ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6405101305   นายกัณฑ์ธีร์   ยอดคำ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101310   นางสาวเกวริน   โสภา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101313   นางสาวจารุภา   มั่นยา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101322   นางสาวชรินรัตน์   พรมไชยยะ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101327   นางสาวชุติมณฑน์   ก้อวงค์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101354   นางสาวนิชาภา   นวนด้วง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101356   นางสาวเนตรณัฎดา   แพลอย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101420   นายกฤษฎา   หมื่นถา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405105318   นางสาวธิดา   ไกรนรา : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405105326   นายพงศ์ธากานต์   สิทธิพา : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405105348   นางสาวศรีวรรณ   สุโท : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405105371   นางสาวชุตินันท์   กันทะมาลัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405105378   นายทศพล   สิทธิวงศ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405105394   นางสาววณิชชา   บุตรวงค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405105412   นางสาวสุดารัตน์   ศิริโชคผล : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101353   นางสาวณัฐณิชา   ภัสสร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101432   นายภานุวัฒน์   ยนยิ่ง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101460   นางสาวศศิธร   พุ่มพวง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101462   นางสาวศิรดา   บัวพุทธา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105347   นางสาวทยิดา   ฮาวปินใจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105353   นางสาวธมนวรรณ   วิโชนิตย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105400   นางสาวภัทรินี   พุทธิวัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105430   นางสาววิภาวี   กลิ่นหอม : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105468   นายกิตติกร   ดวงตาดำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101325   นางสาวชนาพร   สิทธินนท์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101330   นายชาญชัย   น่วมน้อย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101338   นางสาวณัฐณิชา   พานิช : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101341   นางสาวณัฐธิตา   เครือทอง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101345   นางสาวณิชฐิตาพร   อนุโยค : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101346   นางสาวณิชารีย์   วัดพิชัย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101347   นางสาวดวงกมล   ปุริสพันธุ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101348   นางสาวดารายา   กะลูแป : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101358   นางสาวธนพร   ปูอ้าย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101360   นางสาวธนภรณ์   ธราพร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101361   นางสาวธนภรณ์   อรุณธนวินิจ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101366   นายธนาธร   เมฆมณเฑียร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101369   นางสาวธาราวิไล   รุ่งอำนวยเกียรติ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101374   นางสาวนงคราญ   ลุงจ่าน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101375   นางสาวนภสร   กองประยุทธ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101381   นางสาวเบญจพร   ราชเมืองฝาง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101382   นางสาวประกายแก้ว   ธงลอย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101384   นายประทีป   กันทาแปง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101386   นางสาวปวีณ์นุช   สว่างวัฒนกุล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101389   นางสาวปาริชาติ   เครือถา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101392   นายพยุงศักดิ์   พยุงกรพินธุ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101399   นายพิสิษฐ์   อรุณทิพย์ไพฑูรย์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101401   นางสาวภัณฑิรา   ปาทาน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101403   นางสาวภัทราพร   เมืองเปีย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101405   นายมงคล   ไพรจรุงสิทธิ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101407   นางสาวมณีรัตน์   กำแพงแก้ว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101408   นางสาวมนต์ฤดี   อุดมโชคสิริ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101414   นางสาวยิ่งรัก   สังข์รักษ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101427   นายวุฒิพงศ์   ลือวงศ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101441   นายสัจนันท์   ปงขัติ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101446   นางสาวสุณิษา   สุริยะ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101450   นางสาวสุนิสา   ปุแส : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101452   นางสาวสุภาภรณ์   การะแปง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101474   นายณัฐนนท์   ชัยรังษี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101477   นางสาวลลิตา   อุประติ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105305   นางสาวกรวรรณ   แสนคำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105307   นางสาวกอรปทอง   ปาคำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105308   นางสาวกัณฐิกา   นาแป้น : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105309   นางสาวกาญจนา   ดีเมฆ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105310   นางสาวกาญจนาวดี   คำชื่น : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105312   นางสาวกานต์สิรี   คำผง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105316   นายขัตติยะ   ใจเฉื่อย : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105322   นางสาวจิรประภา   สุขเกษม : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105333   นางสาวชาคริยา   ทองสุข : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105339   นางสาวฐิติยา   เวชสุวรรณ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105342   นางสาวณัชชา   เขียวตา : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105344   นางสาวณัฐชญา   ขวัญเกตุ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105373   นางสาวนันทิศา   จะรา : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105376   นางสาวนิยดา   เลี้ยงไกรลาศ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105381   นางสาวเบญญาภา   คำมาวัน : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105384   นางสาวปภาวดี   กันทาดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105385   นางสาวประกายพร   ฐานดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105387   นางสาวปัญจรัตน์   ไทยประยูร : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105388   นางสาวปานปรีดา   ไทยรินทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105390   นางสาวปาริฉัตร   สมเขาใหญ่ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105393   นางสาวผุจสดี   นุชชัยภูมิ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105395   นางสาวพรทิวา   บุญเป็ง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105406   นางสาวพิมพ์วิภา   ชื่นบุญอาภรณ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105407   นางสาวพิมลวรรณ   สิ่มสกุล : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105444   นางสาวสิริกร   เตพา : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105446   นางสาวสุณิชา   ปัญญาเรือง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105447   นางสาวสุธาสินี   ดีล้น : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6606101614   นายธนวิชญ์   รักมิตร : การจัดการ 6ชั่วโมง