ผู้เข้าร่วม
สำนักงานมหาวิทยาลัย 51
กองกลาง 10
กองการเจ้าหน้าที่ 7
กองคลัง 6
กองวิเทศสัมพันธ์ 3
กองพัฒนานักศึกษา 2
กองสวัสดิการ 3
กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ 2
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 5
กองเทคโนโลยีดิจิทัล 1
กองตรวจสอบภายใน 7
กองพัฒนาคุณภาพ 5
คณะผลิตกรรมการเกษตร 43
จักรพงษ์ พวงงามชื่น
อภิชาติ สวนคำกอง
พาวิน มะโนชัย
จีราภรณ์ อินทสาร
เรืองชัย จูวัฒนสำราญ
พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์
ผานิตย์ นาขยัน
ปรมินทร์ นาระทะ
รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย
กรวิกา บุญมาวรรณ์
เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์
ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์
ศมาพร แสงยศ
กิตติชัย เกตุจิ๋ว
นพดล จรัสสัมฤทธิ์
ณัฐดนัย ลิขิตตระการ
วิชญ์ภาส สังพาลี
กมลเนตร ศรีธิ
ศุภธิดา อ่ำทอง
เดือนวิสาข์ สิงหะภักดี
ศศิธร ปัญญา
สุจิรา ทิวจิรกุล
นันทนา ศรีวิชัย
วินัย วิริยะอลงกรณ์
ธีรนุช เจริญกิจ
ประนอม ยังคำมั่น
อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ
ภัชราภรณ์ จันต๊ะ
มีนา ปรางค์รัตน์
ปิยะ พละปัญญา
ศรีวรรณ ดอนวิเศษ
พุฒิสรรค์ เครือคำ
อารีรักษ์ วิชัยศรี
เนตรนภา อินสลุด
จิราพร หลงปันใจ
ปุณญศิภรณ์ เทวรักษ์พิทักษ์
สุภักตร์ ปัญญา
วาริน สุทนต์
พหล ศักดิ์คะทัศน์
เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์
สายสกุล ฟองมูล
กังสดาล กนกหงษ์
รชาพร ปันดอนตอง
คณะบริหารธุรกิจ 21
จำเนียร บุญมาก
ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
ณัฐดนัย เขียววาท
ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์
โสภณ ฟองเพชร
ปรีดา ศรีนฤวรรณ
อนุชา กันทรดุษฎี
อรทัย ดุษฎีดำเกิง
จงรักษ์ บัวลอย
สิริกร บุญฟู
ฉัตรชัย ก๋าเร็ว
อลิษา อุ่นจิตต์
กฤตาณัฐ ศรีประภา
ประภาพร กิจดำรงธรรม
วชิรวิทย์ ศรีนุ่ม
พิชิต สิทธิกัน
ฉัตร ชูชื่น
ศิริกุล ตุลาสมบัติ
สุชีรา ขยาย
ภัทริกา มณีพันธ์
อดิศร สิทธิเวช
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 15
คณะวิทยาศาสตร์ 49
ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
ภูสิต ปุกมณี
ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล
รัชดาภรณ์ ปันทะรส
อุทุมพร กันแก้ว
สายรุ้ง เมืองพิล
ลัคนา วัฒนะชีวะกุล
พิชณิชา นิปุณะ
สุภาพรรณ อนุตรกุล
ชุติมา คงจรูญ
สุภาพร แสงศรีจันทร์
บุษบา กาหล
สมนึก สินธุปวน
สุภาพร แก้วถาวร
พงศกร ศิริ
อาษิรญา อินทนนท์
เยาวลักษณ์ ภูดีทิพย์
สัพพะโชติ์ ใจบาน
สายัณห์ อุ่นนันกาศ
หนึ่งหทัย ชัยอาภร
ชัยวัฒน์ โฆษภัทรพิมพ์
รัชนีวรรณ วงศ์พระจันทร์
รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ
ศริญณา มาปลูก
วศิน เจริญตัณธนกุล
ยุวลี อันพาพรม
จินตนา จูมวงษ์
พิลาศลักษณ์ ศรแก้ว
เจนจิรา ทิพย์ชะ
อลงกต กองมณี
พัชรี ยางยืน
ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์
สุรศักดิ์ กุยมาลี
อุษารัตน์ รัตนคำนวณ
เพชรลดา กันทาดี
ศักดินันท์ นันตัง
สุรีย์พร สราภิรมย์
พัชรี กองภาค
วิรันธชา เครือฟู
ปราณรวีร์ สุขันธ์
ธวัฒน์ สร้อยทอง
ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล
เรวดี วงศ์มณีรุ่ง
ปิยธิดา กล่ำภู่
ชูพงษ์ ภาคภูมิ
กนกวรรณ กรรเชียง
มุจลินทร์ ผลจันทร์
มธุรส ชัยหาญ
อัจฉรา แกล้วกล้า
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 17
สุรัตน์ นักหล่อ
ยงยุทธ ข้ามสี่
ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม
อธิษฐาน มีแสงแก้ว
สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ
กาญจนา นาคประสม
หยาดฝน ทนงการกิจ
มุกริน หนูคง
พิไลวรรณ พรประสิทธิ์
วรวรรณ เพชรอุไร
ญาณากร สุทัสนมาลี
วิภาวรรณ ผาภูมิ
วิจิตรา แดงปรก
ชุลีพันธ์ วงศ์คำตัน
วิวัฒน์ หวังเจริญ
นักรบ นาคประสม
ภานาถ แสงเจริญรัตน์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 3
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 10
สำนักหอสมุด 4
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 15
คณะศิลปศาสตร์ 34
นิคม มูลเมือง
ยุภา วิเศษศร
มนฤทัย ไชยวิเศษ
ชนาพร ขันธบุตร
หทยา อนันต์สุชาติกุล
พงษ์ศักดิ์ รวมทรัพย์
สุภาพร มโนวงศ์
ดาราณี ชุมทอง
อุดมศักดิ์ ศิริทะ
ศิริกาญจน์ จันทร์เรือง
มารียาดาร์ ธีดาอักษรสกุลส์
เวลิกา มามูล
วิรัตน์ คำศรีจันทร์
อุดมวิทย์ นักดนตรี
สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร
ศิริพร มณีชูเกตุ
ลักขณา ชาปู่
ชยุตภัฎ คำมูล
ปารดา เดชะประทุมวัน
ภัทรธนิษฐ์ ศรีจอมทอง
พรรณิดา ขันธพัทธ์
พีรดา ประจงการ
พิณนภา หมวกยอด
เมธี วงศ์วีระพันธุ์
จิราดร ถิ่นอ่วน
บังอร ศิริสัญลักษณ์
กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต
อุษณีย์ อินทะวงค์
วิภารัตน์ สุวรรณสิงห์
พนิดา พละปัญญา
อานนท์ สีดาเพ็ง
มธุรส สว่างบำรุง
ปิยะพันธุ์ นันตา
อภิชาติ ไตรแสง
คณะเศรษฐศาสตร์ 18
ศิริพร กิรติการกุล
พัชรินทร์ สุภาพันธ์
นันทพรรดิ์ นิตยพงศ์ชัย
เกศสุดา สิทธิสันติกุล
ศิวรัตน์ กุศล
วรรณวิไล จุลพันธ์
Jorge Fidel Barahona Caceres
มนตรี สิงหะวาระ
เดือนแรม บ่อเงิน
ทวีพร อดเหนียว
พรศักดิ์ โพธิอุโมงค์
พิมพ์ชนก สังข์แก้ว
กฤตวิทย์ อัจฉริยะพานิชกุล
นิโรจน์ สินณรงค์
ประเสริฐ จรรยาสุภาพ
สมเกียรติ ชัยพิบูลย์
น้ำเพ็ชร วินิจฉัยกุล
วาสนา สุขกุล
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 16
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 13
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 9
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 21
เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
อรทัย มิ่งธิพล
สุระพงษ์ เตชะ
วิทยา ดวงธิมา
ศุภัชญา ปรัชญคุปต์
ทรรศชล ปัญญาทรง
เยาวนิตย์ ธาราฉาย
สุปิยา ปัญญาทอง
กิตติพงศ์ รื่นวงศ์
พันธุ์ระวี กองบุญเทียม
ณัชวิชญ์ ติกุล
ลักษณา สัมมานิธิ
นิกร มหาวัน
นัยนา โปธาวงค์
รุ้งทอง เขื่อนขัน
สุรพล บุญยืน
ธิดารักษ์ รัตนมณี
ผ่องนภา จึงธนะธาดากุล
วรเชษฐ์ กาญจนวิศาล
พรทิพย์ จันทร์ราช
ธวัชชัย มานิตย์
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1
บัณฑิตวิทยาลัย 4
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 4
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 349
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล