ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6506101484   นายภูมิระพี   ชิณวังโส : การจัดการ 41ชั่วโมง
6506101488   นางสาวมะลิวรรณ   วงศ์ษา : การจัดการ 41ชั่วโมง
6506101490   นางสาวมังคุด   ชาวป่า : การจัดการ 41ชั่วโมง
6506102027   นายวิวัฒน์   สอาดทอง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6506102304   นางสาวกนกวรรณ   กันทา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6506102307   นางสาวกนกอร   ต๊ะสิทธิ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6506102312   นางสาวกฤษณา   กระสินธุ์ไพศาล : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6506102314   นางสาวกัญจน์ณิชา   จันตำรา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6506102316   นางสาวกัณภัค   โพธิสัตย์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6506102317   นางสาวกันติชา   ปาลี : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6506102324   นางสาวกานต์นรินทร์   วิเศษกันทรากร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6506102369   นางสาวฐานิดา   ริมทอง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6506102451   นางสาวบุณยาพร   สุขไพรบูรณ์ศรี : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6506102476   นางสาวปิยธิดา   จันทร์ไชย : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6506102536   นางสาวรมย์ธีรา   จันทนา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6506102585   นางสาวสลิลทิพย์   อมรใฝ่แย้มศรี : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6506102586   นางสาวสวิตตา   นาคสังข์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6506102588   นางสาวสาริกา   ชัยวิเศษกุล : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6506102593   นางสาวสิรินาถ   นาปรัง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6506102595   นางสาวสิริวัน   เมาลี : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6506102644   นางสาวกัญญาณัฐ   สีทา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6506103330   นายชญานนท์   นุสิทธิ์ : บัญชี 41ชั่วโมง
6506104358   นายเทพฤทธิ์   มูลดี : การบริหารการเงินและการลงทุน 41ชั่วโมง
6506105310   นายฉัตรชัย   คงประเสริฐ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 41ชั่วโมง
6506105311   นายชนะกานต์   พิริยะเมธี : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 41ชั่วโมง
6506105357   นายอภิสิทธิ์   พิบูลย์ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 41ชั่วโมง
6506106307   นางสาวจุไรรัตน์   เกลี้ยงกลม : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 41ชั่วโมง
6506106308   นางสาวจุไรรัตน์   แสงอินทร์ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 41ชั่วโมง
6506106320   นายธนโชติ   ศักดิ์สง่า : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 41ชั่วโมง
6506106337   นางสาวปรางค์ทอง   แก้วคำมา : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 41ชั่วโมง
6506106346   นางสาวมณีรัตน์   แก้วคำมูล : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 41ชั่วโมง
6506106348   นายรชานนท์   แดงจอหอ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 41ชั่วโมง
6506106359   นางสาวสุภกร   อุดมมหาไพร : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 41ชั่วโมง
6506106360   นางสาวสุวรา   ถนอมคงคาสุข : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 41ชั่วโมง
6606101310   นางสาวกรวรินทร์   ต่อมแก้ว : การจัดการ 41ชั่วโมง
6606101329   นางสาวกุลณัฐ   นันทะโส : การจัดการ 41ชั่วโมง
6606101334   นางสาวขนิษฐา   ลือยศ : การจัดการ 41ชั่วโมง
6606101390   นางสาวณัฐพร   สายทอง : การจัดการ 41ชั่วโมง
6606101421   นายธัญเทพ   เจริญสุข : การจัดการ 41ชั่วโมง
6606101430   นายธีรภัทร   อธิปัญญาพันธุ์ : การจัดการ 41ชั่วโมง
6606101431   นายธีระพัทธ์   กาบมาลา : การจัดการ 41ชั่วโมง
6606101432   นายนพกร   กองมี : การจัดการ 41ชั่วโมง
6606101449   นางสาวเบญญาพร   อินทราลาม : การจัดการ 41ชั่วโมง
6606101452   นางสาวปนัดดา   ทิพย์คำ : การจัดการ 41ชั่วโมง
6606101462   นางสาวปรีชญา   ไชยา : การจัดการ 41ชั่วโมง
6606101488   นายภาคิน   อัฐกิจ : การจัดการ 41ชั่วโมง
6606101489   นายภานุเดช   นามแก้ว : การจัดการ 41ชั่วโมง
6606101521   นายวชิรวิทย์   ปินตา : การจัดการ 41ชั่วโมง
6606101527   นายวัชรากรณ์   ชมภูนุช : การจัดการ 41ชั่วโมง
6606101557   นางสาวสุชาดา   ศรีละโคตร : การจัดการ 41ชั่วโมง
6606101558   นางสาวสุฐิตา   เชื่อนะรา : การจัดการ 41ชั่วโมง
6606101571   นายหิรัญญภพ   จันตาเรือน : การจัดการ 41ชั่วโมง
6606101591   นายอิทธิเชษฐ์   ไชยเทพ : การจัดการ 41ชั่วโมง
6606101598   นางสาวกนกอร   เจริญบุญ : การจัดการ 41ชั่วโมง
6606102006   นางสาวจิตติภา   จิตรบุญ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606102042   นางสาวสุพัฒนิจ   ใยไม้ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606102048   นายเมธาวิน   โกฎธิ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606102317   นางสาวกัลยรัตน์   เหลืองสาลี : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606102331   นางสาวคณิตา   อินสองใจ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606102337   นางสาวจิดาภา   ไปป่า : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606102343   นางสาวจิราพัชร   กิตติวราพันธ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606102374   นายชิษณุพงศ์   ทองคำ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606102376   นายชิษณุพงษ์   ใจยะสาน : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606102381   นายฐาปกรณ์   แสงนัย : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606102389   นางสาวณภัทร   เผือกพันธ์มุข : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606102390   นางสาวณัชฐิภรณ์   จองนาง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606102391   นางสาวณัฏฐินี   เบอร์เนียร์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606102396   นายณัฐดนัย   ทองภู : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606102397   นางสาวณัฐธิดา   กิติมา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606102402   นายณัฐพงศ์   มนัสมโนธรรม : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606102424   นายธนะวุฒิ   คำแดง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606102427   นายธนาชัย   มูลใจ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606102430   นายธราเทพ   เตียนยอด : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606102432   นายธัญญ์ธรญ์   กองสัจช์ธรรม : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606102436   นางสาวธัญพร   ยามี : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606102442   นายธีรพงศ์   แก้ววิชัย : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606102444   นายนคร   คำทอง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606102454   นางสาวนฤมล   คำเขียว : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606102456   นายนวพล   กุมารบุตร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606102463   นางสาวนันทิชา   รักญาติ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606102482   นางสาวปรารถนา   ยศธสาร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606102496   นายพงศธร   เย็นสบาย : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606102499   นางสาวพรติมา   แก้วดวงดี : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606102514   นายพิชานนท์   แวมะมิง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606102515   นายพิเชษฐ์   เกลี่ยกระโทก : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606102516   นายพิพัฒพงศ์   พาละการมย์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606102517   นางสาวพิมพกานต์   เทพา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606102519   นางสาวพิมพ์พิรา   ฟองสมุทร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606102539   นายภูตะวัน   มะโนวรรณา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606102542   นายภูรวิท   พิมมะโน : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606102548   นางสาวมะลิวัลย์   สุขสกุลปัญญา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606102553   นางสาวรวิสรา   ใจตาบุตร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606102554   นางสาวรวิสรา   ยะตั๋น : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606102577   นายวรัชญา   แก้วก่า : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606102579   นางสาววรางคณา   วงสอง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606102588   นางสาววาสนาดี   ลุงยะ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606102603   นางสาวศิริประภา   บัวลอย : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606102606   นางสาวศิริลักษณ์   ลูกอินทร์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606102608   นายศุภกฤษ   พุทธรักษา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606102610   นางสาวศุภิสรา   นุนุ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606102611   นางสาวโศภิตรา   อินต๊ะติ๊บ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606102612   นายสถาพร   เปรมานนท์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606102613   นางสาวสรนันท์   ทวีชัย : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606102625   นางสาวสิริเนตรนภา   เนตรักษ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606102626   นางสาวสุจิตรา   คุ้ยเขี่ย : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606102633   นางสาวสุพัตรา   ธินะ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606102640   นางสาวเสาวลักษณ์   กันธะ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606102641   นางสาวเสาวลักษณ์   โขมะจิตร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606102643   นางสาวโสภิดา   ใจมิภักดิ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606102644   นางสาวโสภิดา   ชูหนู : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606102650   นายอนุรักษ์   จิ๋วจู : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606102659   นายอานัส   มะยี : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606102667   นางสาวไอลัญญา   พุฒิชน : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606102690   นางสาวนภัสสร   ธิธรรมมา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606102691   นางสาวนภาพร   - : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606102694   นางสาวเบญจมาภรณ์   ของงาม : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606102717   นายชากฤษ   เดชผล : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606102728   นายพรหมนัฐ   รานา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606103030   นางสาวฐิติพร   พิกุลแก้ว : บัญชี 41ชั่วโมง
6606103049   นางสาวนวล   ทำเมือง : บัญชี 41ชั่วโมง
6606103052   นางสาวนิตยา   หวังค่ำกลาง : บัญชี 41ชั่วโมง
6606103071   นางสาวพิมพ์นิภา   เมี๊ยะอู : บัญชี 41ชั่วโมง
6606103074   นายพรรธน์ชญมน   ผลเจริญ : บัญชี 41ชั่วโมง
6606103076   นางสาวภัทรวดี   พรหมสวัสดิ์ : บัญชี 41ชั่วโมง
6606103082   นางสาวยุวดี   - : บัญชี 41ชั่วโมง
6606103102   นางสาวศิรมณี   พุธธัง : บัญชี 41ชั่วโมง
6606103359   นางสาวทัฐชา   ปัญญาราษฎร์ : บัญชี 41ชั่วโมง
6606103380   นางสาวนุขิ่น   - : บัญชี 41ชั่วโมง
6606103381   นางสาวบัณฑิตา   ชัยสวัสดิ์ : บัญชี 41ชั่วโมง
6606103420   นางสาวมุทิตา   ศิริสาน : บัญชี 41ชั่วโมง
6606103422   นางสาวยภัสรา   บริรุ่งมงคล : บัญชี 41ชั่วโมง
6606103425   นางสาวโยชิตา   คำมงคล : บัญชี 41ชั่วโมง
6606103427   นางสาวรพีพรรณ   ไชยกาล : บัญชี 41ชั่วโมง
6606103453   นางสาววีรนันท์   เปลี่ยนสกุลศา : บัญชี 41ชั่วโมง
6606103472   นายสิทธิพร   คำแยง : บัญชี 41ชั่วโมง
6606103501   นางสาวอารีรักษ์   มะโนคำ : บัญชี 41ชั่วโมง
6606104309   นางสาวกัญญารัตน์   กานกหงษ์ : การบริหารการเงินและการลงทุน 41ชั่วโมง
6606104320   นายคณาธิป   พละสาร : การบริหารการเงินและการลงทุน 41ชั่วโมง
6606104395   นายปฏิภาณ   ยาเคน : การบริหารการเงินและการลงทุน 41ชั่วโมง
6606104417   นายพันธุ์แท้   พัฒนากุล : การบริหารการเงินและการลงทุน 41ชั่วโมง
6606104434   นายภูธเนศ   ไชยา : การบริหารการเงินและการลงทุน 41ชั่วโมง
6606104477   นายสิทธิศักดิ์   แพร่อำพา : การบริหารการเงินและการลงทุน 41ชั่วโมง
6606104487   นายอธิปัตย์   ชานุวัตร : การบริหารการเงินและการลงทุน 41ชั่วโมง
6606104489   นายอนนท์ชัย   ดารากมล : การบริหารการเงินและการลงทุน 41ชั่วโมง
6606104492   นายอนุพงศ์   เลายี่ปา : การบริหารการเงินและการลงทุน 41ชั่วโมง
6606104496   นายอัษฎาวุธ   พิทักษ์ : การบริหารการเงินและการลงทุน 41ชั่วโมง
6606104497   นายอาดือนัน   สะอะ : การบริหารการเงินและการลงทุน 41ชั่วโมง
6606105303   นางสาวกรรณิการ์   สุวรรณรัตน์ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606105307   นางสาวกอบคำ   ใยสามเสน : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606105310   นางสาวกัลยารัตน์   สุขเกิดชวรัตน์ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606105311   นางสาวกานต์ธิดา   อ้ายใจ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606105339   นายณัฎฐ์วัฒน์   ฤทธิ์มหันต์ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606105353   นายธนกิจ   ขันแก้ว : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606105354   นายธนชาติ   กันทะใจ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606105356   นายธนภัทร   เมณฑ์กูล : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606105357   นายธนวัช   ลิ้มสุวรรณ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606105360   นายธนัท   ชัยมงคล : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606105421   นางสาวศตพร   ฉายาสกุลวงศ์ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606105429   นางสาวสาลิกา   หรรษวัต : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606105430   นางสาวสุชานันท์   วงค์พาน : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606105432   นางสาวสุธาสินี   สุขสำราญจิตต์ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606105444   นางสาวกมลลักษณ์   สัมพันธ์อำนวย : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606105448   นางสาวจรรยวรรธ   ถาคำ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606105458   นายนราวิชญ์   ขันทะสา : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606105459   นางสาวนวรัตน์   สิงหโรจนาบดิทร์ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 41ชั่วโมง
6606106305   นางสาวกัญญาวีร์   จันทราช : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 41ชั่วโมง
6606106306   นางสาวกิ่งกาญจนา   จิตร์มั่น : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 41ชั่วโมง
6606106310   นางสาวจิราพัชร   โปณะสุวรรณ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 41ชั่วโมง
6606106312   นางสาวชลิดา   มีทา : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 41ชั่วโมง
6606106333   นางสาวปิยะพร   อินต๊ะ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 41ชั่วโมง
6606106335   นางสาวพรพนา   ไชยเรียน : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 41ชั่วโมง
6606106341   นางสาววรรณษา   รักษาศิล : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 41ชั่วโมง
6606106350   นางสาวสุพิชชา   ลำทา : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 41ชั่วโมง
6606106354   นางสาวอรอนงค์   คำชุ่มใจ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 41ชั่วโมง
6606106357   นางสาวอัชฌากุล   ศรีนวล : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 41ชั่วโมง
6606106371   นางสาวพิชญ์สินี   เทียนสุข : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 41ชั่วโมง