ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6306101311   นางสาวกุลนันท์   ทองคำ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6312101354   นางสาวภัทรพร   เข็มทอง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6312101355   นางสาวอริสรา   โอระมิตร์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6314102366   นางสาวนภัสวรรณ   สวรรค์ไพร : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102383   นางสาวผกามาส   คำคง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102395   นายไพโรจน์   จันทรัตน์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6405101364   นางสาวปัทมา   ขาวสุข : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6406101379   นายพชรพล   จันทร์ศิริ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101389   นางสาวพิมพ์วิภา   กดไธสงค์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101497   นายยุทธนา   อำนาจเจริญ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101525   นายอัษฎายุธ   ราชจันทร์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406103420   นางสาวพรรณวษา   ลุงกุย : บัญชี 6ชั่วโมง
6414101301   นางสาวกชพร   วังมูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6414102412   นายปิยวัฒน์   คำพาลี : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6418102503   นายกรวิชญ์   ก๋องตา : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6419103532   นางสาวมุทิตา   หวังเพ็ชรงาม : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6419103536   นางสาวอภิญญา   ไสยวิบูลย์ : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6503101314   นายไชยภัทร   ปองดำรงทรัพย์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6505101427   นางสาวฟ้าใส   จงสดับกลาง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105441   นางสาวสวรรยา   สุดประเสริฐ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6506101452   นายปิยะศักดิ์   จงรักษ์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6506102585   นางสาวสลิลทิพย์   อมรใฝ่แย้มศรี : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506102630   นางสาวภิญญดา   เทียมฉัตร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6510101002   นายจีรพัฒน์   สีเสียดค้า : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6510101008   นางสาวณัฐกมล   น้อยเกตุ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6510101037   นางสาวพรไพลิน   เชื้อเมืองพาน : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6515125029   นางสาวธิดารัตน์   คำฟู : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6601102454   นางสาวสุชาดา   ธำรงสุขชโลทร : พืชสวน 6ชั่วโมง
6604101350   นายปาณัสม์   บุญเลา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6605105364   นางสาวธีราพร   จันตาใหม่ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105370   นางสาวนัชชา   ชะรุงรัมย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105371   นางสาวนันท์นพิน   บุญคล้อยตาม : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605105428   นางสาววันวิสาข์   วิทาคำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6606101019   นางสาวชนม์นิภา   คำคันทุง : การจัดการ 6ชั่วโมง
6606101026   นางสาวนันทิชา   คำภาปล้อง : การจัดการ 6ชั่วโมง
6606101041   นางสาวสาริกา   รินหิน : การจัดการ 6ชั่วโมง
6606101045   นางสาวสุพรรณษา   จันทา : การจัดการ 6ชั่วโมง
6606102002   นางสาวกนกววรณ   กันฑะเมฆ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6606102359   นางสาวชฎารัตน์   แสนย้าง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6606103379   นางสาวนิศารัตน์   บังอรครองชัย : บัญชี 6ชั่วโมง
6606103458   นางสาวศิริพร   ชูเกียรติพนา : บัญชี 6ชั่วโมง
6606103483   นางสาวอนิศรา   ทองตัน : บัญชี 6ชั่วโมง
6606104310   นางสาวกัญญารัตน์   ชัยโชติ : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6606104398   นางสาวประกายรุ้ง   จอมพล : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6606104419   นางสาวพิชญา   บุญพุฒ : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6610101005   นางสาวฐิติพักตร์   ไชยศรี : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6610101014   นายธวัชชัย   ฟักแก้ว : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6610101375   นายศุภวิชญ์   แบ้สกุล : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6610101377   นายสาริทธิ์   วรรณวัตต์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 6ชั่วโมง
6612107306   นางสาวขจี   สุขประเสริฐกุล : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6622101324   นางสาวจุฑารัตน์   เสวะกะ : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
6622101337   นางสาวโชติกา   คล้ายชม : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
6622101364   นางสาวธัญญลักษณ์   ศิริอ่อน : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
6622101365   นางสาวธารินันท์   มีกาศ : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
6622101373   นางสาวนัทมน   แสงจำปา : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
6622101379   นางสาวนิภาพร   วรรณ์สุทธะ : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
6622101380   นางสาวนิราพรรณ   ใจแก้ว : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
6622101391   นางสาวปาริชาต   สุขศุภชัย : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
6622101468   นางสาวอุรัสยา   ใหม่น้อย : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
6622103004   นางสาวจารุวรรณ   จันแก้ว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6622103008   นายชานนท์   ทาระจีน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6622103043   นายเอกนรินทร์   วงค์ชัย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง