ผู้เข้าร่วม
สำนักงานมหาวิทยาลัย 13
คณะผลิตกรรมการเกษตร 9
คณะบริหารธุรกิจ 3
คณะวิทยาศาสตร์ 6
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 9
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 2
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 1
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 4
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 3
คณะศิลปศาสตร์ 3
คณะเศรษฐศาสตร์ 5
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 4
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 4
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 1
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 3
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 74
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล