ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6310101314   นางสาวณัฐริกา   อินชูใจ : การประมง 3ชั่วโมง
6310101329   นางสาวศิรประภา   ฝักแคเล็ก : การประมง 3ชั่วโมง
6310101338   นางสาวหงส์เหม   ทองนาค : การประมง 3ชั่วโมง
6310102302   นายกฤษกร   จิณะกับ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6310102303   นายกลวัชร   ปรารมภ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6310102304   นางสาวจันทร์จิรา   โยธา : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6310102309   นายชัยวัฒน์   กนกจรัสวาณิชย์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6310102311   นายณภัทร   สุวิมล : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6310102313   นายธนายุทธ   เดชจินดา : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6310102317   นางสาวพรรณวิษา   เทพสิงห์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6310102319   นายภานุ   แสงฉาย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6310102320   นายวีรภัทร   แก้วสีทองคำ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6310102322   นายศิริชัย   มณทอง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6310102324   นายสุทธิพัตร์   ทองรัตน์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6310102325   นายสุทิวัส   ดีชูศร : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6310102327   นายอธิษฐ์   รัศมีเพ็ญ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6410101012   นายนาครินทร์   พุ่มนุ่ม : การประมง 3ชั่วโมง
6410101020   นางสาวณัฐณิชา   ศรีระ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101022   นายอำนาจ   มะละ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101305   นายคณัสนันท์   จันต๊ะมงคล : การประมง 3ชั่วโมง
6410101319   นางสาวพิมพ์ใจ   ศรีขัดเค้า : การประมง 3ชั่วโมง
6410101320   นางสาวพุทธิดา   สมบูรณ์ชัย : การประมง 3ชั่วโมง
6410101324   นางสาวมิลิล   ชัยแป้น : การประมง 3ชั่วโมง
6410101331   นายสรวิชญ์   จันทร์แดง : การประมง 3ชั่วโมง
6410101332   นายสุทธิพงษ์   สุทธิจิต : การประมง 3ชั่วโมง
6410101338   นางสาวอารียา   มูลเจริญ : การประมง 3ชั่วโมง
6410102303   นายณัฐภัทร   กันพาวงค์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6410102319   นายภูธเนศ   ภูสีดิน : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6510101015   นายธวัชชัย   มีด้วง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101301   นางสาวกนกวรรณ   จักษุเรือง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101307   นายไกรสร   มีสิทธิ์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101319   นายโชค   เหมืองหม้อ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101325   นายณัฐกิตติ์   ศรีนวลศรี : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101366   นายรัตนศักดิ์   ผิวสลับ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101375   นายศักดิ์ศิริ   ศิริเชษฐ์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510102306   นางสาวณัฏฐณิชา   ชาภักดี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6607101006   นายฑีฆรัส   คงแก้ว : นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6610101001   นางสาวกาญจนา   เรือนน้อย : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101002   นายจักรินทร์   เอี่ยมรัมย์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101003   นายชญานนท์   ทุมชะ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101007   นายณัฐดนัย   คำฝอย : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101009   นายณัฐวุฒิ   ดำเล็ก : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101011   นายตรีโรจน์   พรหมขจร : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101012   นายธญาวัฒน์   บุญสม : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101013   นายธนพล   แตะต้อย : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101014   นายธวัชชัย   ฟักแก้ว : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101015   นายนันทวัฒน์   เพ็ชรรักษ์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101016   นางสาวนาระดา   จันสุพรรณ์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101017   นางสาวปานตะวัน   รอดผา : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101018   นางสาวปาริฉัตร   กัจกูล : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101020   นายภานุวัตร   หัสโร : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101021   นายภูมิฉัตร   เวียงวีระชาติ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101022   นายรอมฎอน   มะดินลี : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101023   นางสาวแรกขวัญ   บัวเหมือน : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101024   นายวรวุฒิ   สุขมะนู : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101025   นายวิศิษฐ์   ฝ้ายขาว : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101026   นางสาวศิริลักษณ์   แซ่ซิ้น : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101027   นายสรรธวุธ   เคร้าเครือ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101028   นายสุภกฤษ   ปุ่นปาน : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101030   นายอนุสรณ์   ดนหยา : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101031   นายอภิสิทธิ์   คำเผ่า : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101033   นายอามีรุล   มะดินลี : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101034   นายเอกภพ   ซ่อมแก้ว : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101301   นางสาวกนกวลัย   ราชป้องกัน : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101304   นายกวิน   วลีคม : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101305   นายกิจปพัสร์   แก้วศรีคำ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101307   นายกิตติพันธ์   มงคลยุทธชัย : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101308   นายกิตติภพ   ใจซื่อ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101309   นายกิตติศักดิ์   จุมาลี : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101313   นางสาวขนิษฐา   กันทะนันท์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101315   นายจักรพรรณ์   ชื่นผล : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101316   นายจิรวัฒน์   สุขสำราญ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101318   นางสาวฉันทิศา   ถั่งเจริญ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101319   นายชนาธิป   คำหินกอง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101320   นางสาวชนิตา   สะอาด : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101321   นายชยธร   ช่วยจันทร์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101322   นางสาวชลดา   เกตุทอง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101323   นางสาวชวิศา   บุญถม : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101324   นายชัยณรงค์   สอนมั่ง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101325   นายฐณศรร   ศิริประยงค์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101326   นางสาวฐิติกา   ปาพรม : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101327   นางสาวณวลักษณ์   ศรีอิ่นแก้ว : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101329   นางสาวณัฐธิดา   โม่งจันทร์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101330   นางสาวณัฐธิดา   สุริยะ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101331   นางสาวณัฐธิดา   เสริมสุข : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101333   นายณัฐวัฒน์   เด่นดวง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101334   นายณัฐวัตร   นาคกรี : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101336   นายธนพล   โอภาประสิทธิ์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101341   นางสาวนภาพรรณ   ตาเมืองมา : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101343   นายนิธิวัชญ์   หิรัญ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101344   นายบุริศร์   พรมเสน : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101345   นางสาวบุษธิชา   หมั่นบูรณกิจ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101348   นางสาวปนัสยา   นิลสกุล : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101349   นางสาวปภาวี   ใบบุญนราวุฒิ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101350   นางสาวปิยานุช   ป้องแก้ว : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101353   นายพาทิศ   ชมเงิน : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101354   นางสาวพิมพ์นารา   แซ่กั่ง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101355   นายฟ้าประทาน   ศรีสุข : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101360   นางสาวมัทนพร   พงษ์น้อย : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101361   นางสาวเมขลา   บุตรคาม : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101362   นางสาวเมขลา   ม๊ะดาฮู : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101363   นางสาวรติพร   วงษ์อ่อน : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101364   นางสาววรรณิกา   อุประ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101366   นายวินัยศักดิ์   คำโปน : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101367   นายวิรัช   โพธา : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101368   นางสาววีรยา   มาวิเลิศ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101369   นายศธาวุฒิ   โชติสวัสดิ์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101370   นางสาวศศิกาญจน์   บัวเกต : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101371   นางสาวศิรภัสสร   แก้วตาบุศย์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101372   นางสาวศิริภัสสร   สาธรณ์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101373   นางสาวศิริวรรณ   ชนนกุล : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101374   นางสาวศุภลักษณ์   ฤกษ์งาม : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101375   นายศุภวิชญ์   แบ้สกุล : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101381   นางสาวสุภาภรณ์   พูนสวัสดิ์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101382   นายสุเมธ   จุ้ยโต : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101383   นายสุรชัย   ผิวขาว : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101384   นางสาวสุรีรัตน์   ชื่นดอนกลอย : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101385   นายสุวัฒน์   แสงแก้ว : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101387   นางสาวอนัญญา   แขมน้อย : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101389   นางสาวอรฤทัย   นามโฮง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101390   นางสาวอัญธิชา   ขันธะ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101391   นางสาวอุทุมพร   หลีน้อย : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101393   นางสาวกัลย์สุดา   ปิงพิสืบ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101395   นายณัฐภัทร   ศาสตร์นราธร : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101398   นางสาวทิพย์วิมล   หนุ่มดี : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101404   นางสาวปรัชนันท์   แสงทะนิน : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101406   นางสาวมณฑิรา   แสงสุวรรณ์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101408   นางสาวรุ่งทิวา   มุขขันธ์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101411   นางสาวสิริกัลยา   อ่อนหวาน : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610102305   นายธีรเดช   พินยงค์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6610102306   นางสาวนิชานันท์   ยาวะโนภาส : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6610102307   นางสาวปทุมทิพย์   สีนวน : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6610102308   นายปัณณธร   จงจีระ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6610102310   นางสาวพรรณฤดี   ปัถมาศ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6610102311   นางสาวเพ็ญนภา   ชูเยาว์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6610102313   นายสกล   เจริญสุข : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6610102314   นายอมรินทร์   อมรวัฒน์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6610102315   นายอิสริยกฤช   อาจณรงค์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6610102316   นายธนภัทร   ดีพิจารณ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6610102318   นายศิรชัช   คำแปง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง