ผู้เข้าร่วม
จริยา โกเมนต์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
พิชญ์ จิตต์ภักดี วิทยาลัยบริหารศาสตร์
นารีวรรณ กลิ่นรัตน์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
นัฐพล ภาคภูมิ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สำนักงานคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
สุไรรัตน์ มั่นคง วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สำนักงานคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6305101313   นายจิตติพล   เทพคำ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101310   นางสาวเกวริน   โสภา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101313   นางสาวจารุภา   มั่นยา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101327   นางสาวชุติมณฑน์   ก้อวงค์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101354   นางสาวนิชาภา   นวนด้วง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101356   นางสาวเนตรณัฎดา   แพลอย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101385   นางสาวรังสิการ   รักมิตร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101420   นายกฤษฎา   หมื่นถา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405105302   นางสาวกัญญาณัฐ   ปุญญธนาคมกุล : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405105305   นางสาวจารุพัสตร์   อุดไธสง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405105306   นายจีรพันธ์   จันเป็ง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405105307   นางสาวจุฑาภัทร   นิลสุวรรณ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405105308   นายฉัตรชัย   โม๊ะดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405105323   นายปารมี   วงศ์ลิขิตลาภ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405105325   นางสาวปุณิกา   เกื้อสกุล : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405105348   นางสาวศรีวรรณ   สุโท : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405105355   นายอภิสิทธิ์   แก้วคำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405105358   นางสาวอุษณีย์   ฐิติวิชญานันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405105359   นายกรกช   พูลทรัพย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405105371   นางสาวชุตินันท์   กันทะมาลัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405105378   นายทศพล   สิทธิวงศ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405105386   นายพัชรพล   มีแก้ว : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405105394   นางสาววณิชชา   บุตรวงค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405105404   นางสาวเสาวลักษณ์   พนมวาสน์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405105412   นางสาวสุดารัตน์   ศิริโชคผล : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101317   นางสาวกิตติดาวัลล์   ปิงกุล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101353   นางสาวณัฐณิชา   ภัสสร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101451   นายวัตสันต์   ชัยวรรณะ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101460   นางสาวศศิธร   พุ่มพวง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101462   นางสาวศิรดา   บัวพุทธา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101474   นางสาวสิรินดา   แก้วบุตร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105304   นายกฤตยชญ์   เรือนคำมูล : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105306   นางสาวกฤษณา   พิลึก : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105312   นายกิตติศักดิ์   ชูศักดิ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105321   นางสาวจิรารัตน์   ปานจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105322   นางสาวจุฑามาศ   ทองอินทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105334   นางสาวญาณิศา   ช้างแก้ว : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105335   นางสาวฐิตาพร   สุยะสืบ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105347   นางสาวทยิดา   ฮาวปินใจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105353   นางสาวธมนวรรณ   วิโชนิตย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105357   นางสาวธัญลักษณ์   กุลธิ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105373   นายนันทิพัฒน์นาคินทร์   วงษ์กรด : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105382   นายปัณณทัต   ศรัทธาพันธ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105397   นางสาวภรัณยา   เจริญรัตน์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105400   นางสาวภัทรินี   พุทธิวัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105402   นายภานุสรณ์   จิตกล้า : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105408   นางสาวมุทิตา   ทองโต : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105415   นายรัฐธรรมนูญ   มีอาจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105426   นางสาววริศราพร   สิงห์อุดร : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105439   นายสรวิชญ์   แสงศรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105442   นายสหัสชัย   ปาละ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105482   นางสาวปาริชาติ   มนต์นภารัตน์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105485   นายวัฒนพล   ยินดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101302   นางสาวกนกวรรณ   บุญใส่ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101303   นางสาวกมลลักษณ์   ไหวเงิน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101306   นายกฤตภาส   อุปจันทร์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101307   นางสาวกฤติมา   อุปสีดา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101308   นางสาวกฤติยา   แก้วโนกาศ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101310   นายกันตยศ   นาคเถื่อน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101311   นางสาวกาณดาพร   มีสอน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101312   นางสาวกิตติญา   การเก่ง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101313   นายกิตติพนธ์   รุ่งเรืองเจริญศรี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101314   นายกิติพัฒน์   ธนายุทธพันธ์กุล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101315   นางสาวเกตุกนก   ศิริสวัสดิ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101316   นางสาวขวัญนภา   สายตา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101317   นายคมสัน   ปันเฟย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101318   นางสาวจันทร์จิรา   ยาเสน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101319   นางสาวจิตสุภา   หาญฤทธิ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101321   นางสาวจิราพร   ใจอ้าย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101322   นางสาวจุฑารัตน์   เวียงระวัง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101323   นายชนะชัย   แสนอาษา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101324   นางสาวชนัญชิดา   แสงปัน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101326   นางสาวชนิตา   ลุงคำ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101327   นางสาวชลดา   งูตูล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101328   นางสาวชลธิณี   พลาหาญ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101330   นายชาญชัย   น่วมน้อย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101331   นายชินดนัย   สายใจ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101333   นายชิษณพงศ์   ทวนหอม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101335   นางสาวฐิตารีย์   ศตกุลพิสิทธิ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101338   นางสาวณัฐณิชา   พานิช : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101339   นายณัฐดนัย   ขันแก้วน่าน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101340   นางสาวณัฐธยาน์   พรมมานิตย์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101341   นางสาวณัฐธิตา   เครือทอง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101343   นายณัฐพงศ์   พงค์ทองเมือง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101344   นายณัฐวิทย์   ลายสาคร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101345   นางสาวณิชฐิตาพร   อนุโยค : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101346   นางสาวณิชารีย์   วัดพิชัย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101347   นางสาวดวงกมล   ปุริสพันธุ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101348   นางสาวดารายา   กะลูแป : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101349   นายต้นน้ำ   บุษดี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101351   นางสาวทักษิณาลัย   รอดเอียด : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101352   นายเทพทัต   ศิริวัฒน์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101353   นายธณภัทร   ดาอินวงค์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101354   นายธณุวัฒน์   คงดวน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101355   นายธนกร   มั่นคง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101357   นายธนนันท์   ต่าหมื่อหลื่อ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101359   นายธนพล   ทองขาว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101360   นางสาวธนภรณ์   ธราพร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101361   นางสาวธนภรณ์   อรุณธนวินิจ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101362   นายธนภัทร   แว่นนนท์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101366   นายธนาธร   เมฆมณเฑียร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101367   นางสาวธัญวรัตน์   เสียงดี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101368   นางสาวธัญวรัตน์   ใหม่เทวินทร์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101370   นางสาวธิดาภรณ์   พูลทวี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101371   นายธีรธร   เมฆาทรัพย์อนันต์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101372   นายธีรภัทร   วันเก๋ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101374   นางสาวนงคราญ   ลุงจ่าน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101375   นางสาวนภสร   กองประยุทธ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101376   นายนฤพนธ์   ทับทอง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101378   นางสาวนันทกา   เครือบุญมา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101380   นายนิติธร   พงศ์เพชรกุล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101381   นางสาวเบญจพร   ราชเมืองฝาง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101383   นายประทานพร   สุปินโน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101384   นายประทีป   กันทาแปง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101385   นางสาวประภาศิริ   อ้ายปิ๋ว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101386   นางสาวปวีณ์นุช   สว่างวัฒนกุล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101387   นายปารเมศ   สุดาแก้ว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101388   นางสาวปารวี   เรืองเพชร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101389   นางสาวปาริชาติ   เครือถา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101390   นางสาวเปรมิกา   อุตตะละ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101392   นายพยุงศักดิ์   พยุงกรพินธุ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101393   นางสาวพรทิพย์   สิทธิขันติธรรม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101396   นางสาวพัชรพร   ประดุจแก้วกุล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101397   นางสาวพัชริดา   เสาวนา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101398   นางสาวพิราวัลย์   คำมูล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101399   นายพิสิษฐ์   อรุณทิพย์ไพฑูรย์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101400   นางสาวภัชราวรรณ์   ทิพโพธิ์ศรี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101402   นายภัทรกร   พันธุ์รอด : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101404   นายภูมิภัทร   เอื้อนุกูล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101405   นายมงคล   ไพรจรุงสิทธิ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101409   นางสาวมนัสชนก   มะโนคำ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101410   นางสาวมยุรา   นายดี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101411   นางสาวมินตรา   จุเฉย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101412   นางสาวเมธาวี   ขระสุ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101413   นางสาวเมริษา   ศรีผง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101414   นางสาวยิ่งรัก   สังข์รักษ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101415   นางสาวยุวธิดา   อินทิแสง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101416   นางสาวรดา   นกแล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101420   นางสาวรัชนีกร   กันทา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101421   นายวชิรวิทย์   สิริรัชฎา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101422   นางสาววรัญญา   ขนาดหลวงพันธุ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101423   นางสาววรัญญา   บุญโย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101425   นางสาววราภรณ์   แซ่ลี้ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101427   นายวุฒิพงศ์   ลือวงศ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101428   นายวุฒิพัฒน์   กาญจนรุจิไพศาล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101429   นายศตวรรษ   วงสถาวร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101431   นางสาวศิราวดี   ใจแสง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101432   นายศิวกร   สร้างสรรค์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101435   นายศุภกฤต   สกุณาสีทอง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101436   นายศุภชัย   ธัญญารักษ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101437   นายศุภรัตน์   ล่าร้อง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101438   นายศุภวัฒน์   อาจหาญ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101439   นายสรายุทธ   สุวรรณคำ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101441   นายสัจนันท์   ปงขัติ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101442   นางสาวสารีชล   คำเทพ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101443   นางสาวสิรวรรณ   นิยมคง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101444   นายสืบสกุล   ณ บรรพต : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101445   นางสาวสุชานาถ   พงษ์พลวัต : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101446   นางสาวสุณิษา   สุริยะ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101447   นางสาวสุตาภัทร   ร่วมสกุล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101448   นางสาวสุธิดา   พวงทรัพย์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101449   นางสาวสุนัฐชา   นันทเวช : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101453   นางสาวสุมินทร์ตรา   ไชยาโส : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101454   นางสาวสุรดี   ขัดสมิง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101455   นายสุรพัศ   กุนามา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101456   นายสุวรรณภูมิ   เชื้อดวงทิพย์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101457   นางสาวอนุธิดา   กุณาธรรม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101459   นายอภิวิชญ์   เทียนแก้ว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101461   นางสาวอรปรียา   ใจกว้าง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101463   นายอลงกรณ์   เข็มเมือง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101464   นางสาวอัจฉราพรรณ   ธาตุวิสัย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101465   นางสาวอัมภวา   ถึงจันทร์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101466   นายอัศวิน   มาตา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101468   นางสาวอาภัสรา   ซอน๊ะ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101469   นางสาวอารีรัตน์   มัฎฐานธง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101470   นายอิทธิกร   ชัยธัชธรรม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101471   นายเจตพล   ทิพาคำ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105301   นางสาวกชกร   บุญสว่าง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105302   นางสาวกรกณก   แก้วเกิด : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105303   นางสาวกรรณิการ์   สุดชีแสง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105304   นายกรรธกานต์   ตะถา : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105305   นางสาวกรวรรณ   แสนคำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105306   นายกฤตภาส   ตระกูลสว่าง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105307   นางสาวกอรปทอง   ปาคำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105308   นางสาวกัณฐิกา   นาแป้น : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105309   นางสาวกาญจนา   ดีเมฆ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105310   นางสาวกาญจนาวดี   คำชื่น : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105312   นางสาวกานต์สิรี   คำผง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105314   นายเกียรติศักดิ์   ทิหล้า : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105317   นายคณพล   จามพัฒน์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105318   นางสาวจรัสพร   บัวระภา : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105322   นางสาวจิรประภา   สุขเกษม : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105324   นางสาวจีรนันท์   กันทะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105327   นางสาวชฎากาญจน์   ปั้นปรือ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105329   นายชนัญญู   อินทะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105330   นางสาวชนันญา   ศรีวะสุทธิ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105333   นางสาวชาคริยา   ทองสุข : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105334   นายชาญชัย   บุตรยศ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105335   นายชิตทร   ยศราช : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105336   นางสาวชุณห์พิมาณ   บรรเลง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105338   นางสาวฐิตินันท์   อุตมา : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105339   นางสาวฐิติยา   เวชสุวรรณ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105340   นางสาวฑิฆัมพร   มะลิกา : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105341   นางสาวฑิพย์กัลยา   แจ่มจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105342   นางสาวณัชชา   เขียวตา : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105344   นางสาวณัฐชญา   ขวัญเกตุ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105346   นางสาวณัฐธิดา   ดาสุวรรณ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105347   นางสาวณัฐนรี   ไสยะสุตร : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105348   นายณัฐพล   ฉันทพัฒนธรรม : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105349   นายณัฐพล   นันต๊ะสาร : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105350   นางสาวณัฐวรรณ   สุวรรณโนกุล : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105351   นางสาวณัฐวีกานต์   โห้คลัง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105352   นางสาวณัทภัค   ขันนันต๊ะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105353   นายทรงวุฒิ   อินทร์แก้ว : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105355   นางสาวธนสิตา   แก้วมา : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105357   นางสาวธมลวรรณ   หล้าอินเชื้อ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105358   นางสาวธัญญานุช   จำนงค์ผล : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105359   นางสาวธัญราดา   ดำรงรักษ์ธัญญา : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105360   นางสาวธัญวรัตน์   หาป้อมชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105361   นางสาวธันย์ชนก   กลั่นบุศย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105362   นางสาวธีรนุช   จำนงค์ผล : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105364   นางสาวธีราพร   จันตาใหม่ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105365   นางสาวนงนภัส   สารปิมปา : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105366   นางสาวนพจิรา   ขัตธิ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105368   นางสาวนรมน   ดวงอาภัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105369   นางสาวนริสรา   รินทร์แก้ว : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105370   นางสาวนัชชา   ชะรุงรัมย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105371   นางสาวนันท์นพิน   บุญคล้อยตาม : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105373   นางสาวนันทิศา   จะรา : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105375   นายนิติธร   ไชยมาลา : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105376   นางสาวนิยดา   เลี้ยงไกรลาศ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105378   นางสาวบัณฑิตา   สุมทุม : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105379   นางสาวบุญยธิดา   อินเขียวสาย : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105381   นางสาวเบญญาภา   คำมาวัน : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105384   นางสาวปภาวดี   กันทาดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105385   นางสาวประกายพร   ฐานดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105387   นางสาวปัญจรัตน์   ไทยประยูร : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105388   นางสาวปานปรีดา   ไทยรินทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105389   นายปาราเมศ   คุ้มแก้ว : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105390   นางสาวปาริฉัตร   สมเขาใหญ่ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105391   นางสาวปิยธิดา   ใจมา : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105392   นายปุญญพัฒน์   บุญญสาร : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105393   นางสาวผุจสดี   นุชชัยภูมิ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105394   นายพยุงรัฐ   จะโม : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105395   นางสาวพรทิวา   บุญเป็ง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105401   นายพัชรพงศ์   อ้นฟู : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105404   นายพัสกร   ขอนดอก : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105409   นางสาวฟ้าใหม่   โกยทอง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105410   นายภฆัมพร   พึ่งหล้า : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105417   นายรดิศ   สุดแสวง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105420   นางสาวรัตนาวลี   ขุนพิทักษ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105424   นางสาววรรณษา   คีรีชวลิต : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105425   นางสาววรวรรณ   โปรดศิลา : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105427   นางสาววริศรา   แสนคำหล่อ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105428   นางสาววันวิสาข์   วิทาคำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105432   นางสาววิชุดา   รัตนัง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105442   นางสาวสกุลรักษ์   อินทรศรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105444   นางสาวสิริกร   เตพา : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105445   นางสาวสุชาวดี   คำมาปัน : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105446   นางสาวสุณิชา   ปัญญาเรือง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105447   นางสาวสุธาสินี   ดีล้น : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105448   นางสาวสุธิณา   ชุมภูสืบ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105450   นางสาวสุรีพร   เมืองแสง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105451   นางสาวเสาร์รุ่งนภา   ฮุ่งหวล : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105459   นางสาวอังคณา   แก้วร่วง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105461   นางสาวอัญชิสา   ปาละก้อน : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105462   นางสาวอารี   - : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105464   นางสาวชญานิน   พวงชัยยะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105465   นางสาวญาณภา   สุภาพรม : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105473   นายปัณณ์   สุนทรา : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105474   นางสาวพรพิมล   ชุ่มอินทรจักร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105478   นางสาวศิริมาศ   จันหอม : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง