ผู้เข้าร่วม
ศุจินธร รัตนิพนธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6407108316   นางสาวอรดา   สมหวัง : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
6407108317   นางสาวจุฑามาศ   จันทร์เทพ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
6407108319   นายอชิตพล   เชื้อแดงดี : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
6407108320   นายฐานิสร์   มีจันทร์ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
6507101012   นายสุพัฒนพงษ์   รอดสงค์ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 6ชั่วโมง
6507101306   นายธรรมปนาท   จับใจ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 6ชั่วโมง
6507103002   นางสาวนันทิชา   กาลประชิด : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 6ชั่วโมง
6507103003   นางสุภาวดี   มีหาดยาย : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 6ชั่วโมง
6507103005   นางสาวจิราภรณ์   แซ่เตียว : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 12ชั่วโมง
6507103007   นางสาวพชรพรพรรณ   เพชรสงค์ : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 6ชั่วโมง
6507103009   นายแสน   สุขสกาวผ่อง : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 6ชั่วโมง
6507103010   นายธนวิชญ์   กังแฮ : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 6ชั่วโมง
6507103011   นางสาวนงรัตน์   หอมเดช : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 6ชั่วโมง
6507104001   นางสาวนัสรีน   น้ำใส : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 6ชั่วโมง
6507104002   นายภาณุพงค์   สุทธิกรณ์ : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 6ชั่วโมง
6507107001   นายกุญชเดช   บุญเพ็ญ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6507107004   นางสาวบาษิตา   หมัดอาหลี : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6507107005   นายพีรพัฒน์   ม่วงสวย : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6507107007   นางสาวอารีนา   อามะ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6507107301   นายคณาธิป   สุนทรพัฒน์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6507107302   นายณรงค์ศักดิ์   อินทวิเศษ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6507107303   นางสาวณิชนันทน์   จันทร์สม : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6507107304   นายธีรศักดิ์   สมัญญา : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6507107305   นายนครินทร์   ชูมณี : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6507107306   นายนาดิร   หมาดดาเร๊ะ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6507107307   นางสาวพีรวรรณ   ขุนทอง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6507107309   นายสรชัย   จอมเผือก : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6507107310   นายอนันตคีย์   ศรีพิเชียร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6507107311   นายเอกภาพ   หลังเกต : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6507107312   นายฮัสซาน   รอสูน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6507107315   นางสาวศศิชา   วิทูรพันธ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6507108303   นางสาวณัฐณิชา   ชำนาญเรือ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
6507108307   นางสาวนภัสราภรณ์   พยัคฆ์ฤทธิ์ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
6507108308   นางสาวนวนันทน์   เรืองดิษฐ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
6507108311   นางสาวเบญจมาศ   สุภาวษี : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
6507108314   นางสาวมุทิตา   เสียมไหม : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
6507108315   นางสาววรกานต์   โรยสุวรรณ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
6507108317   นางสาวอติกานต์   เรืองนาม : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
6507108320   นางสาวประภัสศร   สอนเปีย : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
6507108321   นางสาวพรชนก   ใจมูล : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
6607101001   นางสาวจารุวรรณ   บุญส่งแก้ว : นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 6ชั่วโมง
6607101002   นายจิตรภาณุ   วิเชียรวงษ์ : นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 6ชั่วโมง
6607101004   นางสาวพุธทาศินีย์   ชาญกล : นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 6ชั่วโมง
6607101301   นางสาวซานะ   สำลี : นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 6ชั่วโมง
6607101302   นายณัฐนันท์   แสงสีนิล : นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 6ชั่วโมง
6607101303   นายนาราภัทร   โพชนุกูล : นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 6ชั่วโมง
6607101304   นายปฏิการ   จันทรมณี : นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 6ชั่วโมง
6607101305   นางสาวพรนภา   ขำจิตร : นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 6ชั่วโมง
6607101306   นางสาวสุมลทิพย์   สุทธิรักษ์ : นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 6ชั่วโมง
6607101307   นายสุรศักดิ์   แย้มศรี : นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 6ชั่วโมง
6607101308   นายอดิเทพ   ทองพิทักษ์ : นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 6ชั่วโมง
6607101309   นางสาวจันทปภา   เผือกพันธ์ : นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 6ชั่วโมง
6607101310   นางสาวภัทรจาริน   ทนน้ำ : นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 6ชั่วโมง
6607101311   นายภัทรพล   สุนทรพัฒน์ : นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 6ชั่วโมง
6607101314   นายพรมพิริยะ   เฟื่องเพชร : นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 6ชั่วโมง
6607103001   นางสาวกาญจนา   ช่วยสำราญ : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 6ชั่วโมง
6607103004   นางสาวฐิติมา   มัธยันต์ : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 6ชั่วโมง
6607103005   นางสาวณัฐณิชา   ชิโนทัย : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 6ชั่วโมง
6607103006   นางสาวทริกา   ทองเจริญ : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 6ชั่วโมง
6607103007   นางสาวธนวรรณ   ไทยถาวร : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 6ชั่วโมง
6607103009   นางสาวเบญจมาศ   เรืองศรี : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 6ชั่วโมง
6607103010   นางสาวเปรมฤดี   ดำนิล : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 6ชั่วโมง
6607103012   นายไพศาล   กำเนิดเพชร : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 6ชั่วโมง
6607103016   นายศิวัฒน์   กลิ่นมาลัย : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 6ชั่วโมง
6607103018   นางสาวสุทธิดา   สุวรรณเนาว์ : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 6ชั่วโมง
6607103019   นางสาวสุพรรษา   บุญศรี : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 6ชั่วโมง
6607103020   นางสาวอรอนงค์   นวลแก้ว : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 6ชั่วโมง
6607103021   นางสาวอัญชลี   นิคมเพชร : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 6ชั่วโมง
6607103022   นางสาวอาทิตยา   ซื่อธานุวงศ์ : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 6ชั่วโมง
6607103301   นายกิตติศักดิ์   ชามโสม : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 6ชั่วโมง
6607103304   นายกัณณ์ณพิชญ์   จันทร์ตรี : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 6ชั่วโมง
6607104008   นางสาวภัทราวดี   ชอบงาน : การท่องเที่ยวและบริการ 6ชั่วโมง
6607104009   นางสาวภิญญดา   โทคง : การท่องเที่ยวและบริการ 6ชั่วโมง
6607104011   นางสาวศศิภา   ดำคง : การท่องเที่ยวและบริการ 6ชั่วโมง
6607104013   นางสาวอาทิตยา   ฉิ้วล้อ : การท่องเที่ยวและบริการ 6ชั่วโมง
6607107001   นางสาวพรวลัย   ราตรี : พืชศาสตร์ 6ชั่วโมง
6607107301   นายกิตติพงศ์   จันทร์เกลี้ยง : พืชศาสตร์ 6ชั่วโมง
6607107302   นายจิรกฤต   เวชสุวรรณ : พืชศาสตร์ 6ชั่วโมง
6607107304   นายบิสมีน   อีแต : พืชศาสตร์ 6ชั่วโมง
6607107305   นายสุภชัย   แก้วแดง : พืชศาสตร์ 6ชั่วโมง
6607107306   นางสาวรุ่งนภา   ถึงชุมพร : พืชศาสตร์ 6ชั่วโมง
6607107307   นางสาวอรอุมา   ไทยนุกูล : พืชศาสตร์ 6ชั่วโมง
6607107309   นายธวัชชัย   ปรีชาชน : พืชศาสตร์ 6ชั่วโมง
6607108001   นายกฤติเดช   โชคศิระธาดา : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
6607108002   นางสาวกฤติยาณี   จันทร์ฉาย : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
6607108003   นางสาวกังสดาล   ยิ้มละมัย : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
6607108004   นายเก่งกาจ   จุนเด็น : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
6607108005   นายโกศล   กันทัด : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
6607108007   นางสาวจรรยา   โพธิ์เมือง : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
6607108009   นายจีรศักดิ์   หวัดสนิท : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
6607108011   นายฑาราวุธ   วิเชียรพร : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
6607108012   นางสาวณัฐรวี   กังวาล : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
6607108013   นายทศพล   มีเดช : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
6607108015   นางสาวธัญญารัตน์   ปานอั่ง : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
6607108016   นางสาวนัสรินทร์   ชนะ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
6607108017   นางสาวเบญจมาศ   ทองมณี : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
6607108018   นายประเสริฐ   ซื่อตรง : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
6607108019   นายปริญญา   เลี่ยมทอง : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
6607108020   นางสาวเปรมจิต   มีแก้ว : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
6607108022   นายพิทยา   ตู๋ปาน : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
6607108024   นายศรนรินทร์   ทานอักษร : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
6607108026   นางสาวสุดาทิพย์   หุ่นทอง : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
6607108027   นางสาวสุภาวรรณ   แววสกุล : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
6607108028   นางสาวกัญญาภัคช์   มูหะมัดอารี : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
6607108031   นายศิริพงษ์   สมจิตร : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
6607108033   นางสาวธัญมาศ   ทินกร : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
6607108034   นางสาวธวัลหทัย   อยู่สุข : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
6607108303   นายณัฐิวุฒิ   คงแก้ว : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
6607108304   นายธีรวัฒน์   พรหมศาสตร์ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
6607108305   นายพิชย   แคนตะ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
6607108306   นายภัทรศัย   วิมล : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
6607108308   นายศักดิภัทร   เสนีย์ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
6607108309   นางสาวศิริรักษ์   โพธิรัชต์ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
6607108310   นางสาวสุดารัตน์   รัตนรังษี : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
6607108311   นางสาวสุพิชฌาย์   อรุณรักษ์ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
6607108312   นายอติวิชญ์   ศรีระพร : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
6607108313   นายภาสกร   แสงใส : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
6607108315   นายพงษ์ประภัทร   อัศจันทร์ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
6607108316   นางสาวสุชานาถ   พัฒน์ทอง : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง