ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6301101307   นางสาวจันทิมา   สนโต : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6301101319   นางสาวนริศรา   แก้วสุวรรณ์ : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6303101308   นางสาวณิชลดา   อุ่นเมือง : วิศวกรรมเกษตร 2ชั่วโมง
6303101311   นางสาวทิพย์วรรณ   แสงเรือง : วิศวกรรมเกษตร 2ชั่วโมง
6303101324   นางสาวพิชญาภา   เทเพนทร์ : วิศวกรรมเกษตร 2ชั่วโมง
6306101304   นายกร   ธเนศวรสุวรรณ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6306101445   นายอดิศักดิ์   สุดเฉลียว : การจัดการ 2ชั่วโมง
6306102303   นายกฤตมุข   อธิปัญญาพันธุ์ : การตลาด 2ชั่วโมง
6306102305   นายกอไผ่   แซ่โค้ว : การตลาด 2ชั่วโมง
6306102326   นายฐิติกร   เมืองคำ : การตลาด 2ชั่วโมง
6306102331   นายณัฐเกียรติ   วัชรสุทธากุล : การตลาด 2ชั่วโมง
6306102344   นายธนพล   วงษ์ภา : การตลาด 2ชั่วโมง
6309101304   นายกันตพงศ์   ชลสินธุ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6314101304   นายกรุณพล   อินทร์สุวรรณ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101307   นายเขมทัต   วงศ์สวัสดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101309   นายคามิน   ลุงหนุ่ม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101324   นางสาวณัชยา   รัตนะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101326   นางสาวณัฐริกา   ต้นหนองดู่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101334   นายธนภัทร   ภิรมย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6314101345   นายนิธิวัฒน์   นันตา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101349   นางสาวบัณฑิตา   แก้ววีระสิงห์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101357   นางสาวปุญณิศา   ศรีโพธิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101358   นางสาวปุณรดา   สุจริตจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101393   นางสาววิภาวี   พูลทรัพย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101418   นางสาวอรธิฌา   แหลมเงินทวีศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101421   นางสาวอัญชิษฐา   ชีแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101428   นางสาวชญาดา   กล้าคง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101430   นางสาวธัญญารักษ์   อาลักษณ์ธรรม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101433   นางสาวพรนภา   ปัญญา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314102314   นายกีรดิต   หีมบุญช่วย : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102363   นายธาณุพงษ์   ทำทอง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102366   นางสาวนภัสวรรณ   สวรรค์ไพร : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102383   นางสาวผกามาส   คำคง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102407   นายยศนันท์   มอญเต้ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102444   นางสาวสโรชา   พาพรหม : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6318102331   นายโชค   แป้นเจริญ : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6401101314   นายฐาปนา   ทองมนต์ : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6401101328   นายพงศธร   จันทร์สิงขรณ์ : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6401101358   นายอนิรชิต   คำไชโย : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6401102317   นายคชวรรธน์   จินดาศรี : พืชสวน 2ชั่วโมง
6401102380   นางสาวนิรพร   สุรกิจมงคล : พืชสวน 2ชั่วโมง
6401102381   นางสาวนิรุชา   ศรีสายธาร : พืชสวน 2ชั่วโมง
6401102392   นางสาวปานไพริน   หน่อสันสี : พืชสวน 2ชั่วโมง
6401102471   นางสาวอลิสา   แดงดงมาลี : พืชสวน 2ชั่วโมง
6401102505   นางสาวภัทราพร   เงินทะนงค์ : พืชสวน 2ชั่วโมง
6401113311   นายศุภากร   สุ่มใจยา : ปฐพีศาสตร์ 2ชั่วโมง
6401113314   นายอินทรวิเชียร   สีดาแก้ว : ปฐพีศาสตร์ 2ชั่วโมง
6403101318   นายปกรณ์เกียรติ   ทะเทพ : วิศวกรรมเกษตร 2ชั่วโมง
6403101323   นายปวรสิทธิ์   วงค์บุญมา : วิศวกรรมเกษตร 2ชั่วโมง
6403101329   นายภากร   ปิยะธรรมาชัย : วิศวกรรมเกษตร 2ชั่วโมง
6403101333   นายยุทธภูมิ   วัดนนท์ : วิศวกรรมเกษตร 2ชั่วโมง
6403101340   นายสิรวิชญ์   ธิจิตตัง : วิศวกรรมเกษตร 2ชั่วโมง
6403102307   นางสาวธัญชนก   สุริยะวงศ์ : วิศวกรรมอาหาร 2ชั่วโมง
6404102310   นายพงศ์พิสุทธิ์   เนียมใย : เทคโนโลยีชีวภาพ 2ชั่วโมง
6405101312   นางสาวจริญญา   บุญฟู : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6405101325   นายชลศักดิ์   ผาผง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101351   นางสาวนาตาชา   กวดสำโรง : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6405101362   นายปรัชญาเมธี   ศรีปัตเนตร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101366   นายปิยะพงษ์   ดุเหว่า : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101374   นายพีระพัฒน์   แย้มยืนยงค์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101400   นายสิทธิศักดิ์   เลิศดำเนิน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101408   นายอนุกุล   ใจจันทร์ติ๊บ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101411   นายอภิวัฒน์   ประอินทร์ : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6405101415   นายอิศราพงศ์   หมื่นยอง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101434   นางสาวธัญสิริ   ขัดสีใส : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6405101442   นางสาวประภาวัลย์   ศรีสุวรรณ : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6405105310   นางสาวชัชฎาภรณ์   ปัญญารัตน์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6405105358   นางสาวอุษณีย์   ฐิติวิชญานันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6405105399   นายศุภกร   คำสิงห์แก้ว : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6406102308   นางสาวเกวลิน   เพลา : การตลาด 4ชั่วโมง
6406102342   นางสาวพัชรินทร์   นามวงษ์ : การตลาด 4ชั่วโมง
6406102344   นางสาวพิชชาพร   ถนอมวรกุล : การตลาด 2ชั่วโมง
6406102369   นางสาวหทัยรัตน์   นภัสกูล : การตลาด 2ชั่วโมง
6406102470   นางสาวมณัชญาภรณ์   วนารื่นรมย์ : การตลาด 2ชั่วโมง
6406103359   นางสาวอดิศรินทร์   สรรพอุดมชัย : บัญชี 6ชั่วโมง
6406103361   นายอภิสิทธิ์   คิดอ่าน : บัญชี 6ชั่วโมง
6406105301   นายคณธร   ทิพย์ประไพ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2ชั่วโมง
6406106315   นางสาวดารัณ   พูลเพิ่ม : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 2ชั่วโมง
6406106328   นางสาวอภิษฎา   ไตรปิ่น : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 2ชั่วโมง
6406106354   นายสุภัทร   ใจกล้า : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 2ชั่วโมง
6412101303   นางสาวชนกานต์   ภาคีขาว : เศรษฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6414101309   นางสาวคีรีนันท์   สาทแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101311   นายเจษฎา   กล่อมกูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101328   นางสาวนะแหง่   - : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101336   นายพันธพงษ์   ศรีวิภาดา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101342   นางสาววรธนธรณ์   ช่วยจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101347   นายศิริพงศ์   นาคเลี้ยง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101367   นางสาวจารุณี   สิงห์ลาตระกูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6414101371   นายจิรายุส   นุ้ยภิรมย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101426   นางสาวสุชานาถ   เพชรจิตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414102312   นางสาวชนาธิป   อุลูโคตร : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102385   นายณัฐพล   วงศ์ปาน : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102390   นายธนกฤต   บุญวาส : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102397   นางสาวธิติพร   แย้มวจี : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102432   นางสาวเยาวภา   แซ่เฮ้อ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102449   นางสาวสุธีรา   ศรีสุนา : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102454   นายอรรถกร   อุตรรักษ์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6415123338   นายศุภกร   รุ่งสอาด : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
6415124031   นายธีระพงษ์   แสงดอก : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 2ชั่วโมง
6418102318   นายฐิติวุฒน์   เลิศศิลป์ : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6422101362   นายธนกร   บุญศิวัช : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 2ชั่วโมง
6422101408   นายปรัชญา   พุดสูงเนิน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 2ชั่วโมง
6501102407   นายนิธิศ   ใหม่อ้วน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 2ชั่วโมง
6501102478   นางสาวลักษิกา   สีทา : พืชสวน (ไม้ผล) 2ชั่วโมง
6501102480   นางสาววนิดา   วนาเฉลิมธรรม : พืชสวน (ไม้ผล) 2ชั่วโมง
6501122004   นายกษิดิ์เดช   ปานชู : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 2ชั่วโมง
6501122008   นายจีรภัทร   พันธุ์รัตนอนันต์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 2ชั่วโมง
6501122014   นายชาคริต   - : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 2ชั่วโมง
6501122034   นายพันธกานต์   ใจคง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 2ชั่วโมง
6501122036   นางสาวมนัสรา   ติบุญ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 2ชั่วโมง
6501122046   นายสง่า   วัชราธารชน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 2ชั่วโมง
6501122049   นายสหัสวรรษ   วรรณชิต : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 2ชั่วโมง
6501122053   นายสุไลมาน   มะตาเยะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 2ชั่วโมง
6501123030   นายวริทธิ์ธร   โพธิสิทธิ์ : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6501126501   นายรุ่งเรือง   แซ่ย่าง : ปฐพีศาสตร์ 2ชั่วโมง
6503101317   นางสาวณัฐนีกรณ์   กุมารแก้ว : วิศวกรรมเกษตร 2ชั่วโมง
6503101319   นางสาวทิพากร   พลเยี่ยม : วิศวกรรมเกษตร 2ชั่วโมง
6503101323   นายธีรธัช   ศรีสร้อย : วิศวกรรมเกษตร 2ชั่วโมง
6503101350   นายวิชยานนท์   ใจการ : วิศวกรรมเกษตร 2ชั่วโมง
6503101360   นายอภิสิทธิ์   การภักดี : วิศวกรรมเกษตร 2ชั่วโมง
6503101364   นางสาวศิลปกร   สู้ณรงค์ : วิศวกรรมเกษตร 2ชั่วโมง
6503102311   นางสาวญาณินท์   วันแอเลาะห์ : วิศวกรรมอาหาร 2ชั่วโมง
6503102313   นางสาวณัฎฐธิดา   มูลดวง : วิศวกรรมอาหาร 2ชั่วโมง
6503102318   นายธนากร   แสนคูณ : วิศวกรรมอาหาร 2ชั่วโมง
6503103302   นางสาวกนกวรรณ   ทองคง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2ชั่วโมง
6503103303   นางสาวกนิษฐา   ทองคำ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2ชั่วโมง
6504101405   นางสาวสุกฤตา   สิงหาระโท : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6504106354   นายธนภัทร   สิริประภาสุข : เทคโนโลยีสารสนเทศ 2ชั่วโมง
6504106393   นายรัตนชัย   ไม้รังทอง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 2ชั่วโมง
6504109302   นางสาวศิโรรัตน์   มูลหล่อ : ฟิสิกส์ 2ชั่วโมง
6504109303   นางสาวสุวิมล   ชูจิตต์ : ฟิสิกส์ 2ชั่วโมง
6504109304   นายณัฐสิทธิ์   เจียวก๊ก : ฟิสิกส์ 2ชั่วโมง
6505101324   นางสาวเขมิกา   ไชยฮะนิจ : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6505101365   นายธนโชติ   นาคนายม : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6505101430   นายภาคิน   ภวังคานนท์ : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6505101451   นายวัตสันต์   ชัยวรรณะ : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6505101487   นายอนุวัฒ   สถา : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6506101558   นายสุเมธ   เพียสังกะ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6506102481   นายพยัต   เก้าพันกร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 2ชั่วโมง
6506102536   นางสาวรมย์ธีรา   จันทนา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 2ชั่วโมง
6506102551   นายวรรณพล   แซ่ย้าง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 2ชั่วโมง
6506102613   นางสาวอรพิชชาภัค   ชัยทวีกุลวัฒน์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 2ชั่วโมง
6506104453   นางสาวสุรดี   จางวงศ์เจริญ : การบริหารการเงินและการลงทุน 2ชั่วโมง
6509101407   นางสาวอัญชสา   รุ่งเจริญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6512106305   นางสาวชนาพร   จิตพยัค : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 2ชั่วโมง
6512106306   นางสาวชวัลย์รัตน์   อินชุม : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 2ชั่วโมง
6512106317   นายนภัส   โพธิ์ศรี : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 2ชั่วโมง
6512106324   นางสาวไพลิน   ประเสริฐ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 2ชั่วโมง
6512106325   นางสาวภารตรี   นันทสาร : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 2ชั่วโมง
6512106327   นางสาวมนัสนันท์   พุ่มส้มจีน : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 2ชั่วโมง
6512106333   นางสาวศศิประภา   ประดิษฐ์อักษร : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 2ชั่วโมง
6512106334   นางสาวสุพิชญา   มีสุข : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 2ชั่วโมง
6512107317   นางสาวปิยะดา   ชัยทะวี : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 2ชั่วโมง
6512107320   นางสาวพรรณตาล   ณรงค์พันธ์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 2ชั่วโมง
6514101301   นางสาวกชกร   คุณา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101303   นายกมลนาวิน   ยอดเทวี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101304   นางสาวกมลลักษณ์   ฟักแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101317   นางสาวเกษมพร   คูณนาเมือง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101338   นางสาวชนันดา   โนคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101342   นางสาวชลภัทร์   รุ่งศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6514101358   นายณัฐวุฒิ   พืชกมุทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101381   นางสาวนันท์นภัส   กองกระวี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101392   นางสาวบุษกร   อนันตสกุลวงศ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101398   นางสาวปาริชาติ   ภูดวงดาษ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101400   นายปิยวัช   ไกรสินธุ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101423   นายภูบดินทร์   พงศ์อภิรักษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101440   นายรัชพณ   กฤษนำพก : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101447   นายวชิระ   ยุทธนาชัยกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101469   นางสาวสิรนาถ   เพชรทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101472   นางสาวสุชานาฏ   ไชยชมภู : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6514101482   นางสาวอภิญญา   ปานแดง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101492   นายอิทธิกร   สายเดช : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514102333   นางสาวชนิตา   นันชม : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6514102346   นางสาวฐิตาพร   นนทะนำ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6514102355   นายณัฐกร   นันตากาศ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6514102368   นางสาวต่วนนูรูลอาตีกะห์   มือรีงิง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6514102383   นายธีรวัฒน์   สุขจาด : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6514102396   นางสาวเนตรชนก   วานิช : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6514102498   นายอลัน   บุญมี : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6514102499   นางสาวอะนาตี   หญ้าปรัง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6518102314   นายกฤษนัย   จมเงิน : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6518102362   นายโชคชัย   ลุงสาม : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6518102363   นางสาวโชติกา   ดำแดงดี : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6518102378   นางสาวณัฏฐนัญญา   นาใต้ : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6518102386   นางสาวณัฐพร   เมธาเวช : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6518102426   นายนันทิพัฒน์   สมด้วง : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6518102454   นายพฤกษาชาติ   รุ่นบาง : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6518102514   นายวรานนท์   โทจำปา : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6601102326   นายจีรวัฒน์   วงศ์ชยางกูร : พืชสวน 2ชั่วโมง
6601102461   นางสาวสุภัชชา   ชีวสวัสดิ์ชัย : พืชสวน 2ชั่วโมง
6601127439   นายธิปัตย์   แซ่ย่าง : พืชสวน (พืชผัก) 2ชั่วโมง
6601127499   นายพีธรธนัส   อาชาแสงภักดี : เกษตรศาสตร์ 2ชั่วโมง
6601129003   นางสาวทิพรดา   แสงคือ : เกษตรอินทรีย์ 2ชั่วโมง
6601129009   นางสาวศิริพร   กลิ่นเมือง : เกษตรอินทรีย์ 2ชั่วโมง
6601129010   นางสาวสุกัญญา   สิงห์สาธิต : เกษตรอินทรีย์ 2ชั่วโมง
6601129011   นางสาวสุธิตา   บรรพตวิภา : เกษตรอินทรีย์ 2ชั่วโมง
6603101303   นายกิตติเมศร์   เมธาพีระโรจน์ : วิศวกรรมเกษตร 2ชั่วโมง
6603101333   นายปวพล   จรมณี : วิศวกรรมเกษตร 2ชั่วโมง
6603101334   นายพัชรพล   ยอดแก้ว : วิศวกรรมเกษตร 2ชั่วโมง
6603101336   นายพิชิตพงษ์   สุทธิขันธ์ : วิศวกรรมเกษตร 2ชั่วโมง
6603101338   นางสาวภูษณิศา   เรืองศรี : วิศวกรรมเกษตร 2ชั่วโมง
6603102335   นางสาวชิหมี่   มาเยอะ : วิศวกรรมอาหาร 2ชั่วโมง
6603103330   นางสาวดวงกมล   เอี่ยมจันทร์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6603103331   นางสาวดาวเรือง   เดชเรืองธรรม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2ชั่วโมง
6603103360   นางสาววิภวานี   ร่วมศรี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2ชั่วโมง
6603103361   นางสาววิมลรัตน์   แสนสะอาด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2ชั่วโมง
6603103394   นางสาวรุธิรา   แสงวงค์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6604101312   นายจักรพงศ์   พรหมตัน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6604109301   นายแทนไท   อุไรพันธ์ : ฟิสิกส์ 2ชั่วโมง
6604109302   นายธนาดล   อุดดง : ฟิสิกส์ 2ชั่วโมง
6604109303   นายภิญโญ   จันทร์เขียว : ฟิสิกส์ 2ชั่วโมง
6604109304   นายภูวนาท   ประดิษฐวงษ์ : ฟิสิกส์ 2ชั่วโมง
6604109305   นางสาวสลินทิพย์   จงพงศา : ฟิสิกส์ 2ชั่วโมง
6604109306   นางสาวชลิตา   แก้วเกิด : ฟิสิกส์ 2ชั่วโมง
6604109307   นายปกาศิต   สุทธิผลิน : ฟิสิกส์ 2ชั่วโมง
6604304001   นางสาวเพ็ญพักตร์   ใคร่ภูเขียว : พันธุศาสตร์ 2ชั่วโมง
6605101341   นางสาวณัฐธิตา   เครือทอง : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6605101348   นางสาวดารายา   กะลูแป : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6605105390   นางสาวปาริฉัตร   สมเขาใหญ่ : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6605105442   นางสาวสกุลรักษ์   อินทรศรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6606101011   นางสาวคณิศร   ทนทาน : การจัดการ 2ชั่วโมง
6606101015   นางสาวจันทร์คำ   - : การจัดการ 2ชั่วโมง
6606101572   นางสาวอชิรญา   คำผุยกา : การจัดการ 2ชั่วโมง
6606102356   นายฉันทพัฒน์   ศรีสันเทียะ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 2ชั่วโมง
6606102598   นายศรยุทธ   ขนาดกตัญญู : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 2ชั่วโมง
6606102605   นางสาวศิริรัตน์   ธงทอง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 2ชั่วโมง
6606103018   นางสาวจิรปาณ   บูชากรณ์ : บัญชี 2ชั่วโมง
6606103047   นางสาวนริศรา   ไอ่แสน : บัญชี 2ชั่วโมง
6606103056   นางสาวใบเตย   แสงแก้ว : บัญชี 2ชั่วโมง
6606103058   นางสาวปณิดา   ไชยวัฒน์วสุธันย์ : บัญชี 2ชั่วโมง
6606103059   นางสาวปรานต์   แปงใจ : บัญชี 2ชั่วโมง
6606103078   นางสาวภานุมาส   บุตรดา : บัญชี 2ชั่วโมง
6606103092   นางสาววริศรา   จิตกาญจน์ : บัญชี 2ชั่วโมง
6606103095   นางสาววิลักษณ์   แก่นจันทร์ : บัญชี 2ชั่วโมง
6606104497   นายอาดือนัน   สะอะ : การบริหารการเงินและการลงทุน 2ชั่วโมง
6606105381   นายปรัชญ์   พรหมปัญโญ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2ชั่วโมง
6606106346   นางสาวสายน้ำผึ้ง   หูเขียว : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 2ชั่วโมง
6609101422   นางสาวศิริประภา   ด่านลาพล : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6610101024   นายวรวุฒิ   สุขมะนู : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 2ชั่วโมง
6610101030   นายอนุสรณ์   ดนหยา : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 2ชั่วโมง
6612106312   นายธนกฤต   ต้นตระกูลเจริญชัย : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 2ชั่วโมง
6612107358   นางสาวหทัยชนก   เกษตรกุลทรัพย์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 2ชั่วโมง
6614101313   นางสาวเกวลิน   หมั่นเพียร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6614101319   นางสาวจิรัชยา   สมบูรณ์ชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6614101354   นางสาวนงนภา   โหงวเจริญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6614101387   นายพันกร   เสาร์โร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6614101395   นายภาณุวัฒน์   บัวผัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6614101408   นายราชัน   อภิชัยภุมริน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6614101436   นายกษิดิส   วังคีรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6614102310   นางสาวคีตภัทร   ปวนรัตน์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6614102322   นางสาวฐิตินันท์   ตั้งสวัสดิ์สกุล : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6614102419   นางสาวณัฐชนก   พึ่งกลั่น : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6614102420   นางสาวณัฐณิชา   สายอ้าย : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6614102433   นางสาวสุภาวิตา   สุวรรณกาศ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6615125053   นายมะฟาอิส   มิหิแอ : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 2ชั่วโมง
6618102303   นางสาวกมลชนก   ต๊ะเพย : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6618102390   นางสาวทิวาพร   กตเวทิตากุล : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6618102431   นายนรุตม์   แย้มดนตรี : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6618102496   นางสาวแพรวา   รัตถา : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6618102530   นายรชต   ไชยวัง : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6618102589   นายสุนทร   นามสา : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6618102620   นายอิทธิฤทธิ์   โนชัยวงค์ : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6618102637   นางสาวคริษฐา   บวรธิติภัค : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6618102646   นางสาวญาดา   ศิริสวัสดิ์ : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6618102687   นายวรชิต   จุณณทรัพย์กุล : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง