ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6514102485   นางสาวสุทธาพัชร์   สังห้อ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6604101375   นายรัตนโชติ   ทองคต : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6605101358   นางสาวธนพร   ปูอ้าย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6606101421   นายธัญเทพ   เจริญสุข : การจัดการ 3ชั่วโมง
6606101499   นางสาวมนัสนันท์   กับขุนทด : การจัดการ 3ชั่วโมง
6606102409   นางสาวณิชนันทน์   คำพิลา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6606102438   นางสาวธิญาดา   ทวีโชคอุดมพัน : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6606103387   นางสาวปัณฐกาญจน์   ฉ่ำเอี่ยม : บัญชี 3ชั่วโมง
6606103389   นางสาวปารีญา   ตั้งตรง : บัญชี 3ชั่วโมง
6606103390   นางสาวปาลิดา   แก้วกองมา : บัญชี 3ชั่วโมง
6606103391   นางสาวปิยสุดา   วิเทศชน : บัญชี 3ชั่วโมง
6606103392   นางสาวปิยะภรณ์   ทิพย์ก๋า : บัญชี 3ชั่วโมง
6606105303   นางสาวกรรณิการ์   สุวรรณรัตน์ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6606105444   นางสาวกมลลักษณ์   สัมพันธ์อำนวย : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6606105448   นางสาวจรรยวรรธ   ถาคำ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6618102342   นางสาวจีราวรรณ   บัวอ่วม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6618102346   นางสาวชมพูนุช   ปิงจอม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง