ผู้เข้าร่วม
ภิญโญ ผลงาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ธนันท์ฐิตา สะปู มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
สุธิดา นะภิใจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6308114369   นางสาวรัชนก   จันทร์เกตุ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408116317   นางสาวมาติกา   ยาง : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6408116324   นางสาวสุนิสา   ขาวเครือ : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6408131304   นายถิรเจตน์   อิ่นอ้าย : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408131309   นายชัยวัชร   เมืองมา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408131314   นายอภิวิชญ์   ทานา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408131321   นายพัทธพงศ์   ทองใหญ่ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 6ชั่วโมง
6508115307   นางสาวณัฐชยา   สืบปาระ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508115314   นางสาวพิชญา   ภู่ทอง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508115318   นางสาวรัตนา   นุชัย : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6508115320   นางสาวสุภารัตน์   ภักดีนอก : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6608107301   นางสาวกาญจนา   สิทธี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6608107303   นายณภัทร   ยิ้มนรินทร์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6608107304   นายทวีศักดิ์   แบนจันถา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6608107305   นางสาวธัญนาฏ   ธรรมยุทธ์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6608107306   นายนพวัฒน์   ตินะคัด : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6608107307   นางสาวปฐมาวดี   ชวลิต : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6608107308   นายปุริม   พงศ์ยี่หล้า : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6608107309   นางสาวพรนภัส   ธราพร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6608107310   นายภาณุวัฒน์   ทับเณร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6608107311   นายอัสมากร   หมื่นหาจง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6608107312   นายชยพล   ขันภูเขียว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6608107313   นายณฐนนท์   บังคมเนตร์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6608107316   นางสาวพิมพ์ชนก   อ่อนน้อม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6608107317   นายมินธาดา   วิลาสินี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6608107319   นางสาววันวิสา   คำปล้อง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6608107320   นายสรเพชญ์   สว่างศรี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6608107321   นายอภิชัย   พรมเสน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง