ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6315123345   นายดนุสรณ์   หมื่นอภัย : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6404105306   นางสาวนันทิชา   ทิพโชติ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6406101511   นางสาวสิณัสการณ์   สารยศ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406103369   นางสาวกมลพรรณ์   พอใจ : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103384   นางสาวจิรวรา   อินปา : บัญชี 3ชั่วโมง
6406106302   นายกรประเสริฐ   นาเทเวศน์ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6406106304   นายกอบลาภ   จันทร์สุกปุก : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6406106314   นายธิติพันธุ์   อยู่อินทร์ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6406106342   นายธนภัทร   บุชราคำ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6406106349   นายวุฒิพงค์   จันทร์ตาธรรม : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6406106355   นางสาวอรกานต์   อินใจดี : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6406106357   นางสาวอักษราภัค   เพชรสี : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6414101356   นางสาวอาทิตยา   ยิ่งตระกูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101395   นายปิยพันธ์   นัยนานนท์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101429   นายหฤษฏ์   ศรีสวัสดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101435   นายณัฐภัทร   ศรีสวาท : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6415123320   นายธนวัต   บูก้ง : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6501125309   นายชนกานต์   ชัยเทพ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6506101469   นางสาวพิชญธิดา   ชัยวัง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101576   นางสาวอริสรา   บางศิริ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506102472   นางสาวปาณิสรา   ธนะสูตร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6515125014   นายฉ่อแหระ   - : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125021   นายชานน   วัชรภัทรกุล : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125043   นายไพรวัลย์   - : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125058   นายสมชาย   เบเช : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125069   นายพุฒิพล   รัตนชัยโย : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6518102600   นายอ่องทุน   ไม่มีชื่อสกุล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6603101305   นายจักรพันธ์   สุวรรณฉิม : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6603101309   นายเจษฎาภรณ์   ใจเรือน : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6603101324   นายธีรภัทร์   บุญเกิดกูล : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6603101351   นายอรรถพล   แก้ววงค์ก้อน : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6606101007   นางสาวกัญฐณัฏฐ์   ทองพันธ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6606101014   นางสาวคุณัญญา   ตุ่นคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6606101020   นางสาวชนัญญา   มูลมาวัน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6606101037   นางสาวยุ้ย   พงษา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6606101043   นางสาวสุธิดา   กิ่งพุดชา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6606101047   นางสาวสุรัตน์สวดี   แจ้งจุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6606101361   นางสาวชนิภา   ลุงหลู่ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6606101488   นายภาคิน   อัฐกิจ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6606101497   นางสาวมนสิชา   คำพุฒ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6606101558   นางสาวสุฐิตา   เชื่อนะรา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6606102358   นายชญานิน   ปฏิภาภรณ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6606102385   นางสาวฐิติมา   ด้วงสาย : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6606102506   นายพลภูมิ   อยู่อินทร์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6606102635   นางสาวสุพิชญา   เทพจร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6606102711   นายศุภกฤต   ทองแพ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6606103387   นางสาวปัณฐกาญจน์   ฉ่ำเอี่ยม : บัญชี 3ชั่วโมง
6606103389   นางสาวปารีญา   ตั้งตรง : บัญชี 3ชั่วโมง
6606103390   นางสาวปาลิดา   แก้วกองมา : บัญชี 3ชั่วโมง
6606103392   นางสาวปิยะภรณ์   ทิพย์ก๋า : บัญชี 3ชั่วโมง
6606103482   นางสาวหทัยชนก   ไกรจิตรพนา : บัญชี 3ชั่วโมง
6606103484   นางสาวอนุพร   หยกล้วนนำแสง : บัญชี 3ชั่วโมง
6606104306   นายก้องเกียรติ   วงค์วรเนตร : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6606104322   นางสาวงามตา   อ่อนแก้ว : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6606104323   นางสาวจรินทร์ทิพย์   จิตนุรักษ์ : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6606104326   นางสาวจิณณพัต   พาคำ : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6606104327   นางสาวจิดาภา   ยาป่า : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6606104357   นางสาวณิฐาภัทร์   คำหวาน : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6606104358   นางสาวดรุณี   แสนเต้า : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6606104359   นางสาวดาริกา   สาขา : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6606104363   นางสาวทักษพร   อวยพร : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6606104445   นางสาวเมฑากานต์   ใจสี : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6606104454   นางสาววรรณิษา   อุไทยพจน์ : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6606105315   นางสาวเกศินี   แก้วสุทะ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6606105395   นางสาวไพลิน   พักพวก : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6606105431   นางสาวสุณิสา   บุตรที : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6606105457   นายนพรัตน์   ศาลางาม : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6606106310   นางสาวจิราพัชร   โปณะสุวรรณ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6606106363   นายจิราวัฒน์   ปาระมีสัก : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6609102313   นายชินวัตร   พิมายนอก : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609102315   นายโชติฐกรณ์   ตะริโย : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609102321   นายณัฐกิตติ์   นิลคำ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609102326   นางสาวตรีรัตน์   เพ็งบุญ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609102350   นายพีรพัฒน์   จินา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609102352   นายภัทรดนัย   เฌอมือ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609102353   นายภัทรพล   คงดี : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609102355   นายภานุสรณ์   จันทร์ราช : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609102356   นายภูพิพัฒน์   สวนมะลิ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609102366   นายวงศธร   อมรสุขสันต์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609102371   นายวิศรุต   ทองจิตร์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609102394   นางสาวนลินทิพย์   พุทธเสน : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609102395   นางสาวนันทิกานต์   ผลสุรินทร์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609102396   นางสาวนันทิตา   สุรินธรรม : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609102416   นายอาทิตินัย   ขัติยะ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6612101314   นายชัชวรรณ   ศิริโสม : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101318   นายณัฐกร   เหลือล้น : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101353   นายพลาธิป   วุฒิ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6614101309   นางสาวกัลย์ฐิตา   ชูเพชร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6614101311   นางสาวกีรติ   สุริยะคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6614101312   นางสาวกุลสตรี   ลีธนารัชต์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6614101314   นางสาวงามชิตา   แหวนะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6614101318   นางสาวจิรนันท์   มะโนคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6618102333   นางสาวจิตตินี   รักบางแหลม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6618102457   นายปฏิภาณ   ชนะภัย : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6618102540   นายลัทธพล   บุญบาง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6618102580   นางสาวสิตานันท์   วิรุฬพรรณ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6618102640   นางสาวชลลดา   ปรางทับทิม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6618102644   นายชานนท์   คิดอ่าน : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6618102654   นางสาวทิพย์สุดา   แนบเนียม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6618102676   นายพสิษฐ์   แก้วกัน : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6618102687   นายวรชิต   จุณณทรัพย์กุล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6618102688   นางสาววัชราภรณ์   น่านกาศ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6618102700   นางสาวอารดา   อินต๊ะริด : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง