ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6301102318   นางสาวคันธนีรา   พละเสน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 1ชั่วโมง
6301113302   นายณัฐพล   ตั้งเตี้ย : ปฐพีศาสตร์ 1ชั่วโมง
6309101362   นางสาววนัสพร   คำดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6312107315   นางสาวศศิธร   อ่อนน้อม : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 1ชั่วโมง
6319102543   นางสาวอินทุนิภา   จินา : ภูมิสถาปัตยกรรม 1ชั่วโมง
6319103507   นางสาวชนัดดา   คงเครือ : สถาปัตยกรรม 1ชั่วโมง
6319103512   นางสาวณัฐวรา   รักสัตย์ : สถาปัตยกรรม 1ชั่วโมง
6319103514   นางสาวณัฐสุดา   เหล็กดี : สถาปัตยกรรม 1ชั่วโมง
6319103524   นางสาวปภาวรินทร์   มีสอาด : สถาปัตยกรรม 1ชั่วโมง
6401101311   นางสาวชลธิชา   ชื่นตา : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401102352   นายดนุสิทธิ์   สุวรรณยากุล : พืชสวน (ไม้ผล) 1ชั่วโมง
6401105320   นางสาวเหมือนดาว   พรหมเทศ : อารักขาพืช 1ชั่วโมง
6401113309   นางสาวมลทิรา   กิติยศ : ปฐพีศาสตร์ 1ชั่วโมง
6403102304   นางสาวญาดา   จอมมูล : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6403102326   นางสาวอภัชชา   จิตรีวาสน์ : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6403103331   นางสาวรักษิณา   อุปนันท์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6403103343   นางสาวอังคนา   จันทร์ปุย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6403103346   นางสาวกษมาณิชย์   สิงห์โห : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6404101344   นายศุภณัฐ   วิบูลย์พานิช : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6404101350   นายอดิศร   วงศ์คำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6404101378   นางสาวอัจฉริยะณัฐ   ปะฏิเต : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6404102324   นางสาวสุภัสสร   มณีย์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6405101326   นางสาวชัชฎาวรรณ   แก้วประภา : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101327   นางสาวชุติมณฑน์   ก้อวงค์ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101331   นางสาวฐิติมา   บัวมาศ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101335   นายณัฐนนท์   วิไลเลิศ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101368   นางสาวพรชนก   ศรีหว้าสะโสม : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101386   นางสาวรุ่งฤดี   เกตุรัตน์ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101417   นางสาวกมลพร   พรมธิ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101420   นายกฤษฎา   หมื่นถา : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101438   นางสาวนิชาพัฒน์   สมพันธ์ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101445   นายพิชิตชัย   สิงห์สุข : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6406101326   นายชาคริต   วงศ์ปัญญา : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101338   นายณัฐพันธ์   อิ่มกระจ่าง : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101411   นางสาวศศิวิมล   ทองเมือง : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101547   นางสาวอภิญญา   จันทร์สีดา : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406102302   นางสาวกมลชนก   เป็งทา : การตลาด 1ชั่วโมง
6406102368   นางสาวสุรีย์พร   แย้มศรี : การตลาด 1ชั่วโมง
6406102442   นางสาววิภาวัณย์   หัดถะพรม : การตลาด 1ชั่วโมง
6406103373   นางสาวกัญญาพัชร   แสนจ้าง : บัญชี 1ชั่วโมง
6406106350   นายศุภวัทร   อาริยะ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1ชั่วโมง
6407101309   นายธีรภัทร   กาฬรัตน์ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 1ชั่วโมง
6407101313   นางสาวนันทนา   คำงาม : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 1ชั่วโมง
6408114313   นางสาวขวัญจิรา   อินสอน : เกษตรป่าไม้ 1ชั่วโมง
6408114357   นางสาวพรชิตา   ธรรมลังกา : เกษตรป่าไม้ 1ชั่วโมง
6408114367   นางสาวรัชฎา   ประยงสิน : เกษตรป่าไม้ 1ชั่วโมง
6408131301   นางสาวกชกร   แดนอ่วน : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 1ชั่วโมง
6409101371   นางสาวจิรัชญา   นงค์ยา : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6410102313   นางสาวสุทิตา   อินสวย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 1ชั่วโมง
6412101349   นายวรพล   ศรีชุมพล : เศรษฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6412101352   นางสาวศิตาพร   โปธา : เศรษฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6412101356   นางสาวสุภัทสร   วงศ์รัตนชัย : เศรษฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6412102309   นางสาวอัจฉรา   แผ้วเกษม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 1ชั่วโมง
6414101363   นางสาวกิตติณัฐชา   นาดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414101374   นายชาตรี   แซ่จ๋าว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414102353   นางสาวอัจฉราภรณ์   เวียงอินทร์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414102368   นางสาวจิตรวรรณ   สอนสั่ง : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6418102395   นางสาวสิตานัน   พงษ์อ้าย : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6418102471   นางสาวรมิดา   ไชยมงคล : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6418102505   นายธีรนันท์   บัวภา : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6418102507   นายอลงกรณ์   ปูใส : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6419101310   นางสาวสิริลักษณ์   ยงโพธิ์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1ชั่วโมง
6419102522   นางสาวศุภิสรา   ใจชุ่ม : ภูมิสถาปัตยกรรม 1ชั่วโมง
6419103501   นายกฤษฎา   อ่วมจรยิ้ม : สถาปัตยกรรม 1ชั่วโมง
6419103521   นางสาวกัลยรัตน์   ต้นสมสุข : สถาปัตยกรรม 1ชั่วโมง
6422101446   นายมนต์ธัช   คำลือ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 1ชั่วโมง
6422101497   นางสาวสุภัสรา   จอมมะเริง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6501102325   นางสาวคีตภัทร   นาหรุ่น : พืชสวน (พืชผัก) 1ชั่วโมง
6501102377   นายธนภัทร   คันธรส : พืชสวน (ไม้ผล) 1ชั่วโมง
6501102455   นางสาวภัทรดา   โวหารลึก : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 1ชั่วโมง
6501102457   นางสาวภัทรวดี   พยัคเจริญ : พืชสวน (พืชผัก) 1ชั่วโมง
6501102462   นายภูมิรพี   คำรมภ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 1ชั่วโมง
6501102467   นายมานะศักดิ์   สุรินทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 1ชั่วโมง
6501102482   นายวรพล   แถมมี : พืชสวน (ไม้ผล) 1ชั่วโมง
6501102516   นางสาวสุดารัตน์   จันทร์แจ่มใส : พืชสวน (พืชผัก) 1ชั่วโมง
6501102522   นางสาวสุวรา   วนาสมบัติ : พืชสวน (พืชผัก) 1ชั่วโมง
6501102530   นางสาวอาทิตยา   หลักหลวง : พืชสวน (ไม้ผล) 1ชั่วโมง
6501102532   นางสาวเอื้อมพร   เทพมาลัย : พืชสวน (ไม้ผล) 1ชั่วโมง
6501102552   นางสาวปิยธิดา   ยอดอุดม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 1ชั่วโมง
6501123017   นางสาวนลินี   สิงห์ทองสุข : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6501125325   นางสาวนันทกา   วงษา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6501125333   นายภูวนาท   ชอบชัยชนะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6501126302   นางสาวกนกพร   กองธรรม : อารักขาพืช 1ชั่วโมง
6501126340   นายจิรโชติ   พรธนโชคทรัพย์ : วิทยาการสมุนไพร 1ชั่วโมง
6501126345   นางสาวจีรนันท์   คงแก้ว : อารักขาพืช 1ชั่วโมง
6501126347   นายจีรายุทธ   ศรีโฮง : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6501126367   นางสาวณภัทร   หิงประโคน : เกษตรอินทรีย์ 1ชั่วโมง
6501126379   นายณัฐวุฒิ   ดำดี : ทรัพยากรป่าไม้และการจัดการ 1ชั่วโมง
6501126433   นางสาวปทิตตา   แซ่กู่ : ปฐพีศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126456   นางสาวพัชรินทร์   พัฒนะราช : อารักขาพืช 1ชั่วโมง
6501126457   นางสาวพิชชาพร   เตาวะโต : อารักขาพืช 1ชั่วโมง
6501126489   นางสาวยอดขวัญ   สังขมาลย์ : อารักขาพืช 1ชั่วโมง
6501126503   นางสาวรุจิรา   ล่องลม : อารักขาพืช 1ชั่วโมง
6501126505   นางสาววงศ์ษา   มีเงินทอง : ทรัพยากรป่าไม้และการจัดการ 1ชั่วโมง
6501126523   นางสาววิไลพร   แสนพล : อารักขาพืช 1ชั่วโมง
6501126549   นางสาวสุกัญญา   อุดทาสุข : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6501126565   นางสาวหนึ่งฤทัย   มาลาศรี : อารักขาพืช 1ชั่วโมง
6501126574   นางสาวอภิษฎา   ปฤษณภาณุรังษี : อารักขาพืช 1ชั่วโมง
6501126576   นางสาวอมรลักคณา   วิจิตรปัญญา : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6501126596   นางสาวกฤษณาทิพย์   ชูช่วย : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6503101315   นางสาวณัฏฐณิชา   ชนประเสริฐ : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6503101319   นางสาวทิพากร   พลเยี่ยม : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6503101339   นางสาวภัทรธิดา   ทุ่งคำ : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6503101352   นางสาวศศิวิมล   ไชยยา : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6503101358   นางสาวสุวรรณี   เชื่อมศรีจันทร์ : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6503101361   นางสาวอรอุมา   แสงสุวรรณ์ : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6503102307   นายเจตณัฐ   เชิงดี : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6503102308   นางสาวฉัตรนภา   เทพอินทร์ : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6503103303   นางสาวกนิษฐา   ทองคำ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103330   นางสาวฑิตยา   นาคปลอด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103334   นางสาวณัฐทิตา   โปธิ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103345   นายธีรพงษ์   หอยตะคุ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103354   นางสาวปิยะรัตน์   วรรณศิลป์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103358   นางสาวพลอยชมพู   โลภา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103360   นายพิฆเนศ   มาพรม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103369   นายภีรวัฒน์   นันทะใจ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103374   นายโภคิน   นราธิปวรากร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103375   นางสาวยุวดี   แสงเพชร์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103376   นายรังสิมันตุ์   หมอยา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6504101322   นายฌานวัฒน์   อินหน่อ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101323   นายฐิติพันธุ์   ใจศิล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101331   นางสาวเตชินี   ศรีหาวงษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101345   นายธัญญนนท์   คำสอน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101356   นายปัญจพล   พวกอินแสง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101359   นายปิยะวัฒน์   บัวทอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101384   นายวัฒนพงศ์พันธ์   พรมน้อย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101397   นายศุภชัย   ชมเชย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101403   นายสิรวิชญ์   เกิดชนะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101407   นายอดิศร   ปวนยา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101410   นายอภิเชษฐ์   เทพนันตา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101415   นางสาวปรียาภรณ์   อัครคชสาร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504102321   นายธนวัฒน์   จันทร์ทรัพย์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6504102330   นายประชา   ต้นกันยา : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6504102338   นางสาวพุทธชาติ   วงค์ชัย : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6504102341   นายภานุเดช   สาสุนันท์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6504103305   นายไกรวิทย์   พรหมเสน : เคมี 1ชั่วโมง
6504103310   นางสาวฉัตรชาลี   ดุลสาและ : เคมี 1ชั่วโมง
6504103318   นางสาวนิศารัตน์   ปราบสงบ : เคมี 1ชั่วโมง
6504104308   นางสาวหัสยา   สูงพิมพ์ : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 1ชั่วโมง
6504105309   นางสาวนพมาศ   กุลเทพ : คณิตศาสตร์ 1ชั่วโมง
6504106312   นายจตุพงษ์   รัตนศรีวิโรจน์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 1ชั่วโมง
6504106339   นายชินภัทร   ตันติเตชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 1ชั่วโมง
6504106376   นายพรเสน่ห์   เตอะป้อ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 1ชั่วโมง
6504106391   นายมณฑล   อินโต๋ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 1ชั่วโมง
6504106409   นางสาวศิรประภา   ทาบุตร : เทคโนโลยีสารสนเทศ 1ชั่วโมง
6504106419   นายสิทธิชัย   โพธิ์จิ๋ว : เทคโนโลยีสารสนเทศ 1ชั่วโมง
6504108306   นางสาวณัฐนรี   สมบุญโสด : นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 1ชั่วโมง
6504108314   นางสาววลัยพรรณ   สิทธิสอน : นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 1ชั่วโมง
6504108317   นางสาวไอรดา   สารีสุข : นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 1ชั่วโมง
6505101335   นายเจษฎากร   ปุ๊ดทา : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505101342   นางสาวชลธิชา   สล่าปัน : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505101350   นายฐิติวัฒน์   สะสมสุข : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505101362   นายทรรศกร   โพธิ์งาม : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505101381   นางสาวนภัสสร   ตาก่ำ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505101393   นางสาวนิศารัตน์   ไชยคำแดง : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505101420   นางสาวพัณณิตา   ทวนธง : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505101488   นางสาวอมรรัตน์   คงคา : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505101490   นางสาวอรวรรณ   ยะปะพัน : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505101491   นางสาวอริสรา   บุญมาเรือน : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505105315   นางสาวเกศรา   คำสิน : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505105325   นางสาวชนิดา   ต่ออิ่น : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505105338   นางสาวฐิติรัตน์   ทาวิชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505105344   นางสาวณันฐพร   ดุสมศักดิ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505105349   นายธนชล   คงศิริ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505105350   นายธนญชัย   คำแปง : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505105352   นางสาวธนารีย์   สุธรรม : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505105361   นางสาวธานนธี   อินต๊ะยศ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505105369   นางสาวนฤมล   แว่นแก้ว : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505105378   นางสาวบุษยมาศ   คำมา : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505105379   นางสาวปทิตตา   โพธิกุล : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505105386   นางสาวปาริชาติ   วงค์ชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505105388   นางสาวปุณยนุช   วงษ์ธัญญกิจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505105389   นางสาวเปมิกา   เจริญกูล : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505105442   นายสหัสชัย   ปาละ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505105444   นางสาวสุชานันท์   นามภิชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505105446   นางสาวสุดารัตน์   ตาวงค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505105457   นางสาวอณัฐตา   บุญจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505105465   นางสาวอักษราภัค   กิติลังการ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505105472   นางสาวฐิติรัตน์   รังทะษี : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505105474   นางสาวณัฐธิตา   ชุมภู : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505105486   นางสาวศศิวิมล   มากพูน : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6506101325   นางสาวกาญจนา   แก้วประภา : การจัดการ 1ชั่วโมง
6506101331   นายคุณานนท์   อินต๊ะวงค์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6506101344   นางสาวเจนจิรา   ไชยประเทศ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6506101358   นางสาวชลิตา   ยอมพันธ์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6506101380   นางสาวณัฐธิดา   ชวนงูเหลือม : การจัดการ 1ชั่วโมง
6506101384   นายณัฐภัทร   ทาอุปรงค์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6506101386   นายณัฐวุฒิ   สกุลพลไพศาล : การจัดการ 1ชั่วโมง
6506101389   นางสาวทิพารัตน์   หงษ์สา : การจัดการ 1ชั่วโมง
6506101396   นางสาวธนัชญา   นิยมสัตย์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6506101407   นางสาวธันชนก   จันทร์มา : การจัดการ 1ชั่วโมง
6506101425   นางสาวนันท์นภัส   ศรีบุญลือ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6506101443   นางสาวปานพวรรณ   ปันปา : การจัดการ 1ชั่วโมง
6506101445   นายปารเมศ   สังข์เสือ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6506101449   นางสาวปิยดา   กลัดหงิม : การจัดการ 1ชั่วโมง
6506101460   นางสาวพรรพะษา   สุภาติ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6506101465   นางสาวพัชรพร   นาระกันทา : การจัดการ 1ชั่วโมง
6506101475   นายพุฒิพงศ์   จันทร์อ่อน : การจัดการ 1ชั่วโมง
6506101507   นางสาววนัชพร   ตะพานแก้ว : การจัดการ 1ชั่วโมง
6506101509   นายวรภัคษ์   พงษปิน : การจัดการ 1ชั่วโมง
6506101511   นางสาววรสา   สิริโชคทวีกุล : การจัดการ 1ชั่วโมง
6506101513   นางสาววรัญญา   ศรีวิระ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6506101534   นายศิวกร   บุญนิ่ม : การจัดการ 1ชั่วโมง
6506101550   นางสาวสุทิตา   ขำดี : การจัดการ 1ชั่วโมง
6506101560   นางสาวสุวิมล   บุญเกตุ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6506101564   นายอดิศักดิ์   แย้มพันธ์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6506101565   นางสาวอทิตยา   ไม้งาม : การจัดการ 1ชั่วโมง
6506101566   นางสาวอภิชญา   เป็นคุณ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6506102305   นางสาวกนกวรรณ   ชนะ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506102309   นายกฤตวิทย์   ศิริสอน : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506102311   นายกฤษณะ   จารุกรภู่สกุล : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506102332   นายคมกริบ   เทศน์ธรรม : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506102333   นางสาวคีตภัทร   ศรีสุวรรณ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506102339   นางสาวจิรชยา   สืบสมุทร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506102340   นายจิรพงศ์   ยอดรักษ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506102353   นางสาวเจียระไน   ไชยสืบ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506102381   นางสาวณัฐธิดา   น้อยทา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506102387   นางสาวณัฐปรียา   ชาดี : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506102396   นางสาวณิศรา   ภักดีสุข : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506102404   นางสาวทิพวรรณ   รัตนัง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506102408   นายธนทรัพย์   บุญเลิศ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506102415   นายธนากูร   ยมเกิด : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506102456   นางสาวเบญญทิพย์   ศรีศิลป์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506102459   นายปฐวีกานต์   หาญณรงค์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506102481   นายพยัต   เก้าพันกร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506102488   นางสาวพัชรี   ทองเงิน : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506102499   นางสาวพิมพิกา   เสือเพ็ง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506102527   นางสาวมาลิณี   ศรีแก้ว : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506102542   นางสาวลดาพร   คีรีรัตน์กมล : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506102543   นางสาวลภาวรรณ   มากะ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506102577   นางสาวศิริพร   แสงมิ่ง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506102601   นางสาวสุภานัน   ดีพรม : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506102602   นางสาวสุภาภรณ์   แซ่จ๋าว : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506102617   นางสาวอัญชลี   เจริญวงษ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506102623   นางสาวอารยา   พิลึก : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506102641   นางสาวอคิราภ์   เอียการนา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506103021   นางสาวเขมณัฏฐ์   ศรีกัลยานิวาท : บัญชี 1ชั่วโมง
6506103321   นายจิรวัฒน์   จันทร์เสน่ห์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6506103328   นางสาวฉัตรลดา   ท้าวนอก : บัญชี 1ชั่วโมง
6506103337   นางสาวชีวาพร   เป็งเรือน : บัญชี 1ชั่วโมง
6506103345   นางสาวฐิติรัตน์   บัวเชย : บัญชี 1ชั่วโมง
6506103364   นางสาวทิพรัตน์   วงศ์ชัย : บัญชี 1ชั่วโมง
6506103370   นางสาวธัญญารัตน์   อายุยืน : บัญชี 1ชั่วโมง
6506103422   นางสาวภัคธร   แสงสว่าง : บัญชี 1ชั่วโมง
6506103432   นางสาวภูริมาภรณ์   ชัยฤกษ์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6506103438   นางสาวเมธาวี   เกตุทอง : บัญชี 1ชั่วโมง
6506103458   นางสาววีรวัลย์   เทพรักษา : บัญชี 1ชั่วโมง
6506103462   นางสาวศิรภัสสร   พาจรทิศ : บัญชี 1ชั่วโมง
6506103478   นางสาวสุชาดา   บุญชูช่วย : บัญชี 1ชั่วโมง
6506103480   นางสาวสุธิดา   ชูทอง : บัญชี 1ชั่วโมง
6506103494   นางสาวอภัสรา   สีติสาร : บัญชี 1ชั่วโมง
6506103504   นางสาวอรฤทัย   ไชยวรณ์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6506104317   นางสาวจีรนันท์   หาป้อง : การบริหารการเงินและการลงทุน 1ชั่วโมง
6506104323   นายชญานนท์   สุทธิโรจน์ : การบริหารการเงินและการลงทุน 1ชั่วโมง
6506104369   นายนฤชิต   ศรัทธา : การบริหารการเงินและการลงทุน 1ชั่วโมง
6506104376   นางสาวนิลนี   ปละดี : การบริหารการเงินและการลงทุน 1ชั่วโมง
6506104381   นางสาวปาณิศา   นิลวานิช : การบริหารการเงินและการลงทุน 1ชั่วโมง
6506104396   นายพิพัฒน์   จิติปานะ : การบริหารการเงินและการลงทุน 1ชั่วโมง
6506104415   นางสาวรัชนีกร   บุญสุข : การบริหารการเงินและการลงทุน 1ชั่วโมง
6506104431   นายศิริศักดิ์   อยู่แช่ม : การบริหารการเงินและการลงทุน 1ชั่วโมง
6506104451   นางสาวสุพิชฌาย์   มาดี : การบริหารการเงินและการลงทุน 1ชั่วโมง
6506105312   นายชัยณรงค์   ทองสุขมาก : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506105326   นางสาวเบญจวรรณ   สกุลมัลลิกา : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506105347   นายวุฒิปวีร์   อธิพัฒน์ธนาคุณ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506105364   นางสาวแพรวา   สืบบุก : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 1ชั่วโมง
6507101308   นายนัฐฐนนร์   พรหมสุวรรณ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 1ชั่วโมง
6507107308   นายวุฒิชัย   จัดภัย : เทคโนโลยีการผลิตพืช 1ชั่วโมง
6507108303   นางสาวณัฐณิชา   ชำนาญเรือ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 1ชั่วโมง
6507108321   นางสาวพรชนก   ใจมูล : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 1ชั่วโมง
6508108303   นายรชฏ   มงคล : การจัดการชุมชน 1ชั่วโมง
6508109313   นายธนากร   แก้วสำโรง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1ชั่วโมง
6508109315   นางสาวนัชนิดา   บัวแก้ว : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1ชั่วโมง
6508109319   นายพลวัต   พุกประเสริฐ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1ชั่วโมง
6508109328   นายโยธิน   กรีโชติ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1ชั่วโมง
6508109336   นางสาวสุภนัส   ทองบัว : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1ชั่วโมง
6508109337   นายสุวิจักขณ์   ลำจะเรา : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1ชั่วโมง
6508114304   นางสาวกุสุมา   จันทปัญญา : เกษตรป่าไม้ 1ชั่วโมง
6508114335   นางสาวทิพวรรณ   มาศดำ : เกษตรป่าไม้ 1ชั่วโมง
6508114338   นายธนวัฒน์   หวันสมัน : เกษตรป่าไม้ 1ชั่วโมง
6508114352   นางสาวปณิดา   บุระพร : เกษตรป่าไม้ 1ชั่วโมง
6508114360   นางสาวปาณิสรา   ไทยกุล : เกษตรป่าไม้ 1ชั่วโมง
6508114367   นางสาวพัชรฤดี   จ๋อยพรม : เกษตรป่าไม้ 1ชั่วโมง
6508114392   นางสาวสายพิณ   พวงมณี : เกษตรป่าไม้ 1ชั่วโมง
6508114398   นางสาวสุทธิดา   จอมใจ : เกษตรป่าไม้ 1ชั่วโมง
6508114399   นางสาวสุธาสินี   งามขำ : เกษตรป่าไม้ 1ชั่วโมง
6508114406   นางสาวอรกัญญา   ปลอดภัย : เกษตรป่าไม้ 1ชั่วโมง
6508115323   นายธนาดล   ด้วงปัญญา : เทคโนโลยีการผลิตพืช 1ชั่วโมง
6508131304   นางสาวณัฐธิชา   เชื้อชัย : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 1ชั่วโมง
6509101306   นางสาวกวินทิพย์   จิตสาระอาภรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6509101307   นางสาวกัญญารัตน์   วงศ์จักร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6509101319   นางสาวชนาภา   นาคสนธิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6509101333   นางสาวณิชกมล   พุ่มคล้าย : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6509101348   นางสาวเบญจพร   บานแย้ม : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6509101377   นางสาวยุพารัตน์   ผลปราชญ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6509101384   นางสาววราภรณ์   หล้าคอม : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6509101385   นางสาววรินดา   อุประทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6509101389   นายวีรภัทร   ประศรีพัฒน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6509101394   นางสาวสรัลพร   ครสุวรรณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6509101399   นางสาวสิรีธร   ไชยวุฒิ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6509101410   นายธีร์ธวัช   ขันทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6509102301   นางสาวกชกร   ใจทิพย์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 1ชั่วโมง
6509102310   นางสาวกัลย์สุดา   จันทนา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 1ชั่วโมง
6509102325   นางสาวชุติกาญจน์   ภู่ทิม : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 1ชั่วโมง
6509102330   นางสาวณัฎฐา   สิงห์โตทอง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 1ชั่วโมง
6509102336   นางสาวทักษพร   แก้วคุ้ม : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 1ชั่วโมง
6509102340   นางสาวธัญรัตน์   นนท์คำจันทร์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 1ชั่วโมง
6509102358   นางสาวพิชยากร   ญาติโสม : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 1ชั่วโมง
6509102374   นางสาวมนัสนันท์   โพธิธรรม : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 1ชั่วโมง
6509102382   นางสาววรรณภา   สุพรรณนนท์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 1ชั่วโมง
6509102392   นางสาวสภัทร์พร   ศรีกรด : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 1ชั่วโมง
6509102393   นางสาวสิราวรรณ   ไทยบัณฑิตย์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 1ชั่วโมง
6509102396   นางสาวสุจิตรา   จำปาคำ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 1ชั่วโมง
6510101311   นางสาวจุตินันท์   ศรีอุบล : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 1ชั่วโมง
6512101307   นางสาวกัญญารัตน์   พรมเสน : เศรษฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6512101324   นายณัฐพงศ์   สุวรรณมามูล : เศรษฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6512101326   นายณัฐพล   เผือกพงษ์ : เศรษฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6512101347   นางสาวพิมพ์ภัสสร   เตชะแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6512101350   นายภัทรชัย   คำแดง : เศรษฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6512101354   นางสาววรรณวลี   เครือคำมะ : เศรษฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6512101385   นางสาวมินตญา   ร่วมสุข : เศรษฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6512102309   นางสาวณัฐนรี   เพิ่มบุญมา