ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6415124006   นายกันดิศ   ดวงทวี : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6415124012   นายจักรพันธ์   ธัญญะวานิช : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6415124039   นายพงษ์พัฒน์   วรรณก้อน : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6415124048   นายวิศรุต   บรรเจิดศิลป์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6415124054   นายศิวนาถ   เอี่ยมฤทธิ์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6415124057   นายศุภวิชญ์   มูลหลวง : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6415124098   นายธีรัตม์   แสงใจ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6415124105   นายปวีณ์   ธุระเสน : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6415124110   นายพัฒน์ฌวัฒน์   อุลัย : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6415124114   นายภควัต   สายพรม : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6415124120   นายรชานนท์   ตุ่นแก้ว : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6415124121   นายรัชชานนท์   ปัญญากาบ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6415124125   นายวัชรชัย   ประสพ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6415124129   นายวุฒินันท์   ศรีเขียว : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6415124135   นายอนุชิต   สุริยะ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124001   นางสาวกชกร   ไชยวงศ์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124003   นายกิตติพงศ์   บุญเรือง : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124004   นายจารุวัฒน์   แสนชมภู : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124005   นายจิรโชติ   ยะมณี : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124006   นายจิรทีปต์   หมูคำ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124007   นายฉัตรทอง   เหลือหลาย : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124008   นายเฉลิม   เต๋จ๊ะนัง : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124009   นายชลกร   ศุภเสวต : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124010   นายชานนท์   อริยพฤกษ์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124011   นายฐากูร   นวนนุ่น : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124012   นายณรงค์ศักดิ์   แซ่พ่าน : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124013   นายณัชพงศ์   เมธาวงค์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124014   นายณัฐพงษ์   เกี่ยวพันธุ์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124016   นายดนุพร   คล้ายสอน : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124017   นายทักษ์ดนัย   สิทธิชัย : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124018   นายธนกฤต   พิงต๊ะ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124020   นายธนพล   ชุมภูธิ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124021   นายธนภัทร   ก้อนธง : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124023   นายธนวิชญ์   คำลาพิช : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124024   นายธีรภัค   คำมีสว่าง : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124025   นายนวชล   แสนสีอ่อน : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124026   นายนวพล   เขตวัง : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124027   นายนวัตกรณ์   นันต๊ะภูมิ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124028   นายนิติพัฒน์   มานา : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124029   นายนิพพิชฌน์   วารีศรี : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124030   นายบัณฑิต   แก้วหล้า : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124031   นางสาวปกิตตา   ยิ้มแฉ่ง : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124033   นายปฏิภาณ   ประสานศรี : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124035   นายปรัตถกร   ธะนะวงค์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124036   นายปิยะพงศ์   คงเพ็ชรศักดิ์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124037   นายพงศกร   ชัยเลิศ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124038   นางสาวพรชิตา   ถาไวย์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124040   นางสาวพัฑรา   โตทวี : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124041   นายพิชชากร   ไชยราช : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124042   นายพุฒิพงศ์   ธนากิตติกูล : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124043   นายพุทธิพงค์   บุตรแก้ว : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124044   นายภาณุพงศ์   บุญตา : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124045   นายภูชิชย์   อักษรศรี : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124046   นางสาวยศวดี   ใหม่คำ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124047   นายรณชัย   ปานหลุมเข้า : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124048   นายรัชชานนท์   อินทร์เรือง : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124049   นายวชิรพงษ์   วิชัยสอน : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124050   นายวชิรพันธุ์   ต๊ะดุก : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124051   นายวัชรพงศ์   สมศรี : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124053   นายวุฒิภัทร   ธรรมมากาศ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124054   นายศรศักดิ์   ธีโม : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124056   นายศักดา   วิกัน : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124057   นายศักดิ์สิทธิ์   ธานินท์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124058   นางสาวศิริวิมล   ณ พูล : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124059   นายศุภาโชค   สีใส : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124060   นายสิทธิพล   สิทธิเสนา : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124061   นายสุภามิตร   ฤทธีนรกานต์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124062   นายอดิเทพ   แก้วคำมา : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124063   นายอนรรฆ   อุตรเจริญ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124064   นายอภิชัย   พลอยรักษาสกุล : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124065   นายอภิเทพ   ปาลีวิวัฒน์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124066   นายอรรถชัย   เหล่าสุขสถิตย์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124067   นายอัครพนธ์   อินต๊ะยศ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124068   นายอานนท์   แย้มอ่ำ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124069   นายเอกดนัย   หัยปะโท : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124070   นายเอกนัย   กันทะวัง : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124072   นายจรูญฐิรัตน์   อินทพันธ์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124073   นายเจษฎา   ธนารีย์กุล : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124074   นายณัฐพล   พุทธิมา : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124075   นายธนัชา   ธรรมอุโมงค์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124076   นางสาวธัญญลักษณ์   ดวงชุ่ม : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124077   นายธาวิน   เหลืองทา : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124078   นายพีรณัฐ   บุญฉาย : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124079   นายเมืองใจ   พนมรักษ์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124080   นายสุนิติ   ลุงจาง : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124081   นายสุเมธ   ชนอาศรี : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515125001   นายกฤติน   มูลศรี : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125002   นายกฤษกร   อินชิต : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125003   นายกฤษฎา   รายะนาคร : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125004   นายกฤษดาภรณ์   พุทธวงค์ : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125005   นายก้องภพ   จันทร์อ้าย : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125006   นางสาวกันต์กมล   ตามา : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125007   นายกิตติพศ   เด่นดอกไม้ : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125008   นางสาวกิติมา   ชาติภูมิตระกุล : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125009   นายเกียรติศักดิ์   มะณีจันทร์ : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125010   นายไกรสร   ปัญญาเหล็ก : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125011   นายขจรศักดิ์   ใหม่เสน : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125012   นายเขมินทร์   กลิ่นโท : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125013   นายจารุวิทย์   - : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125014   นายฉ่อแหระ   - : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125015   นายชนวีร์   ประเสริฐ : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125016   นายชวภณ   ริยะนา : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125017   นายชวัลวิทย์   เตียวตระกูล : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125018   นายชัยพร   บัวตองพัฒนา : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125019   นายชัยวัฒน์   สมทราย : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125020   นายชาญชัย   ศรีคะเรศ : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125021   นายชานน   วัชรภัทรกุล : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125022   นายฐิติกร   คำป๋า : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125023   นายณัฐวุฒิ   มีใจ : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125024   นายธนาธิป   สุขสวัสดิ์ : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125025   นายธรรมนูญ   ลินต๊ะพาน : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125026   นายธัญนาถ   ทรงนิลรักษ์ : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125027   นางสาวธัญสินี   รัตนสกุลวาที : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125028   นายธามไท   สุวรรณชินกุล : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125029   นางสาวธิดารัตน์   คำฟู : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125030   นายนพพร   ตอบเก่ง : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125031   นายนัฐพงษ์   วังคำมา : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125032   นายนันทวัฒน์   พงษ์วัฒนศิริ : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125033   นางสาวนิรชา   จอมมงคล : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125034   นางสาวนิราวรรณ   ศรีรงค์ : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125035   นางสาวปนัดดา   พรมแสง : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125036   นายปรเมศวร์   แสนคำมูล : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125037   นายประสพชัย   แก้วมูล : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125038   นางสาวปรารถนา   สอนนวล : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125039   นางสาวพรรณนิษา   ศรีวิชัย : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125040   นายพิเชษฐ์   หล้าอ้าย : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125041   นายพุฒิพงศ์   จ๊ะโด : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125042   นายเพิ่มพูน   พงษ์พานิช : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125043   นายไพรวัลย์   - : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125044   นายภาคภูมิ   ทรงสุขใจ : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125045   นายภูวฤทธิ์   อุปปิง : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125046   นางสาวมณีรัตน์   พงษ์สุธีถาวร : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125047   นายมูฮำหมัดซูไฮมี   กาแม : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125048   นายเมธีณัฐ   บุญชากร : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125049   นางสาวรุจิรา   เจิมจันทร์ : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125050   นายวชิรญาณ์   วัฒนสุข : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125051   นางสาววัชราพร   เส่ซู : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125052   นายวายุ   บำรุงผล : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125053   นายวิศรุท   มรุพงศ์ : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125054   นายศรุต   แก้วคำ : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125055   นายศุภกิตติ์   เรือนคำมา : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125056   นายเศรษฐภัทร์   พิชัยพงศ์ : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125057   นางสาวสกาวรัตน์   คำมา : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125058   นายสมชาย   เบเช : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125059   นายสหรัฐ   แพรแก้ว : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125060   นายสหัสวรรษ   หันวณิชย์ : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125061   นายสุชาติ   แจ่มจันทร์ : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125062   นายสุทัตชา   รุ่งสว่าง : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125063   นายอนุชิต   บุญธรรม : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125064   นางสาวอภิญญา   ชมเชย : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125065   นางสาวอัญณิชา   อินชู : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125066   นางสาวอิษยา   ขวัญธนพีรยศ : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125067   นายอิสมาแอ   ฮาเก็ง : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125068   นายคุณานนท์   พรพนาสกุลทอง : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125069   นายพุฒิพล   รัตนชัยโย : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125070   นายปฎิพัทธ์   กันทะมาลี : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125071   นายภูวิศ   อนันท์รุ่งเรือง : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125072   นางสาวศุภนุช   แซ่ซั่น : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง