ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6314102308   นางสาวกฤติมา   ถนอมกล่อม : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102332   นางสาวฐิตินันท์   ดอนทิพย์ทราย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6404101377   นายอภิวัฒน์   ไชยา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6406101422   นางสาวสุนิชชา   คำมา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6414101305   นางสาวเกศราภา   เขียวสวัสดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101309   นางสาวคีรีนันท์   สาทแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101311   นายเจษฎา   กล่อมกูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6504101312   นายจิรวัฒน์   คงอยู่ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6504101317   นายชนะภูมิ   มลธุรัช : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6504101323   นายฐิติพันธุ์   ใจศิล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6504101340   นายธนดล   อิ่นมะโน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6505101340   นางสาวชนากานต์   ขวัญนาค : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6506104324   นางสาวชนัญธิดา   ทองเอี่ยม : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6506104335   นางสาวชาลิสา   ตาคำอ้าย : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6514101457   นายศรัณยภัทร   ธรรมมิยะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6601102394   นางสาวประภาพร   พลอาวุธ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6601102439   นางสาววิพร   ณพงศ์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6601102454   นางสาวสุชาดา   ธำรงสุขชโลทร : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6601125324   นางสาววลัยลักษณ์   กาญจนรัตน์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6601127017   นายธนภัทร   ทองจีน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6601127041   นางสาวอริสา   สุทธิสน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6601127043   นางสาวอารี   พาผล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6603103371   นางสาวสุชานาถ   องค์การ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6603103373   นางสาวสุวภัทร   หิรัญวงศ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6605101326   นางสาวชนิตา   ลุงคำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6605101422   นางสาววรัญญา   ขนาดหลวงพันธุ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6606102358   นายชญานิน   ปฏิภาภรณ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6606102672   นางสาวจุฑามาส   กาศอินตา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6606103355   นางสาวณัฐธิดา   ทองทิพย์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6606103375   นางสาวนันทิชา   วงค์วันนา : บัญชี 3ชั่วโมง
6606105319   นางสาวจินดารัตน์   ขำเลิศ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6606105320   นางสาวจิรวรรณ์   สุดใจ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6606105328   นางสาวชลธิชา   วิเศษศิริ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6606105341   นางสาวณัฐกานต์   สถิตย์อยู่ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6609101387   นางสาวพิชชาพร   วุฒิเสน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101406   นางสาวรัญชิดา   มูแป : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง