ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6306102323   นางสาวชาลีรัตน์   จันการ : การตลาด 1ชั่วโมง
6306102328   นางสาวฐิติมา   อินทร์สารีย์ : การตลาด 1ชั่วโมง
6306102354   นายธีรเดช   เกิดสันติสุข : การตลาด 1ชั่วโมง
6306102356   นายนราวิชญ์   คงเนียม : การตลาด 1ชั่วโมง
6314102397   นางสาวภคมน   เขียววัน : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102426   นางสาววรินธร   โขพิมพ์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102460   นายอภิวัฒน์   สุทธิพัฒน์อนันต์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6509101052   นางสาวสุพรรณี   ลุงทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6601127026   นางสาวพรไพลิน   ศิริบุตร : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6601127027   นางสาวพลอยชมพู   แก้วพิชัย : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6601127031   นายวสันต์   สุขสอน : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6601127641   นายศุภวิชญ์   อยู่ศรี : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6601127646   นางสาวอนิตษา   ธงฉัตร : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6606102009   นางสาวชนิดา   ยศรุ่งเรือง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6606102017   นางสาวนันทกานต์   กองชุ่ม : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6606102032   นางสาววนิดา   จิตใจเมตตา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6606102037   นางสาวศิริประภา   นันตา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6606102048   นายเมธาวิน   โกฎธิ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6606105347   นายณัฐสิทธิ์   พุทธจันทร์ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 1ชั่วโมง
6606105353   นายธนกิจ   ขันแก้ว : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 1ชั่วโมง