ผู้เข้าร่วม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 2
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 2
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6308107318   นายอภิชา   พึ่งแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6308131301   นางสาวเกศินี   กลิ่นคล้าย : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 3ชั่วโมง
6308131302   นายชัยธัช   ฉ่ำเฉลิม : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 3ชั่วโมง
6308131303   นายปพนธีร์   ผดุงกรรณ์ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 3ชั่วโมง
6308131304   นางสาวปิยธิดา   สังข์สอน : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 3ชั่วโมง
6308131305   นางสาวพิรุฬห์ลักษณ์   ยูปานนท์ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 3ชั่วโมง
6308131307   นายสรพัชร   อโหสิ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 3ชั่วโมง
6408115308   นายอภิภวัส   กระจาย : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6408131302   นายจุดตะวัน   ณะวรรณ์ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 3ชั่วโมง
6408131304   นายถิรเจตน์   อิ่นอ้าย : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 3ชั่วโมง
6408131307   นายพชรพล   สันติเลขวงษ์ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 3ชั่วโมง
6408131308   นายอานนท์   โอฐธนู : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 3ชั่วโมง
6408131309   นายชัยวัชร   เมืองมา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 3ชั่วโมง
6408131310   นางสาวทักษิณี   รักษายศ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 3ชั่วโมง
6408131311   นายธนพงษ์   โตอาจ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 3ชั่วโมง
6408131312   นายพุฒิพงศ์   ใสสะอาด : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 3ชั่วโมง
6408131313   นางสาวสรยา   สะอูน : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 3ชั่วโมง
6408131314   นายอภิวิชญ์   ทานา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 3ชั่วโมง
6408131316   นางสาวเนตรทราย   เผือกผ่อง : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 3ชั่วโมง
6408131317   นางสาวกาญจน์ศรัณย์   ลอยใหม่ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 3ชั่วโมง
6408131318   นางสาวพัชรพร   ทรัพย์เจริญ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 3ชั่วโมง
6408131319   นางสาวอภิญญา   ทบซ้าย : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 3ชั่วโมง
6408131321   นายพัทธพงศ์   ทองใหญ่ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 3ชั่วโมง
6508106301   นางสาวจุฬาลักษณ์   พันศรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6508106304   นางสาวภาวินี   ติ๊บปะละวงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6508107304   นางสาวขวัญตา   สันทอง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6508107306   นางสาวจิดาภา   ตะไมล์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6508107307   นายจิระศักดิ์   โลบไธสง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6508107310   นางสาวณัฐณิชา   ระมั่ง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6508107311   นางสาวธีรมนัสภรณ์   นวนศรี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6508107314   นางสาวนภัสสร   ประเสริฐพงษ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6508107315   นางสาวนรินทร   หงษ์ห้า : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6508107320   นางสาวปรางค์ทอง   ทองพูล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6508107327   นางสาววริษฐา   สุวรรณมะโน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6508107335   นางสาวภิญญดา   บัตรมาก : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6508111301   นายจตุรพร   สีดี : บัญชี 3ชั่วโมง
6508111303   นายธนานันท์   ใจเสือ : บัญชี 3ชั่วโมง
6508114304   นางสาวกุสุมา   จันทปัญญา : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6508114310   นายจิรเมธ   แก้วจันทร์เพชร : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6508114312   นางสาวจิราภา   ฉิมลี : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6508114316   นางสาวจุฑามาศ   ดีเมฆ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6508114318   นางสาวชาลิสา   ศรีลาศักดิ์ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6508114325   นายณพสธร   บุญชูช่วย : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6508114337   นายธนดล   จิตอารีย์ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6508114339   นายธราดล   ยี่หล้า : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6508114342   นางสาวธีรฎาภรณ์   ทองพรรณ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6508114347   นางสาวนาปือ   จะอื่อ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6508114348   นางสาวน้ำหนึ่ง   พรหมหาญ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6508114349   นางสาวบัณฑิตา   อินพานิช : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6508114372   นายรพีภัทร   แซ่ไหล : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6508114384   นางสาววิชุดา   บุญมาพันธ์ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6508114385   นางสาววิภาวดี   พันปี : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6508114390   นางสาวศิริลักษณ์   ผลจันทร์ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6508114396   นางสาวสุดารัตน์   จิตรแจ้ง : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6508114400   นายสุนทร   สิงห์แก้ว : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6508114407   นางสาวอรจิรา   ถิระกุลเมธี : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6508114409   นางสาวอรทัย   จันทะคุณ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6508115303   นายกิตินรินทร์   วันทยา : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6508115304   นายคณิศร   สมานพงษ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6508115318   นางสาวรัตนา   นุชัย : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6508115319   นายวิริยะ   สุขผ่อง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6508115326   นายเขษมศักดิ์   กุลาวาชัย : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6508115329   นายนันทิพัฒน์   นมเนย : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6508131301   นายชัยมงคล   สําเพ็ญ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 3ชั่วโมง
6508131302   นางสาวกมลรัตน์   สาสี : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 3ชั่วโมง
6508131303   นายชญานิน   มนต์พานทอง : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 3ชั่วโมง
6508131304   นางสาวณัฐธิชา   เชื้อชัย : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 3ชั่วโมง
6508131305   นายณัฐวัฒน์   กาวิละพันธ์ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 3ชั่วโมง
6508131308   นางสาวนวลวรรณ   ตัณฑ์เจริญรัตน์ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 3ชั่วโมง
6508131309   นางสาวปิยธิดา   จันรอน : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 3ชั่วโมง
6508131310   นางสาวพิมพ์ชนก   พนาไกรศรสถิต : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 3ชั่วโมง
6508131311   นางสาวภัทราพร   สินทบ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 3ชั่วโมง
6508131314   นางสาวสุดารัตน์   แสงหว้า : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608106301   นายธีรภาพ   บุญแล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6608106302   นายสัณวิชญ์   อินทร์ต๊ะสืบ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6608106303   นายสุรศักดิ์   ยานะสี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6608106304   นางสาวอริสรา   ทรายอินทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6608107301   นางสาวกาญจนา   สิทธี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6608107302   นางสาวชุตินันธ์   นาคเกษม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6608107303   นายณภัทร   ยิ้มนรินทร์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6608107304   นายทวีศักดิ์   แบนจันถา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6608107305   นางสาวธัญนาฏ   ธรรมยุทธ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6608107306   นายนพวัฒน์   ตินะคัด : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6608107307   นางสาวปฐมาวดี   ชวลิต : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6608107308   นายปุริม   พงศ์ยี่หล้า : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6608107309   นางสาวพรนภัส   ธราพร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6608107310   นายภาณุวัฒน์   ทับเณร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6608107311   นายอัสมากร   หมื่นหาจง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6608107312   นายชยพล   ขันภูเขียว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6608107313   นายณฐนนท์   บังคมเนตร์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6608107317   นายมินธาดา   วิลาสินี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6608107318   นางสาวลลิตารัตน์   ฉัตรมงคลเพ็ญ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6608107319   นางสาววันวิสา   คำปล้อง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6608107321   นายอภิชัย   พรมเสน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6608108301   นางสาวจันทริรา   วิมานสดใส : นวัตกรรมการจัดการชุมชน 3ชั่วโมง
6608108302   นายวสวัตต์   โภชนกุล : นวัตกรรมการจัดการชุมชน 3ชั่วโมง
6608108303   นางสาววิรากานฐ์   ศรีเจริญ : นวัตกรรมการจัดการชุมชน 3ชั่วโมง
6608108304   นายสรวิศ   ดีมั่น : นวัตกรรมการจัดการชุมชน 3ชั่วโมง
6608108305   นายเอกพล   สิทธิพนาชน : นวัตกรรมการจัดการชุมชน 3ชั่วโมง
6608109301   นางสาวชนม์ชนก   ประเสริฐศรี : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6608109302   นายณัฐดนัย   พลดงนอก : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6608109303   นางสาวธัญวรรณ   ธรรมยุทธ์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6608109304   นางสาวนันทวัลย์   ภู่ชินาพันธ์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6608109305   นางสาวปนัดดา   กุลเจริญ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6608109306   นางสาวพิชชาภา   ทองพาน : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6608109307   นายเพิ่มพูล   แสงน้อย : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6608109308   นายภูดิศ   บุญพารอด : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6608109309   นายมนัสวิน   พิทักษ์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6608109310   นายรัฐนันท์   รักแหลมแค : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6608109311   นายวิทวัธ   ติ๊บแก้ว : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6608109312   นายศตคุณ   บุญผล : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6608109313   นางสาวศุภากร   อุดมศิริพันธุ์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6608109314   นางสาวสลิษา   ชิตสุข : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6608109315   นางสาวสุกัญญา   อาภา : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6608109316   นางสาวสุจิตรา   พัฒนพิลาศ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6608109317   นางสาวสุดารัตน์   เต็มเปียง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6608109318   นางสาวสุนันทา   แพงจันทร์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6608109319   นายอนุเทพ   พิมพันธ์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6608109320   นางสาวอภัฎษร   แสนอุบล : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6608109321   นายอรัชชา   อุปการะ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6608109322   นางสาวธนพร   แดงอ่อน : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6608109323   นายพชรกร   นุเซอร์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6608114301   นางสาวกนกวรรณ   พงพนาพาเจริญ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114302   นางสาวกานต์ทิตา   บุญชัย : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114303   นางสาวกานต์พิชชา   ดวงเวาว์ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114305   นางสาวกิตติยา   แสงรื่น : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114306   นางสาวเกศกนก   สุนันต๊ะ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114307   นายคมสัน   ขุนแสน : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114308   นางสาวจันทร์พิมพ์   สุนทรแดนไพร : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114310   นายจิรายุ   บรรเทิงใจ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114311   นางสาวจีรวรรณ   จำเริญ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114313   นางสาวฉันทิดา   ว่องไว : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114314   นายชนันธร   เชียงแรง : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114315   นางสาวชลดา   ลิภา : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114316   นางสาวชัชฎาภรณ์   เต่าทอง : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114317   นางสาวชาลินีย์   คงประมูล : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114318   นางสาวชุติมา   สิริจรูญ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114319   นายไชยวัฒน์   ถาวงษ์เพีย : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114320   นางสาวญาณภัทร   บัวคำ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114321   นายฐิติพงศ์   ปองไป : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114322   นายณัชพล   ใจสุ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114323   นายณัฐนนท์   ศรีใหม่ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114324   นางสาวณัฐนิชา   แก่นแค : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114326   นายณัฐภูมิ   กองพล : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114327   นายณัฐวุฒิ   ภักดิ์วิสัย : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114328   นางสาวณัฐสุดา   บำเพ็ญ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114329   นางสาวณิชนันทน์   วงค์ธนาไพศาล : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114330   นางสาวณิชา   สิริภัทรประทีป : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114331   นางสาวทิพวัลย์   จันทศร : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114332   นายทิวัตถ์   ปานคำ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114333   นายธงชัย   ยัณรังษี : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114334   นายธนกร   พรมาแข้ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114336   นายธนวันต์   จันทกิจ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114337   นายธนัชชัย   ต่อชีวี : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114338   นางสาวธิดารัตน์   ยอดคีรีอรุณ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114339   นางสาวธีมาพร   มูลา : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114340   นางสาวธีรนาถ   อินปา : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114344   นางสาวนริษา   กลิ่นพริก : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114345   นางสาวบุญญาดา   ปิ่นทอง : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114346   นายเบญจพล   ชบาศรี : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114347   นางสาวเบญจมาศ   ติสันโต : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114348   นางสาวปนัฐดา   สิทธิลิขิตกุล : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114349   นางสาวปนัดดา   รัตนเรืองศิลป์ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114350   นางสาวปวรรณรัตน์   ศรีทอง : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114352   นายปุญญพัฒน์   นานอน : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114353   นายพนธกร   ปากจั่น : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114354   นายพนา   หมายมั่น : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114355   นางสาวพรถวิล   สมบูรณ์ชัย : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114356   นางสาวพรนิภา   หันธิรัง : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114357   นางสาวพัจนาลัย   รัตนะ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114358   นางสาวพัชราภรณ์   สันคะนุช : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114359   นางสาวพิณทอง   สกุลจรรยาดี : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114361   นางสาวเพชรไพลิน   พึ่งกลั่น : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114362   นายภัทรนันท์   โปธา : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114363   นางสาวภัทราพร   ยอยรู้รอบ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114364   นางสาวภัสสร   จันทะพา : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114367   นายมูฮัมหมัดซู   ดะดี : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114368   นายรณกฤต   หาดกระโทก : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114369   นางสาวรัชฎาภรณ์   จอมอินทร์ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114370   นางสาววรดา   คำสุเรส : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114372   นางสาววรรณวิสาข์   สารีมา : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114373   นายวัชรพงษ์   บุปผา : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114375   นายวัชรวิชญ์   ครองผา : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114376   นางสาววิมลพรรณ   สุขทิพย์กิจ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114377   นายวีระพล   แก่นชัยภูมิ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114378   นายสถาพร   ประจิตต์ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114379   นางสาวสริตา   แสงเขียว : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114380   นางสาวสุธิดา   แสงใบ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114381   นางสาวสุนิตา   ธาราค้ำฟ้า : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114382   นางสาวสุภาวิดา   ภูผักแพว : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114384   นางสาวสุวารี   ชุติวัฒน์ธารสุข : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114385   นายเสรษฐสิริ   สินปัญญาสิริ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114386   นางสาวอรวรรณ   แย้มบุตร : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114387   นางสาวอุรชา   รักษาพราหมณ์ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114388   นางสาวณิชนันทน์   สุยะใหญ่ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114389   นางสาวตระการตา   ปะลาวัน : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608114391   นางสาวมณีพร   ภูมิพันธ์ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608115001   นางสาวกุลธิดา   ใจสดสวยสวัสดิ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6608115002   นายพิเชษฐชัย   พันธจักร์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6608115003   นายศัจธร   อินสม : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6608115301   นายกนกพล   จิตอารี : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6608115302   นางสาวกมลวรรณ   ปัญญาแก้ว : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6608115303   นายกฤษณเดช   เพชรวัชรนันท์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6608115305   นายชวกร   ลายเจียร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6608115306   นายพิชญุตม์   การุญบริรักษ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6608116301   นางสาวดรัลพร   ทองกัญชร : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6608116302   นางสาวนิชาภัทร   ทองวิเศษ : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6608116303   นางสาวประภัสสร   กมลปราณี : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6608116305   นางสาวเพ็ญพิชชา   ทองแสน : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6608131301   นายธนกฤต   วงศ์หมุด : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608131302   นายกีรติกร   โกรกสำโรง : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608131303   นายขวัญข้าว   สมใจ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608131304   นางสาวเครือฟ้า   แสนเมืองอินทร์ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608131305   นายจักรพรรดิ   กันนัย : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608131306   นายจักรพันธ์   ฝาหยาด : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608131307   นายจิณณวัตร   พลอยเขียว : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608131308   นางสาวจิรชญา   ใจอ้าย : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608131309   นางสาวณัฏฐ์ณฤทัย   บุณญรัศมิ์ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608131310   นายณัฐชนน   อุตตา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608131311   นายณัฐนนท์   จันทร์ส่งแสง : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608131312   นางสาวตรีพิณดาว   เรืองแสง : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608131313   นางสาวบัณฑวรรณ   เทพพิชิต : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608131314   นางสาวบัณฑิตา   หลานช่อง : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608131315   นายปวริศ   ปุกมะ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608131316   นางสาวปาจรีย์   ศรีกรัด : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608131317   นางสาวปิยะดา   คงหาเพชร : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608131318   นายปุญญวิชญ์   สายบุตร : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608131319   นายพงศภัค   คงเจริญ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608131320   นางสาวภิไลลักษณ์   หน่อแก้ว : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608131321   นางสาวรัชฎาพร   เกียรติประวัติกูล : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608131322   นางสาววรรณรดา   นุ้ยหมอ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608131323   นางสาววรันยา   อุสหธรรม : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608131324   นายศุภชัย   สุธรรมจา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608131325   นายสถาปนา   วัฒนเสรีกุล : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608131326   นางสาวสุภาวดี   ใจแปง : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608131327   นางสาวชนิษฐา   กันตุ่ม : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608131328   นางสาวนิรชา   วังคีรี : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 3ชั่วโมง
6608131331   นายยสินทร   ชูมณี : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 3ชั่วโมง