ผู้เข้าร่วม
คณะศิลปศาสตร์ 2
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 2
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6301125303   นายกิตติ   มีสุข : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 2ชั่วโมง
6306101315   นางสาวคุณัญญา   เหลืองกิตติคุณ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6306101362   นางสาวปอรรัชม์   วงค์โห้ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6306101424   นางสาวอภิญญา   ศิริภูมิ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6306101440   นางสาวมัศยา   แสงธิ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6306102333   นายณัฐวุฒิ   ภิระคำ : การตลาด 2ชั่วโมง
6306102343   นายธงชัย   พูนทิพย์ : การตลาด 2ชั่วโมง
6306102347   นายธนาคาร   พลีพรม : การตลาด 2ชั่วโมง
6306102350   นายธวัชชัย   หนานปินใจ : การตลาด 2ชั่วโมง
6309101344   นางสาวปภาวรินทร์   พรหมมา : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6312107307   นายชัยวัฒน์   นะบุตร : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 2ชั่วโมง
6314101301   นายอนุชิต   เทพทัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101303   นางสาวกมลวรรณ   ไชยรักษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101305   นายกฤติน   พรนิมิตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101306   นายกฤศธพัฒญ์   แก่นท้าว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101308   นายคริสมาส   ฟูศรีเจริญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101309   นายคามิน   ลุงหนุ่ม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101311   นางสาวจุฑามาศ   เปี้ยเรือน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101313   นายชนาสิน   เพ็ชรเทศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101314   นายชโรธร   ศรีไพรสนธิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101317   นางสาวญาณิกา   ขันทะธง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101319   นางสาวฐิติพร   แดงเป้า : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101320   นางสาวณชพร   ดีวัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101321   นางสาวณยฎา   บุณยรัตพันธุ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101323   นางสาวณัชชา   เวทไทยสงค์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101324   นางสาวณัชยา   รัตนะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101326   นางสาวณัฐริกา   ต้นหนองดู่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101329   นายเตช   บุณยรัตพันธุ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101330   นางสาวทัชชญา   ฉิมบุรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101331   นายเทพพิทักษ์   รัตนสากล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101333   นายธนพัชญ์   รักษ์ชน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101337   นางสาวธันย์ชนก   อ่องบางน้อย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101340   นางสาวนภสินธุ์   ปุณณวนิช : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101341   นางสาวนภัสรา   ทิยะมุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101342   นายนราธิป   ทาแจ่ม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101343   นางสาวนันท์นภัส   ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101347   นางสาวนิรมล   โพธิศิริ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101349   นางสาวบัณฑิตา   แก้ววีระสิงห์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101350   นางสาวเบ็ญจารัตน์   ทวีวงษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101352   นางสาวปนัดดา   บาทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101359   นางสาวไปรยา   ศักดิ์เรืองศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101363   นายพชรพล   ดวงเพ็ชร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101364   นางสาวพรรณพิชชา   ยิ้มเจริญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101366   นายรภีพาญจณ์   พิภัฌรเวชกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101368   นายพันธบัตร   พันธเสน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101370   นายพีรวิชญ์   อุตวัฒน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101373   นายภัทรโชค   ทุมา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101375   นายภัทราวุธ   โภคาปกรณ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101376   นายภาณุพงศ์   บัวระหงษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101379   นางสาวมณฑาทิพย์   หอมมาลี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101386   นางสาวรุ่งอรุณ   เกษวิริยการ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101389   นางสาววรรณทนีย์   น้อยหลวง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101391   นายวสันต์   เกียรติศักดิ์สกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101395   นางสาววิลาสินี   วัฒนะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101396   นายวีรวัฒน์   สังข์ทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101397   นายศตวรรษ   สมพริ้ง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101402   นางสาวศิริลักษณ์   อินมี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101405   นางสาวสุกัญญา   พูลถาวร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101408   นายสุทธิพงษ์   ไชยวงค์คำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101412   นายหฤษฎ์   ซิเนท์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101414   นายอนุชา   กองมูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101415   นายอนุพันธ์   กันธะสอน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101416   นางสาวอมรรัตน์   ผ่องทิพย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101417   นางสาวอรณิชา   ลุงหล่อ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101419   นายอรรถกิจ   ดาวเรือง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101421   นางสาวอัญชิษฐา   ชีแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101422   นางสาวอัมรินทร์   คำลือ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101424   นางสาวอุษาพร   เหลือศรีจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101426   นางสาวไอลดา   สังวล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101428   นางสาวชญาดา   กล้าคง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101430   นางสาวธัญญารักษ์   อาลักษณ์ธรรม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101433   นางสาวพรนภา   ปัญญา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101434   นายภูวดล   ศรีบุญเรือง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101438   นายสุรเกียรติ์   สุคันธมาลย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101440   นายอภิเชษฐ์   เพ็ชรโต : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314102302   นางสาวกนกพร   บุญเฉลียว : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102303   นางสาวกนกพร   ปัญญานะ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102304   นางสาวกนกวรรณ   พุ่มพวง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102307   นางสาวกรองทอง   สาระบูรณ์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102308   นางสาวกฤติมา   ถนอมกล่อม : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102311   นางสาวกัญญมน   มีฤทธิ์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102312   นางสาวกัญญารัตน์   คงกะพันธ์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102315   นางสาวกุลภิกา   ไหวพริบ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102316   นางสาวเกษราภรณ์   สิงห์คำ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102317   นางสาวขวัญสิริ   จี๋คีรีวุธ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102319   นางสาวจันทรัตน์   จันทร์แกม : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102320   นางสาวจิระวดี   สารากาล : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102321   นางสาวจุฑารัตน์   ติ๊บแดง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102322   นางสาวฉัตรพร   สกุลธนาภา : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102323   นางสาวชนกนาถ   ปู่หวาน : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102325   นางสาวชลธิชา   ภานุโสภา : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102326   นางสาวชลิตภากร   ปานกลาง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102330   นางสาวญาณิศา   อุดมวงษ์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102331   นางสาวฐิติกานต์   มากรด : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102332   นางสาวฐิตินันท์   ดอนทิพย์ทราย : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102333   นายฐิตินัยน์   ดีใส : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102340   นางสาวณัฏฐพิชา   อารีพรสมสุข : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102346   นางสาวดารัตน์   ลียูนาน : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102351   นางสาวทิพรัตน์   บำรุงวุฒิ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102359   นางสาวธัญภัค   บริสุทธิ์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102360   นางสาวธัญวรัตน์   นิธิธรรมจริยา : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102364   นายธีรภัทร์   นามซื่อ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102366   นางสาวนภัสวรรณ   สวรรค์ไพร : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102368   นางสาวนริศรา   อำนวยพร : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102369   นางสาวนลินี   ลาไผ่ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102370   นายนิติธร   ศิริภูธร : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102373   นางสาวนูรอิห์ซาน   อินนูยูซี : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102383   นางสาวผกามาส   คำคง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102384   นายพงศธร   วรรณรัตน์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102397   นางสาวภคมน   เขียววัน : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102398   นางสาวภรางค์ทิพย์   เทพกูล : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102399   นางสาวภัคจิรา   เขาแก้ว : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102400   นางสาวภัทรพรรณ   ทรัพย์พ่วง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102401   นางสาวภัทรวดี   ชาญสุวรรณ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102402   นายภีม   วงศ์ใหญ่ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102403   นางสาวมณีนพรัษน์   สว่างคำ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102405   นางสาวมาลินี   ลำสกุล : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102406   นางสาวเมทินี   ประโยชน์มี : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102408   นางสาวยศวดี   เพ็ญพิชัย : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102409   นางสาวยอดชีวัน   ผาทอง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102410   นางสาวเยาวลักษณ์   นอสร้อยทอง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102412   นางสาวรัชนีกร   ดาวประดับ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102413   นางสาวรัชวิภา   สว่างอารมณ์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102416   นางสาวลภัสรดา   วงค์ราชสีห์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102418   นางสาวลัดดาวัลย์   เจริญกุล : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102420   นางสาววณพันธน์   อิงควระ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102421   นางสาววธิดา   นันตาดี : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102422   นางสาววรรณทสา   ขืนเขียว : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102423   นางสาววราพร   คุ้มนก : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102424   นางสาววราภรณ์   แซ่ห่วง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102425   นางสาววราลี   ทองใส : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102426   นางสาววรินธร   โขพิมพ์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102428   นายวาสุกรี   ขุนทอง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102430   นางสาววิญาดา   ห้าด่านจาก : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102431   นางสาววิลาสินี   เที่ยงทุกข์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102432   นางสาววีรดา   นิถาทานัง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102435   นายวชิรวิชญ์   ลุนจักร : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102437   นางสาวศศลักษณ์   เรือนใจแก่น : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102438   นางสาวศิรินญา   วงษ์กิ่ง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102439   นางสาวศิรินภา   ศรีคำ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102440   นางสาวศิรินาถ   เทียมเทศ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102443   นางสาวสโรชา   คำพุด : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102445   นางสาวสาวิตรี   เทียนแก้ว : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102454   นางสาวสุภัสสรา   ลีเลิศตระกูล : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102455   นางสาวสุรางค์วรรณ   สุขเกษม : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102458   นางสาวอนัญพร   นันกด : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102460   นายอภิวัฒน์   สุทธิพัฒน์อนันต์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102465   นางสาวอาณาประกาย   ไชยวงค์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102466   นางสาวอานีส   ลานง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314103306   Miss Zhang   Yueting : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 2ชั่วโมง
6401124320   นางสาวศรันย์พร   มณีรัตน์ : เกษตรเคมี 2ชั่วโมง
6404105304   นายธนายุทธ   แซ่ยับ : คณิตศาสตร์ 2ชั่วโมง
6405105396   นางสาววิลาวัณย์   ฉายสุขเกษม : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6406102377   นางสาวอัจฉรา   เขียวตั๋น : การตลาด 2ชั่วโมง
6406106307   นางสาวฐิติมา   ใจมั่ง : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 2ชั่วโมง
6406106332   นางสาวขวัญจิรา   ทวิสุวรรณ์ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 2ชั่วโมง
6406106353   นางสาวสุชญา   เผ่าเสรีชัย : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 2ชั่วโมง
6406106354   นายสุภัทร   ใจกล้า : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 2ชั่วโมง
6409101325   นางสาวลลิตภัทร   วงษ์นาค : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6409101338   นางสาวอลิสา   พานบรรเจิด : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6409101347   นายดรัณภพ   ราชรักษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6414101302   นางสาวกนกดารินทร์   แก่นคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101305   นางสาวเกศราภา   เขียวสวัสดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101307   นายคชากรณ์   ณ น่าน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101310   นางสาวจิรานุช   ปาวิชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101311   นายเจษฎา   กล่อมกูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101312   นายเฉลิมเกียรติ   วรรณวาลา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101313   นางสาวชลธิชา   ใจปินตา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101315   นายชัยวัฒน์   นวนจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101316   นางสาวญาณัจฉรา   ถิ่นเถิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101317   นายณภัทร์   จีระพันธุ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101318   นายณัฐกิตติ์   แจ่มกระจ่าง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101320   นายณัฐพล   คำแหลม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101322   นายธนกฤต   ถิรกันตวุฒิ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101323   นายธนวันต์   สนธิกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101324   นายธนากร   เป่อแค : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101325   นายธีรวุฒิ   มหาพรม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101328   นางสาวนะแหง่   - : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101329   นางสาวนัทธ์ชนัน   สิทธิการวงค์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101330   นางสาวนันทชา   แก้วผุย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101331   นายเนติรักษ์   รักษ์กิตติวรกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101332   นางสาวปฐมพร   เดชวัตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101334   นายพงษ์สิทธิ์   ทนุโวหาร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101335   นางสาวพลอยวรินทร์   กายพันธ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101337   นายภาคภูมิ   ชมภู : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101341   นางสาวรินรดา   ทองคุณธรรม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101343   นางสาววรรณพร   ชมจุรัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101345   นายวิชญะ   กันทะวะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101347   นายศิริพงศ์   นาคเลี้ยง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101351   นางสาวสุชานรี   หน่อสกุลไกล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101352   นางสาวสุนิสา   หลักมาก : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101353   นางสาวเสาวลักษณ์   พจาดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101355   นางสาวอรัญญา   มะลาง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101356   นางสาวอาทิตยา   ยิ่งตระกูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101357   นายเอกชัย   ปินตาปิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101358   นางสาวกชกร   คำมูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101359   นางสาวกนกพร   จงสวัสดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101360   นายกฤษฎา   นิลงาม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101364   นายกิติพจน์   ใจด้วง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101367   นางสาวจารุณี   สิงห์ลาตระกูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101370   นายจิระวัฒน์   จอมรัตน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101372   นายจีระเดช   เพียปลัด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101375   นายชิษณุพงศ์   บุญสม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101377   นายญาณากร   กุนามา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101378   นางสาวญานนัน   ประทิศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101380   นายฐิตินันท์   สถานป่า : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101382   นางสาวณัฏฐ์กฤตา   อินทชื่น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101383   นายณัฐวุฒิ   เทพเสน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101384   นายณัฐวุฒิ   สามฉิมโฉม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101387   นางสาวธันยชนก   นิปุณะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101388   นายธีรภัทร์   โพธิ์สีมา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101389   นายธีรภัทร   จิตพิสิฐ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101390   นางสาวน้ำภัทร   เจริญสุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101392   นางสาวเบญจวรรณ   กาญสอาด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101395   นายปิยพันธ์   นัยนานนท์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101396   นางสาวปิยะธิดา   ชัยจอมกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101397   นางสาวเปรมประภา   ทรงสุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101399   นางสาวพรธิรา   บุตรภักดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101402   นางสาวพัชรภา   เชียงล้ำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101404   นางสาวพิงค์ผกา   กันสิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101406   นายพิรภพ   ศรีวิชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101408   นายภัทรกร   โบราณ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101413   นางสาวภาวิสา   ประไพพิศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101415   นางสาววรเวียร์   เสือวงษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101416   นางสาววรัญญา   ตาวะสุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101419   นายศตวรรษ   ปันธิ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101422   นางสาวศิรประภา   คำเครือ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101425   นายศุภวิชญ์   ไทยสมัคร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101426   นางสาวสุชานาถ   เพชรจิตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101427   นางสาวสุภาสินี   ศรธรรมรักษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101428   นางสาวโสภิตนภา   เสยสูงเนิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101431   นางสาวอริยา   ศรีวะอุไร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101435   นายณัฐภัทร   ศรีสวาท : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101437   นางสาวหยก   หลวงวัง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414102301   นางสาวกรรณิการ์   กลิ่นขจรไกล : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102305   นางสาวกานติมา   เขาคำ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102306   นางสาวคำทวย   ลุงยอด : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102308   นางสาวจิณณพัต   มาลีแก้ว : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102310   นางสาวจิราพร   บุญปาน : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102311   นางสาวชนัญชิดา   จันทลาด : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102313   นายชวโรจน์   เลิศไกรชัยพร : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102316   นางสาวญาดา   เผือกโสมณ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102317   นางสาวณัฏฐณิชา   บุญรอด : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102322   นางสาวนารากร   อินธิรัตน์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102323   นางสาวเบญจวรรณ   แปลงล้วน : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102325   นางสาวปรียาภรณ์   ศรีโยธา : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102330   นางสาวพิมญาดา   ประสิทธิกูล : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102331   นางสาวพีรดา   เชียงวันนา : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102332   นายภราดร   ธรรมทรรศนะดี : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102333   นางสาวมัณฑณา   คลังประโคน : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102335   นายรัชชานนท์   พาธะขัน : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102337   นางสาวลลิตพรรณ   สอนทรง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102339   นางสาววรรณ์วิษา   เป็งดอก : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102341   นายวีรพัฒน์   รัตพันธ์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102345   นางสาวสิวลี   ยศ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102346   นางสาวสุชัญญา   สกุลจรรยาดี : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102347   นางสาวสุธิดา   สิงห์โตทอง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102349   นางสาวสุพิชฌาย์   ดุมคำ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102352   นายอัครชัย   อุ่นสำราญ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102354   นางสาวอันนูร   แวกาจิ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102357   นางสาวกชนิภา   ศรีสวัสดิ์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102358   นางสาวกนกกานต์   โคตรทอง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102359   นางสาวกนกพร   กันหาแก้ง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102361   นางสาวกนกวรรณ   พันภักดี : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102362   นางสาวกมลเนตร   กริสประจันทร์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102363   นายกรเพชร   หนูขาว : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102365   นางสาวกันตยา   ไพรอนุรักษ์คีรี : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102369   นายจิรเดช   อรุณปรีย์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102370   นางสาวจิราภา   ปลองคีรี : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102371   นางสาวจีรนันท์   กันทะเนตร : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102373   นายเจตนิพัฒน์   จันทร์หนัก : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102374   นายเจษฎากร   ช่วยรักษ์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102375   นางสาวฉัตรกมล   สระแพง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102376   นางสาวชนาภา   เดชชัยภูมิ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102378   นายชิติพัทธ์   หาญนำผลดี : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102381   นางสาวฐิติยากร   นาคบุตร : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102385   นายณัฐพล   วงศ์ปาน : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102386   นางสาวณิชนันทน์   จันทศร : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102387   นางสาวณิชา   บุญหลง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102388   นางสาวดวงฤทัย   สนิทนวน : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102389   นายทิวา   ดุมนิล : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102391   นายธนภัทร   หล้าพระบาง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102393   นายธนากร   ณ ลำพูน : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102394   นางสาวธนาภา   สุขปุ๊ด : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102396   นางสาวธารทิพย์   อินทร์ประสิทธิ์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102402   นางสาวนันท์นภัส   ณัฐวิทย์ธัญญา : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102406   นางสาวบุศยา   ยินดีทรัพย์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102408   นายปวีณ   ปริมิตร : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102412   นายปิยวัฒน์   คำพาลี : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102415   นางสาวฝ้าย   - : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102416   นายพงศธร   สุวรรณมาโจ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102418   นางสาวพชรภรณ์   สุภาคมล : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102419   นางสาวพรพรรณ   ภูมิเรศสุนทร : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102421   นางสาวพัณณิตา   ผูกพันธ์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102422   นางสาวพิชญาภา   จิวเดช : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102423   นางสาวพิชิตา   สนใจ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102425   นายพิบูลย์   วะสัตย์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102428   นางสาวภัททิยา   เวียงชัย : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102431   นางสาวมาริตา   เกตบุญ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102435   นางสาวลลิตา   วิทยพงษ์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102437   นางสาววาสนา   ใกล้จันอัด : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102438   นางสาววิลาวัณย์   อินผ่อง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102451   นางสาวหทัยทิพย์   ทองโพธิ์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102453   นางสาวอภิสรา   ทินนัง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102455   นางสาวอรวรรณ   จันทร์งาม : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102457   นางสาวอาทิตยา   ซุยสียา : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102458   นางสาวอุไรวรรณ   โพธิ์ทอง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414103302   Miss Yao   Fang : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 2ชั่วโมง
6414103303   Miss Zhang   Na : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 2ชั่วโมง
6414103304   Miss Liu   Zhuofan : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 2ชั่วโมง
6415123325   นายภราดร   ลุงช้อย : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
6415123370   นายศรุต   เมธาวิกุล : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
6418102393   นางสาวศุภรักษ์   มะหาไม้ : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6418102434   นายธนโชติ   พาระตะ : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6419102511   นางสาวบุษบา   หมื่อโปกู่ : ภูมิสถาปัตยกรรม 2ชั่วโมง
6419102520   นางสาวศิริกัญญา   แกระหัน : ภูมิสถาปัตยกรรม 2ชั่วโมง
6422101412   นางสาวปาริชาติ   ขจรบุญญาฤทธิ์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 2ชั่วโมง
6422101422   นายพันธวัช   มาที : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 2ชั่วโมง
6422101434   นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์   ทองขำ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 2ชั่วโมง
6422101437   นางสาวภรภัทร   ใจโพธา : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 2ชั่วโมง
6501102559   นางสาวเบญญาภรณ์   นันทร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 2ชั่วโมง
6504105313   นายปรเมศวร์   พรพงศธร : คณิตศาสตร์ 2ชั่วโมง
6505101432   นายภานุวัฒน์   ยนยิ่ง : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6505105309   นายกิตติธัช   หลวงนา : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6506103455   นางสาววิฑุลดา   ศรีบัว : บัญชี 2ชั่วโมง
6506104413   นายรพีภัทร   โปธิ : การบริหารการเงินและการลงทุน 2ชั่วโมง
6510101308   นายจิรพัส   สุนทรโชติ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 2ชั่วโมง
6510101359   นายภานุวัฒน์   เภาวฤทธิ์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 2ชั่วโมง
6510101364   นายยุทธศาสตร์   คำยันต์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 2ชั่วโมง
6512101345   นางสาวปิยวรรณ   ชอบละคร : เศรษฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6512102315   นายพันธ์ทวีร์   หลงศรี : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 2ชั่วโมง
6514101301   นางสาวกชกร   คุณา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101302   นางสาวกนกนิภา   วงศ์คำจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101303   นายกมลนาวิน   ยอดเทวี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101304   นางสาวกมลลักษณ์   ฟักแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101305   นางสาวกรวรรณ   ทองคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101306   นางสาวกรวรรณ   มีเลี้ยง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101311   นางสาวกัณฐิกา   พรประสิทธิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101312   นางสาวกานต์สิริ   กิจเพิ่มพูลไพศาล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101313   นางสาวกิตติญา   เพชรยอด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101314   นายกิตตินันท์   ศิลปิกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101315   นางสาวเกตุญาดา   กันยานะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101316   นางสาวเกวลิน   ขวาธิจักร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101317   นางสาวเกษมพร   คูณนาเมือง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101318   นายเกียรติกุล   ภูวดล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101319   นายเกียรติภูมิ   จันทร์แก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101322