
คณะวิทยาศาสตร์ 2
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 67
เกศินี วีรศิลป์
เกษราพร ทิราวงศ์
กมลพร ปานง่อม
ขวัญจรัส เชิงปัญญา
จักรกฤช เตโช
จันทร์จิรา นันตา
จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ
ดุจดาว คนยัง
ถมรัตน์ ชัชวาลย์
ปัญจพร คำโย
พิชิตร์ วรรณคำ
ละออทิพย์ นะโลกา
วรศิลป์ มาลัยทอง
วิกานดา ใหม่เฟย
ศรายุทธ ตรีรัตน์
ศุกรี อยู่สุข
สมบัติ กันบุตร
สิทธิเดศ ศรีน้อย
สุภารัตน์ อำนาจ
อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์
อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
กรรณิการ์ มอญแก้ว
กฤดิลดา ล้วนเมือง
ณฐวุฒ พยัฆคิน
ดวงพร เพิ่มสุวรรณ
พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
พิรานันท์ จันทาพูน
มรกต วงศ์หน่อ
วิลาสินี บุญธรรม
สรียา ทรัพย์ศิริ
สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
อโนชา สุภาวกุล
อภิพงศ์ ปิงยศ
อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์
ชญานิศ ปัญญา
วาสนา วรรณคำ
วิจิตรา กระต่ายทอง
ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
จันทร์ธิมา เตโช
ฉลวย จันศรี
ธนากร แนวพิชิต
วัชรี เลขะวิพัฒน์
ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
นิติกาญจน์ นาคประสม
กาญจนา โกะสูงเนิน
รัฐพงศ์ ปกแก้ว
มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์
ประเทือง โชคประเสริฐ
ณัฐพร จันทร์ฉาย
ปวีณา ฉัตรสูงเนิน
วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ
อิศรา วัฒนนภาเกษม
อารีกมล ต.ไชยสุวรรณ
ปธัสนันท์ แดงประทุม
ประดุง สวนพุฒ
สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
วรวุฒิ งามพิบูลเวท
เปรมชัย สุทธคุณ
ศศิมินตรา บุญรักษา
ธนวัฒน์ ปินตา
กรรณิการ์ กาญจันดา
จำเริญ วงศ์โพธิ์
ศตพล กัลยา
สุธิดา นะภิใจ
ภาคภูมิ บุญมาภิ
คนิติน สมานมิตร
ณัฏฐวุฒิ ทรวงแก้ว
คณะศิลปศาสตร์ 1
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 5
หน่วยงานภายนอก 1
รวม 78
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล