ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6504101328   นางสาวณัฐพร   วาดรักชิด : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 30ชั่วโมง
6504101346   นางสาวธัญญลักษ์   สุขเกษม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 30ชั่วโมง
6506103398   นางสาวประกายฟ้า   เนื่องแป้น : บัญชี 26ชั่วโมง
6506103399   นางสาวประไพพรรณ   ภาคสุภาพ : บัญชี 26ชั่วโมง
6506103402   นางสาวปริทรรศน์   แสนเตปิน : บัญชี 12ชั่วโมง
6514102369   นายต่อตระกูล   วงศ์วรทัญญู : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102385   นายนนธวัช   มัดดี : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6514102390   นางสาวนฤภร   จัดที่ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102391   นางสาวนันท์ลภัส   ธรรมศิลป์ : ภาษาอังกฤษ 30ชั่วโมง
6514102393   นางสาวนิภาพร   ดวงตา : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6514102410   นางสาวปาณิสรา   หมื่นเถสกุล : ภาษาอังกฤษ 15ชั่วโมง
6514102425   นางสาวพิมพ์ชนก   สุขวรกิจวนิช : ภาษาอังกฤษ 36ชั่วโมง
6514102430   นางสาวพุทธธิดา   น้อยมี : ภาษาอังกฤษ 30ชั่วโมง
6514102477   นายศุภกิตติ์   พัฒนอุดมเดช : ภาษาอังกฤษ 30ชั่วโมง
6601127017   นายธนภัทร   ทองจีน : พืชไร่ 22ชั่วโมง
6601127039   นางสาวอรทัย   ใจเรือน : พืชไร่ 21ชั่วโมง
6601127040   นางสาวอรปรียา   หารก๋า : พืชไร่ 21ชั่วโมง
6601127041   นางสาวอริสา   สุทธิสน : พืชไร่ 22ชั่วโมง
6604101308   นายกิตติทัศน์   วิริยา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 30ชั่วโมง
6605105344   นางสาวณัฐชญา   ขวัญเกตุ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6606102345   นางสาวจิราพันธ์   มูลตุ้ย : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 24ชั่วโมง
6606102634   นางสาวสุพัตรา   สดเอี่ยม : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 28ชั่วโมง
6606104496   นายอัษฎาวุธ   พิทักษ์ : การบริหารการเงินและการลงทุน 29ชั่วโมง
6606104497   นายอาดือนัน   สะอะ : การบริหารการเงินและการลงทุน 33ชั่วโมง
6606105379   นายปรเมศร์   สืบทายาท : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 18ชั่วโมง
6606106307   นายเกริกเกียรติ   น้อยม่วง : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 17ชั่วโมง
6606106314   นางสาวณฐิตา   บุญศิริ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 9ชั่วโมง
6606106329   นายปรีดาพงษ์   ภู่ชัย : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 18ชั่วโมง
6609102315   นายโชติฐกรณ์   ตะริโย : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 29ชั่วโมง
6609102348   นางสาวพัสสวี   วงศ์ษา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 31ชั่วโมง
6610101373   นางสาวศิริวรรณ   ชนนกุล : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 15ชั่วโมง
6612101301   นายกรวิทย์   โต๊กพุดซา : เศรษฐศาสตร์ 21ชั่วโมง
6612101359   นายเพิ่มพูน   สุยะศักดิ์ : เศรษฐศาสตร์ 23ชั่วโมง
6612101367   นายมงคลชัย   รังสี : เศรษฐศาสตร์ 15ชั่วโมง
6612101391   นางสาวโสภิตา   อมจิตร์ : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6612101393   นางสาวอภิษฎา   แสนคำมา : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6615102404   นายวชิรวิทย์   โพธิ์พันธุ์ : วิศวกรรมพลังงาน 10ชั่วโมง
6618102023   นายตะวัน   นาคาจิม่า : การสื่อสารดิจิทัล 30ชั่วโมง
6618102046   นายภาณุพงศ์   ไชยซาววงค์ : การสื่อสารดิจิทัล 31ชั่วโมง
6618102070   นายเกียรติยศ   สุพจน์เฉลิมขวัญ : การสื่อสารดิจิทัล 36ชั่วโมง
6618102073   นายทรงพล   จีระศักดิ์ : การสื่อสารดิจิทัล 30ชั่วโมง
6618102323   นายคเณศ   เนียมสัมฤทธิ์ : การสื่อสารดิจิทัล 24ชั่วโมง
6618102328   นายจักรกริช   คุณยศยิ่ง : การสื่อสารดิจิทัล 21ชั่วโมง
6618102376   นายณัฐวุฒิ   กันทะนันท์ : การสื่อสารดิจิทัล 30ชั่วโมง
6618102575   นายสรพล   ประจันบาล : การสื่อสารดิจิทัล 15ชั่วโมง
6622101010   นายประพันธ์ศักดิ์   มีศรี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 21ชั่วโมง
6622101330   นางสาวชนิดา   บุษบา : สัตวศาสตร์ 10ชั่วโมง
6622101362   นายธนากร   เดชจีน : สัตวศาสตร์ 12ชั่วโมง
6622101435   นางสาวศิริกานต์   สิงห์คำ : สัตวศาสตร์ 10ชั่วโมง
6622101436   นางสาวศิริวรรณ   ใยไม้ : สัตวศาสตร์ 10ชั่วโมง
6622101438   นางสาวสาวิตรี   เกียรติมนตรี : สัตวศาสตร์ 10ชั่วโมง
6622101444   นางสาวสุนิษา   ลาวิน : สัตวศาสตร์ 14ชั่วโมง
6622101451   นางสาวสุวิภา   มีปา : สัตวศาสตร์ 12ชั่วโมง
6622101459   นางสาวอรทัย   สารกุล : สัตวศาสตร์ 12ชั่วโมง
6622101463   นางสาวอัจฉรียา   นาศรี : สัตวศาสตร์ 12ชั่วโมง