ผู้เข้าร่วม
คณะผลิตกรรมการเกษตร 17
จักรพงษ์ ไชยวงศ์
ปรมินทร์ นาระทะ
อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ
เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์
ประนอม ยังคำมั่น
สุลาวัลย์ อาทิตย์
ปิยะ พละปัญญา
รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย
ผานิตย์ นาขยัน
เจนจิรา หม่องอ้น
นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย
ณัฐดนัย ลิขิตตระการ
ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร
ปัทมา หาญนอก
วงค์พันธ์ พรหมวงศ์
จีราภรณ์ อินทสาร
จุฑามาศ อาจนาเสียว
คณะบริหารธุรกิจ 4
คณะวิทยาศาสตร์ 15
รัชดาภรณ์ ปันทะรส
พัชรี อินธนู
กฤษณพรรณ ฉันทกิจ
จิรัชยา สมบูรณ์ชัย
จุฑามาศ มณีวงศ์
อุษารัตน์ รัตนคำนวณ
ธานินทร์ แตงกวารัมย์
มยุรา ศรีกัลยานุกูล
วีรินทร์ภัทร์ อินทนนท์
ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิช
ปานวาด ศิลปวัฒนา
ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน
สุภาพร แสงศรีจันทร์
ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล
ปารวี กาญจนประโชติ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 5
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 14
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 1
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1
คณะศิลปศาสตร์ 7
คณะเศรษฐศาสตร์ 2
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 7
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 8
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 4
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 5
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 19
นฤมล คงขุนเทียน
พรินทร บุญเรือง
ธันวดี กรีฑาเวทย์
สิริประภา วิรัชเจริญพันธ์
ศิริพร หนูหล่อ
นิวัติ ช่างซอ
อาทิตยา ธรรมตา
เดชา ผิวผ่อง
รักษ์พิกุล วงศ์จักร์
รัตติกา ชัยสวัสดิ์
อรอุษา ต๊ะวิโล
อรรถพงศ์ วภักดิ์เพชร
เบญจมาภรณ์ วิริยา
สราวุธ สอนใจ
ทวี สุวรรณ
จักรกฤษณ์ ธงแดง
พงษ์ศักดิ์ มังมติ
ศรุดา ทองหลอม
วีระยุทธ ยะอินต๊ะ
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 109
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล