ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6312106311   นายธนดล   บำรุงเพชร : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6312107301   นางสาวกช   เกียรติพงไพร : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6312107304   นางสาวกัญญารัตน์   ปู่ดำ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6312107306   นางสาวจิรยา   สมนะ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6312107314   นางสาวรุจินันท์   คุณวันดี : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6312107315   นางสาวศศิธร   อ่อนน้อม : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6312107318   นางสาวสุวิษา   ปากลาว : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6312107326   นางสาวนายิกา   แพรวตะคุ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6512101328   นางสาวณัฐริกา   ดาโสภา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101386   นางสาวศิริวรรณ   ช่างชุม : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101387   นางสาวสุกัญญา   วรพิทักษ์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512107314   นางสาวนิพาดา   วิพันศาสตร์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6612101343   นางสาวปวีณ์นุช   นกแสง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101355   นางสาวพิชญาภา   ตีดี : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101356   นางสาวพิมพ์รดา   มารินทร์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612102312   นางสาวนิภาพร   องค์จันต๊ะ : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6612102317   นางสาวพลอยไพลิน   เมืองโคตร : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6612102329   นางสาวกัลยรัตน์   เมณฑ์กูล : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6612102359   นางสาวพิชญาพร   พรอำนวย : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6612106384   นางสาวเสาวลักษณ์   เสนแก้ว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง