ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6503101314   นายไชยภัทร   ปองดำรงทรัพย์ : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6503101315   นางสาวณัฏฐณิชา   ชนประเสริฐ : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6503101355   นางสาวสุนิสา   พันธุ์เกตุ : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6503101365   นางสาวกัญญารัตน์   ยิ้มใหญ่ : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6512101307   นางสาวกัญญารัตน์   พรมเสน : เศรษฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
6512101312   นางสาวจันทราวดี   สุมานนท์ : เศรษฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
6512101337   นายธีระวิทย์   สิทธิวงศ์ : เศรษฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
6514102328   นางสาวจุฑารัตน์   อินทร์แก้ววงศ์ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
6514102497   นางสาวอรณิชา   สุขป้อม : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
6514102500   นางสาวอักศิกา   ปิตฝ่าย : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
6514102501   นางสาวอัสมะ   การีแม็ง : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
6514102502   นางสาวอารียา   หิรัญมาศ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
6601102330   นางสาวชนรดี   ชะโยปัน : พืชสวน 5ชั่วโมง
6604106381   นางสาวมณฑาทิพย์   แก้วคำมูล : เทคโนโลยีสารสนเทศ 5ชั่วโมง
6604106383   นางสาวมาธวี   อินทรชูศรี : เทคโนโลยีสารสนเทศ 5ชั่วโมง
6606103018   นางสาวจิรปาณ   บูชากรณ์ : บัญชี 5ชั่วโมง
6606103340   นางสาวชนิกานต์   อรุณปิติชัย : บัญชี 5ชั่วโมง
6606103343   นางสาวช่อวาสนา   ศรีโวย : บัญชี 5ชั่วโมง
6609102345   นางสาวพัชราภรณ์   รัตพันธ์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 5ชั่วโมง
6609102367   นางสาววรัญญา   ขันคำกาศ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 5ชั่วโมง
6609102368   นางสาววรัญญา   ดวงดี : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 5ชั่วโมง
6615102331   นายพลภัทร   แก้วดี : วิศวกรรมพลังงานทดแทน 5ชั่วโมง
6615102332   นายพัฒนพงษ์   มูลมิล : วิศวกรรมพลังงานทดแทน 5ชั่วโมง