ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6315123345   นายดนุสรณ์   หมื่นอภัย : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6318102342   นายดลลภัส วิชัยคำ   คำนันท์ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6406101308   นางสาวกิ่งแก้ว   ภัทรพรฉัตร : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101399   นายภานุวัฒน์   เจริญเลิศธนกิจ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101460   นายฐิติพงค์   จารุมณีโรจน์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101492   นายภคพล   ประพฤติ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101495   นางสาวมนสิชา   สมานชื่น : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406102304   นางสาวกรรณิกา   ชูไสว : การตลาด 1ชั่วโมง
6406102311   นางสาวจุติพร   พรนำโชค : การตลาด 1ชั่วโมง
6406102335   นายปฏิภาค   ม่านมีมงคล : การตลาด 1ชั่วโมง
6406102351   นายภัทรพล   รักยศ : การตลาด 1ชั่วโมง
6406103369   นางสาวกมลพรรณ์   พอใจ : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103384   นางสาวจิรวรา   อินปา : บัญชี 1ชั่วโมง
6406106302   นายกรประเสริฐ   นาเทเวศน์ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1ชั่วโมง
6406106342   นายธนภัทร   บุชราคำ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1ชั่วโมง
6406106349   นายวุฒิพงค์   จันทร์ตาธรรม : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1ชั่วโมง
6414101429   นายหฤษฏ์   ศรีสวัสดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414101435   นายณัฐภัทร   ศรีสวาท : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6419103506   นางสาวช่อนภา   โบขุนทด : สถาปัตยกรรม 1ชั่วโมง
6422101447   นายเมธาสิทธิ์   วารินทร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6501125309   นายชนกานต์   ชัยเทพ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6506102574   นายศาตนนท์   วงค์จอม : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506103468   นางสาวศุภนิดา   พันธุ์วิไล : บัญชี 1ชั่วโมง
6506104333   นายชัชชัย   ยิ่งสินสุวิทย์ : การบริหารการเงินและการลงทุน 1ชั่วโมง
6514102310   นางสาวกัณฑิชา   ไกรสีห์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6515125014   นายฉ่อแหระ   - : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6515125021   นายชานน   วัชรภัทรกุล : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6515125023   นายณัฐวุฒิ   มีใจ : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6515125034   นางสาวนิราวรรณ   ศรีรงค์ : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6515125043   นายไพรวัลย์   - : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6515125069   นายพุฒิพล   รัตนชัยโย : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6518102600   นายอ่องทุน   ไม่มีชื่อสกุล : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6601102408   นายภพคุณ   ไพรพนาชัยมั่น : พืชสวน 1ชั่วโมง
6601102432   นางสาววรรณวิภา   แสนบ้าน : พืชสวน 1ชั่วโมง
6604108321   นายนิวัฒน์   ถาโคตรจันทร์ : นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 1ชั่วโมง
6605101394   นางสาวพลอยพรรณ   หุ้นเอี่ยม : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6605101467   นางสาวอาภรณ์รัตน์   แก้วดวงดี : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6606101007   นางสาวกัญฐณัฏฐ์   ทองพันธ์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6606101014   นางสาวคุณัญญา   ตุ่นคำ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6606101020   นางสาวชนัญญา   มูลมาวัน : การจัดการ 1ชั่วโมง
6606101021   นางสาวชนัญญา   เสริมสุข : การจัดการ 1ชั่วโมง
6606101022   นางสาวชลธิชา   หมายมั่น : การจัดการ 1ชั่วโมง
6606101028   นางสาวบุษณีกร   เมฆบริสุทธิ์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6606101036   นางสาวภูวนิดา   โสภาใจ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6606101037   นางสาวยุ้ย   พงษา : การจัดการ 1ชั่วโมง
6606101039   นายสรวิชญ์   ตีวงค์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6606101043   นางสาวสุธิดา   กิ่งพุดชา : การจัดการ 1ชั่วโมง
6606101047   นางสาวสุรัตน์สวดี   แจ้งจุล : การจัดการ 1ชั่วโมง
6606101048   นางสาวใหม่   - : การจัดการ 1ชั่วโมง
6606101049   นายอัครพล   อาภัย : การจัดการ 1ชั่วโมง
6606101338   นายจักริน   กันธิสา : การจัดการ 1ชั่วโมง
6606101407   นายธนวัฒน์   บุญลอม : การจัดการ 1ชั่วโมง
6606101488   นายภาคิน   อัฐกิจ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6606101496   นางสาวมณีวรรณ   สมบัติทองแท้ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6606101499   นางสาวมนัสนันท์   กับขุนทด : การจัดการ 1ชั่วโมง
6606101558   นางสาวสุฐิตา   เชื่อนะรา : การจัดการ 1ชั่วโมง
6606101571   นายหิรัญญภพ   จันตาเรือน : การจัดการ 1ชั่วโมง
6606102320   นางสาวกิ่งกานดา   จิตตราวงค์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6606102322   นางสาวกิดาการ   คำดี : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6606102325   นางสาวกีรตยา   ดุจกร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6606102326   นางสาวกุลจิรา   ทิเขียว : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6606102592   นางสาววิชญาภรณ์   ฉายัษเฐียร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6606102635   นางสาวสุพิชญา   เทพจร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6606104306   นายก้องเกียรติ   วงค์วรเนตร : การบริหารการเงินและการลงทุน 1ชั่วโมง
6606104396   นางสาวปณิตา   เขตเสนา : การบริหารการเงินและการลงทุน 1ชั่วโมง
6606104410   นางสาวพรนภา   เมธาสถิตย์ : การบริหารการเงินและการลงทุน 1ชั่วโมง
6606104476   นายสิทธิพร   คุณธนเกียรติ : การบริหารการเงินและการลงทุน 1ชั่วโมง
6606105395   นางสาวไพลิน   พักพวก : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 1ชั่วโมง
6606105423   นายศิลป์ศรุต   อิ่มแย้ม : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 1ชั่วโมง
6606105431   นางสาวสุณิสา   บุตรที : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 1ชั่วโมง
6606106363   นายจิราวัฒน์   ปาระมีสัก : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1ชั่วโมง
6615102309   นางสาวชฎารัตน์   นำโน : วิศวกรรมพลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6615102312   นายชยางกูร   หล้าสุยะ : วิศวกรรมพลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6615102315   นางสาวณัฐณิชา   อยู่สุข : วิศวกรรมพลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6615102317   นายณัฐพงษ์   ลาภสมบูรณ์ผล : วิศวกรรมพลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6615102320   นางสาวทิพยนันท์   เกษดี : วิศวกรรมพลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6615102328   นายปฐพล   สมพะมิตร : วิศวกรรมพลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6615125051   นายพิสิษฐ์สรรค์   ยอดปนันท์ : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6618102555   นายวิชญ์พล   แปงหล้า : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6618102560   นายวิศวะ   สังข์ทอง : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6618102641   นายชวันรัตน์   พรวรางค์รัตน์ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6622103053   นายอาทิตย์   ซือมือ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง