ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6503101355   นางสาวสุนิสา   พันธุ์เกตุ : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6503101365   นางสาวกัญญารัตน์   ยิ้มใหญ่ : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6601122016   นางสาวธัญชนก   รัชวงศ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 5ชั่วโมง
6601122031   นางสาววาสนา   เข็มทอง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 5ชั่วโมง
6601122039   นางสาวอมรรัตน์   ทองซิว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 5ชั่วโมง
6601122044   นางสาวธนาภรณ์   ดีเสมอ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 5ชั่วโมง
6601122049   นางสาวสุธาศินี   ชิมตะครุ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 5ชั่วโมง
6604106381   นางสาวมณฑาทิพย์   แก้วคำมูล : เทคโนโลยีสารสนเทศ 5ชั่วโมง
6604106383   นางสาวมาธวี   อินทรชูศรี : เทคโนโลยีสารสนเทศ 5ชั่วโมง
6606101006   นางสาวกัญญารัตน์   โสภา : การจัดการ 5ชั่วโมง
6606101018   นางสาวจุฬาลักษณ์   วงศ์สา : การจัดการ 5ชั่วโมง
6606101028   นางสาวบุษณีกร   เมฆบริสุทธิ์ : การจัดการ 5ชั่วโมง
6606103039   นางสาวธนภรณ์   หรัณย์พิพัฒ : บัญชี 5ชั่วโมง
6606103055   นางสาวบุษราคัม   วงค์พุทธคำ : บัญชี 5ชั่วโมง
6606103060   นางสาวปริญญา   สิงห์ฆะรา : บัญชี 5ชั่วโมง
6606103339   นางสาวชนันนัทธ์   เชลงวิทย์ : บัญชี 5ชั่วโมง
6606103340   นางสาวชนิกานต์   อรุณปิติชัย : บัญชี 5ชั่วโมง
6606103343   นางสาวช่อวาสนา   ศรีโวย : บัญชี 5ชั่วโมง
6615102331   นายพลภัทร   แก้วดี : วิศวกรรมพลังงานทดแทน 5ชั่วโมง
6615102332   นายพัฒนพงษ์   มูลมิล : วิศวกรรมพลังงานทดแทน 5ชั่วโมง