ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6504104301   นายจิตบูรพา   คำมา : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6504104303   นางสาวปุณณภา   พรประเสริฐ : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6504104304   นางสาวพิชญา   สร้อยวิทยา : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6504104305   นายภาณุพงศ์   วันทอง : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6504104306   นางสาวเยาวภา   จันเขียว : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6504104308   นางสาวหัสยา   สูงพิมพ์ : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6504104309   นายจักรพัฒนพงษ์   อินทรสัตยพงษ์ : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6504104310   นายณภัทร์   ขนาดกำจาย : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6504104311   นายภูเมธ   ผูกใจ : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6504104312   นางสาวมัทนพร   วิญญาเงือก : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6504104316   นายสุเนติพล   สุวรรณเพชร : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604101409   นายเจษฎาพร   ชัยวงษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604104301   นายกนกพิชญ์   ถาอ้าย : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604104302   นางสาวกัลญาณีย์   ผดุงการณ์ : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604104303   นางสาวกิ่งกาญจน์   คำยวง : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604104304   นางสาวเกวลี   มุติมรรคา : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604104306   นางสาวชุติภรณ์   ทำกิน : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604104307   นางสาวณหทัย   ณ เชียงใหม่ : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604104308   นายนัทธดนย์   จิตต์หวัง : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604104309   นางสาวเปรมฤดี   มีเสรี : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604104310   นางสาวรดามณี   แซ่หลิม : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604104311   นายวงษ์เมือง   วิเชียร : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604104312   นางสาววรนุช   เพ็ชร์สวัสดิ์ : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604104313   นายวรพจน์   เทียมเต็ง : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604104314   นางสาววรรณิดา   ประทุมชาติ : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604104315   นายศรัณย์   คันธรส : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604104316   นายสุรเกียรติ   จงเจริญ : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604104317   นายอภิเดช   ชวนนอก : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604104318   นางสาวอรวรา   สิงคะมณี : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604104319   นางสาวอรสา   ยาวิราช : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604104320   นางสาวอัญชิษฐา   ปิ่นยา : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604104321   นายกรกช   ลืนคำ : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604104322   นายการันต์   ลุงปัน : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604104323   นางสาวกิตยาภรณ์   ภูมิมณี : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604104326   นายชัยชนะ   ณ ชุติชัย : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604104327   นายชัยวัฒน์   ดากลาง : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604104328   นายโชคอำนวย   ติง : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604104329   นางสาวฐิตาพร   สุดใจ : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604104330   นางสาวณัฐฐินันท์   มหาไม้ : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604104331   นายธนากร   จันทร : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604104332   นายพชร   มากมูล : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604104333   นางสาวพลอยชมพู   อดิอิทธิชัย : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604104334   นางสาวภณิดา   ตาจาย : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604104335   นายวรเมธ   ขอโน้มกลาง : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604104336   นางสาววริศรา   มาปินตา : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604104337   นางสาวศิริลักษณ์   สายอินต๊ะ : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง