ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6306102345   นางสาวธนรัตน์   กุลมอญ : การตลาด 1ชั่วโมง
6306102367   นางสาวพิชชาภา   สว่างพัฒนกุล : การตลาด 1ชั่วโมง
6401124301   นางสาวกฤษติกา   มุ่งวิชา : เกษตรเคมี 1ชั่วโมง
6401124302   นางสาวจีระนันท์   ไชยชนะ : เกษตรเคมี 1ชั่วโมง
6401124303   นางสาวชนนิกานต์   เกิดสมบุญ : เกษตรเคมี 1ชั่วโมง
6401124306   นางสาววรรณษา   จิตรีพรต : เกษตรเคมี 1ชั่วโมง
6401124320   นางสาวศรันย์พร   มณีรัตน์ : เกษตรเคมี 1ชั่วโมง
6401126301   นางสาวกมลพรรณ   นาคเกตุ : วิทยาการสมุนไพร 1ชั่วโมง
6404103304   นางสาวชมัยพร   ปะระวัง : เคมี 1ชั่วโมง
6404103310   นางสาวธัชพรรณ   ปัตตะวงค์ : เคมี 1ชั่วโมง
6405105321   นายประชาธิป   ญาติวงศ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6406101341   นางสาวฌาลิศา   ยุบยำแสง : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101390   นางสาวพิมลนาฎ   พัฒมี : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101541   นางสาวกรรณิการ์   สัสดี : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406102330   นายธีรนนท์   คงคำแหง : การตลาด 1ชั่วโมง
6406103314   นางสาวชัญญานุช   ศิลปจารี : บัญชี 1ชั่วโมง
6409101309   นางสาวณิชากานต์   บุญเกิดวัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101313   นางสาวนภัสกร   อินต๊ะยศ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101319   นางสาวปิ่นทอง   จารุจินดา : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101336   นางสาวอภิสรา   จีนประสพ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101348   นายธนานนท์   แซ่พ่าน : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101352   นางสาวนัทญา   เสนพนัสสัก : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101353   นางสาวบัวเงิน   ดานุกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101358   นางสาวพัชรินทร์   ใจปวน : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101369   นายอัฑฒ์   วิจารณ์พล : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101371   นางสาวจิรัชญา   นงค์ยา : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6414102362   นางสาวกมลเนตร   กริสประจันทร์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6418102318   นายฐิติวุฒน์   เลิศศิลป์ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6418102393   นางสาวศุภรักษ์   มะหาไม้ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6418102433   นายณัฐพงศ์   จันซางเพ็ญ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6418102457   นางสาวพัชราภรณ์   ขามโนนวัด : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6418102462   นายภัคพล   นันตา : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6418102484   นางสาวอภิษฎา   อินตา : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6422101412   นางสาวปาริชาติ   ขจรบุญญาฤทธิ์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 1ชั่วโมง
6505105388   นางสาวปุณยนุช   วงษ์ธัญญกิจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6506102616   นางสาวอริสา   ลิ้มวัฒนาศรี : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506102641   นางสาวอคิราภ์   เอียการนา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506104311   นางสาวไข่ดาว   รายคำ : การบริหารการเงินและการลงทุน 1ชั่วโมง
6506104338   นายณัฏฐากร   สว่างพัฒนกุล : การบริหารการเงินและการลงทุน 1ชั่วโมง
6509101329   นายณัฐดนัย   คำภิระ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6509101357   นางสาวพลอยชมพู   โนกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6509101407   นางสาวอัญชสา   รุ่งเจริญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6509102353   นางสาวปราณปรียา   กลางการ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 1ชั่วโมง
6512107338   นายลาภวัต   ปิ่นแก้ว : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 1ชั่วโมง
6514102332   นางสาวชนากานต์   ศรีแสน : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6514102342   นางสาวชุติกาญจน์   ดีพิจารณ์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6514102436   นายภาสกร   เทพกมล : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6514102438   นายภูบดินทร์   บุญกอง : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6515124029   นายนิพพิชฌน์   วารีศรี : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 1ชั่วโมง
6518102314   นายกฤษนัย   จมเงิน : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6518102347   นางสาวชนัญชิดา   โตทอง : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6518102348   นางสาวชนัดดา   ปรัชชา : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6518102349   นางสาวชนากานต์   รุ่งสว่าง : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6518102353   นางสาวชไมพร   เลาหาง : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6518102367   นางสาวฐานัชฌา   กัตติกมาศ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6518102379   นางสาวณัฐกานต์   บดต๋า : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6518102386   นางสาวณัฐพร   เมธาเวช : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6518102466   นางสาวพิชญ์สินี   ทิน้อย : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6518102512   นายวรากร   วงค์แว่น : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6518102524   นายศรัณย์   สุริโยดร : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6518102526   นายศริตวรรธน์   ปรางค์สุวรรณ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6518102573   นายอมเรศ   เขื่อนวัง : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6601125323   นางสาววรณัฐธิดา   ลอยนอก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6601127002   นายกฤษณะ   แซ่ย่าง : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6601127003   นายกิตติชัย   คำพรมมี : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6601127005   นายเขมทัต   แซ่ม้า : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6601127008   นายจิรภัทท์   เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6601127009   นางสาวจิราภรณ์   บัวศรี : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6601127011   นางสาวณัฐวรรณ   ราชรี : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6601127019   นายธีระศักดิ์   มงคลศิลป์ : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6601127020   นางสาวนงค์เยาว์   พลเยี่ยม : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6601127029   นายภูมมิทัศน์   พรหมจำปา : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6601127032   นายศราวุฒิ   กาญจนศรี : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6601127045   นายคอลีฟีน   เจะเด็ง : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6601127049   นายพิทักษ์   มีมุข : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6601127051   นายสามัญ   คงแก้ว : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6601127324   นายกันตพัฒน์   สดุดี : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6601127441   นายธีรเมธ   สอนเครือ : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6601127471   นางสาวปภาวรินท์   คำเพชร : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6603103315   นางสาวฉัตรทิวา   มูลใจยา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6603103316   นางสาวชนินาถ   ทาแกง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6603103317   นางสาวชนินาถ   สุวรรณศร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6603103321   นางสาวชุติกาญจน์   มีเก็บ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6604105309   นางสาวนวดี   สิบต๊ะ : คณิตศาสตร์ 1ชั่วโมง
6604105311   นางสาวนวพร   เลรักษา : คณิตศาสตร์ 1ชั่วโมง
6604106303   นายกรกฎ   ต๊ะคิงษา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 1ชั่วโมง
6604106304   นายกฤตเมธ   วงค์สถาน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 1ชั่วโมง
6604106305   นายกฤตวิทย์   บุญสพ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 1ชั่วโมง
6604106347   นายธนรัตน์   เกตุอินทร์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 1ชั่วโมง
6605101322   นางสาวจุฑารัตน์   เวียงระวัง : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6605105315   นางสาวขรินทร์ทิพย์   ภูษณะพงษ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6606101025   นางสาวธัญชนก   แสงศิลา : การจัดการ 1ชั่วโมง
6606101525   นายวราฤทธิ์   แสนยาเจริญกุล : การจัดการ 1ชั่วโมง
6606101581   นางสาวอรณิชา   สีธิเมืองมูล : การจัดการ 1ชั่วโมง
6606101582   นางสาวอรนิชา   คำต๊ะ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6606101584   นางสาวอัครยา   ฤทธิวงค์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6606101589   นางสาวอารียา   โนรี : การจัดการ 1ชั่วโมง
6606102301   นางสาวกชกร   พวงมาลิน : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6606102412   นางสาวดาวตะวัน   สิงห์โตทอง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6606102476   นางสาวปทิตตา   โลกาวิทย์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6606102477   นางสาวปภาวรินทร์   มากัน : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6606102478   นางสาวปรวีร์   รัตนกุล : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6606102479   นางสาวประภาพร   สุวรรณะ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6606102520   นางสาวพิมพ์สุภา   นาคแย้ม : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6606102548   นางสาวมะลิวัลย์   สุขสกุลปัญญา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6606102553   นางสาวรวิสรา   ใจตาบุตร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6606102603   นางสาวศิริประภา   บัวลอย : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6606102605   นางสาวศิริรัตน์   ธงทอง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6606103104   นางสาวศิริลักษณ์   เตียวเจริญ : บัญชี 1ชั่วโมง
6606104462   นายวิษณุ   ศิริชาติ : การบริหารการเงินและการลงทุน 1ชั่วโมง
6606105460   นางสาวบงกชมาศ   สีอ่อน : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 1ชั่วโมง
6606105461   นางสาวปิยะมาภรณ์   นาคเงิน : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 1ชั่วโมง
6609101029   นางสาวธนิดา   สัตเพ็ญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6609101045   นายปธานิน   ชูสินโท : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6610101372   นางสาวศิริภัสสร   สาธรณ์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 1ชั่วโมง
6610101389   นางสาวอรฤทัย   นามโฮง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 1ชั่วโมง
6612101308   นางสาวจินดามณี   ฝั้นสิม : เศรษฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6612101375   นางสาวรัตติกาล   เสมอใจ : เศรษฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6612101387   นางสาวศิริวรรณ   อินทร : เศรษฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6615102313   นายชินวัฒน์   โพธิ์โชติ : วิศวกรรมพลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6615102319   นายเตชสิทธิ์   ลิ้มมณีประเสริฐ : วิศวกรรมพลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6615102340   นายรัชชานนท์   ใจ : วิศวกรรมพลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6615102387   นายอรรถศาสตร์   แสนศิริ : วิศวกรรมนวัตกรรมการจัดการพลังงาน 1ชั่วโมง
6615102409   นายดล   อกนิษฐานนท์ : วิศวกรรมนวัตกรรมการจัดการพลังงาน 1ชั่วโมง
6618102321   นางสาวเข็มอัปสร   ยศกลาง : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6618102327   นางสาวจรัสทิพย์   ยืนยงคีรีมาศ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6618102511   นายภูมิรพี   เป็งนาค : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6618102607   นายอภิรักษ์   เวชบรรพต : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6618102696   นางสาวอนรรฆวี   ทิมเอม : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง