ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6214103303   Mr.Haihong   Xiong : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 60ชั่วโมง
6314101301   นายอนุชิต   เทพทัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6314101305   นายกฤติน   พรนิมิตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6314101309   นายคามิน   ลุงหนุ่ม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6314101310   นายจิรภาส   ศรีดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6314101314   นายชโรธร   ศรีไพรสนธิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6314101328   นายเดชาธร   ณ ลำพูน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6314101334   นายธนภัทร   ภิรมย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6314101336   นายธรรมรัตน์   งามคาย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6314101338   นายธีรศานติ์   ศิริกุลธรรมา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6314101345   นายนิธิวัฒน์   นันตา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6314101353   นายปริญญา   อุตะมะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6314101354   นายปวริศ   บุญเชิด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6314101355   นายปัญญาพล   เป็งนวล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6314101361   นายพงศธร   ศรีวิชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6314101363   นายพชรพล   ดวงเพ็ชร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6314101370   นายพีรวิชญ์   อุตวัฒน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 8ชั่วโมง
6314101372   นายพูนภัค   วิสิฐสันติสุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6314101373   นายภัทรโชค   ทุมา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6314101374   นายภัทรพล   ใจล่วง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6314101379   นางสาวมณฑาทิพย์   หอมมาลี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6314101380   นางสาวมณฑิรา   แดงใหม่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6314101384   นายรณกร   อัศวบวรวงศ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 8ชั่วโมง
6314101396   นายวีรวัฒน์   สังข์ทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 8ชั่วโมง
6314101398   นายศรายุธ   เครื่องสกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6314101402   นางสาวศิริลักษณ์   อินมี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6314101414   นายอนุชา   กองมูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6314101423   นายอัษฎาวุธ   แสนแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6314101425   นายเอกอุดม   เป็งเมืองมูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6314101430   นางสาวธัญญารักษ์   อาลักษณ์ธรรม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6314102314   นายกีรดิต   หีมบุญช่วย : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6314102328   นายชัยวัฒน์   ปัญญาศิริ : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6314102329   นายชินวรากรณ์   อินต๊ะ : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6314102330   นางสาวญาณิศา   อุดมวงษ์ : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6314102334   นายณทกฤท   สุวรรณศรี : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6314102335   นายณรงค์ฤทธิ์   แช่มช้อย : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6314102336   นายณรงค์วัฒน์   เพชรสวัสดิ์ : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6314102338   นายณัฎฐากร   กูรุง : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6314102339   นางสาวณัฏฐณิชา   ถวิลรักษ์ : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6314102341   นายณัฐชนน   เซ็งปี : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6314102345   นางสาวดนุนุช   สุจา : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6314102350   นางสาวทิพย์อาภา   ชัยชนะชมภู : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6314102353   นายจิรรรรรร   พันทนาภูมิ : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6314102355   นายธวัชชัย   มาลี : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6314102366   นางสาวนภัสวรรณ   สวรรค์ไพร : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6314102371   นางสาวนิสรีนทร์   หมาดเต๊ะ : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6314102375   นางสาวภิรฎา   เทียนดำ : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6314102377   นางสาวปฏิกานต์   เข่งเฮง : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6314102378   นางสาวปทิตตา   อ่ำรัศมี : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6314102382   นางสาวปุณยนุช   เวกสูงเนิน : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6314102384   นายพงศธร   วรรณรัตน์ : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6314102392   นายพิชญุตม์   สุระพัฒน์พิชัย : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6314102393   นางสาวพิมฤทัย   ไชยวาน : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6314102395   นายไพโรจน์   จันทรัตน์ : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6314102397   นางสาวภคมน   เขียววัน : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6314102398   นางสาวภรางค์ทิพย์   เทพกูล : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6314102402   นายภีม   วงศ์ใหญ่ : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6314102404   นางสาวมนัสชนก   เสริมศักดิ์วรกุล : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6314102407   นายยศนันท์   มอญเต้ : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6314102413   นางสาวรัชวิภา   สว่างอารมณ์ : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6314102416   นางสาวลภัสรดา   วงค์ราชสีห์ : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6314102439   นางสาวศิรินภา   ศรีคำ : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6314102445   นางสาวสาวิตรี   เทียนแก้ว : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6314102449   นางสาวสิริลักษณ์   ด้วงทอง : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6314102457   นายอดิศร   เทียนใส : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6314102460   นายอภิวัฒน์   สุทธิพัฒน์อนันต์ : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6314102463   นายอัครพงศ์   กันใจ : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6314102464   นายอัครวินท์   คงสมฤทธิ์ : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6314102467   นางสาวอารีญา   ปู่อ่อน : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6314102470   นางสาวอุมาพร   ฟักสุวรรณ : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6314102471   นางสาวอาอีซะห์   สาลัง : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6314102472   นางสาวอนีตา   ชัยรัตน์ : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6314103302   Mr. JiaHao   Shi : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 60ชั่วโมง
6314103303   Miss JingQi   Lin : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 60ชั่วโมง
6314103307   Miss Hu   Yuting : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 60ชั่วโมง
6314103308   Miss Luo   Xuefang : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 60ชั่วโมง
6314103309   Mr. Yang   Sen : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 60ชั่วโมง
6414101303   นายกนกพล   แสนคำหมื่น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6414101314   นางสาวชลธิชา   ทองบุญนุ่ม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6414101316   นางสาวญาณัจฉรา   ถิ่นเถิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6414101320   นายณัฐพล   คำแหลม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 8ชั่วโมง
6414101326   นางสาวนนธิชา   ตันตระกูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6414101334   นายพงษ์สิทธิ์   ทนุโวหาร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 8ชั่วโมง
6414101336   นายพันธพงษ์   ศรีวิภาดา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6414101338   นายภาณุกานต์   ไพบูลย์เสมาทัศน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6414101352   นางสาวสุนิสา   หลักมาก : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6414101362   นางสาวกัณฑมาศ   นันต๊ะนา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 8ชั่วโมง
6414101364   นายกิติพจน์   ใจด้วง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 8ชั่วโมง
6414101370   นายจิระวัฒน์   จอมรัตน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 8ชั่วโมง
6414101371   นายจิรายุส   นุ้ยภิรมย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 8ชั่วโมง
6414101378   นางสาวญานนัน   ประทิศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 8ชั่วโมง
6414101383   นายณัฐวุฒิ   เทพเสน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 8ชั่วโมง
6414101398   นางสาวพนิดา   คงอักษร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 8ชั่วโมง
6414101414   นางสาวรังสิยา   นันทสังข์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6414101418   นายเวทิศ   ไวยะวัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 8ชั่วโมง
6414101430   นายอภิวัฒนา   ยะสาน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 8ชั่วโมง
6414102308   นางสาวจิณณพัต   มาลีแก้ว : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6414102311   นางสาวชนัญชิดา   จันทลาด : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6414102312   นางสาวชนาธิป   อุลูโคตร : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6414102330   นางสาวพิมญาดา   ประสิทธิกูล : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6414102332   นายภราดร   ธรรมทรรศนะดี : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6414102333   นางสาวมัณฑณา   คลังประโคน : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6414102335   นายรัชชานนท์   พาธะขัน : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6414102336   นางสาวรัตนาพร   คำเงิน : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6414102337   นางสาวลลิตพรรณ   สอนทรง : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6414102338   นางสาวลลิตภัทร   วิทรใจ : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6414102339   นางสาววรรณ์วิษา   เป็งดอก : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6414102352   นายอัครชัย   อุ่นสำราญ : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6414102356   นางสาวเอเลนา ยองโก   มาคา : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6414102362   นางสาวกมลเนตร   กริสประจันทร์ : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6414102363   นายกรเพชร   หนูขาว : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6414102369   นายจิรเดช   อรุณปรีย์ : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6414102373   นายเจตนิพัฒน์   จันทร์หนัก : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6414102376   นางสาวชนาภา   เดชชัยภูมิ : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6414102377   นางสาวชลลดา   เตียวอนันต์ : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6414102385   นายณัฐพล   วงศ์ปาน : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6414102388   นางสาวดวงฤทัย   สนิทนวน : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6414102390   นายธนกฤต   บุญวาส : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6414102392   นางสาวธนัชพร   สังสีแก้ว : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6414102393   นายธนากร   ณ ลำพูน : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6414102397   นางสาวธิติพร   แย้มวจี : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6414102445   นายสรัล   แก้วมา : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6414102446   นางสาวสายธารา   ชูแก้ว : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6414102449   นางสาวสุธีรา   ศรีสุนา : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6414102454   นายอรรถกร   อุตรรักษ์ : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6514101303   นายกมลนาวิน   ยอดเทวี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6514101308   นายกฤตจุทา   นราชิตธนวัตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6514101309   นายกฤษนัย   คำแท่ง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 8ชั่วโมง
6514101311   นางสาวกัณฐิกา   พรประสิทธิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6514101315   นางสาวเกตุญาดา   กันยานะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 8ชั่วโมง
6514101316   นางสาวเกวลิน   ขวาธิจักร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6514101317   นางสาวเกษมพร   คูณนาเมือง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6514101318   นายเกียรติกุล   ภูวดล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6514101320   นางสาวขวัญชนก   มุมทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6514101324   นายจอมพล   เชยชม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6514101325   นางสาวจารุมณี   พรมลา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 8ชั่วโมง
6514101327   นายจิราพัชร   เกษประทุม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 8ชั่วโมง
6514101330   นางสาวเจนจิรา   ม่วงใหม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6514101333   นายฉันฐพัฒธ์   ปิยสิทธิคุณ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6514101334   นางสาวชญานิน   เงินพุ่ม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6514101337   นางสาวชนัทกาญจน์   ยันทะวาย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6514101346   นางสาวญาโณบล   พันธุ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6514101351   นายณัฐกร   ปิ่นโตนด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6514101352   นางสาวณัฐกฤตา   ปราณสุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6514101356   นายณัฐภูมิ   เสนานิคม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6514101357   นางสาวณัฐวดี   จันทนา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6514101360   นางสาวณิชา   อาจองกู่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6514101362   นายดนุสรณ์   กึ่งสำโรง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 8ชั่วโมง
6514101363   นางสาวดรุณี   ชมแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6514101364   นางสาวดาวจิตรา   จำปาบุรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6514101365   นางสาวตรีธารทิพย์   เจริญสันต์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6514101367   นายทรงพล   สุทธิประภา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6514101368   นายเทพพิทักษ์   นันตา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6514101371   นายธนวัฒน์   แสงจิตต์พันธุ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6514101376   นายธีรภัทร์   ปาลี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6514101378   นางสาวนพรัตน์   ลุงหมั่น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6514101379   นางสาวนภัสนันท์   ทองทรัพย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6514101380   นายนวพลชัย   อิ่มจำลอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6514101381   นางสาวนันท์นภัส   กองกระวี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6514101384   นางสาวน้ำพระทัย   มณีกร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 8ชั่วโมง
6514101388   นางสาวบัณฑิตา   ดอมไธสง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6514101390   นางสาวบุญฑริกา   แสนคำลือ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6514101393   นางสาวเบญญาภา   พลพรม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6514101395   นายปรัชญา   ผลเนตร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6514101396   นายปวริศร์   เจียมมานะสมบัติ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6514101400   นายปิยวัช   ไกรสินธุ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6514101403   นายพนาดล   ยังเปา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6514101406   นางสาวพรรณภษา   ตุ้ยเตียม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6514101414   นางสาวพิมพ์นิภา   สระทองบุญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6514101416   นางสาวพิรุฬห์ลักษณ์   เอียดมา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6514101417   นายพิษณุ   แป้นทองคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6514101419   นางสาวภคมณ   บุญซ้อน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6514101420   นายภัทรพล   แสนภักดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 8ชั่วโมง
6514101422   นางสาวภิญญดา   ธนบุญญาสถิต : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6514101428   นายยศพัฒน์   ทิพย์จินดาชัยกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6514101430   นางสาวรชตวรรณ   ไชยยานนท์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6514101435   นายรัชชานนท์   ช่างเหล็กปั้น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6514101440   นายรัชพณ   กฤษนำพก : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 8ชั่วโมง
6514101441   นายรัฐพงษ์   กลิ่นน้ำหอม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6514101442   นายรัตนพงษ์   เขื่อนแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6514101448   นายวนานนท์   เรืองรุ่ง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 8ชั่วโมง
6514101450   นางสาววรินธร   สุวนานนท์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 8ชั่วโมง
6514101453   นางสาววาสนา   ช้างภู่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6514101454   นางสาววิภารัตน์   ซุนันทา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6514101455   นายวิษณุ   พงษ์พัฒณ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 8ชั่วโมง
6514101457   นายศรัณยภัทร   ธรรมมิยะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6514101458   นายศราวุฒิ   ทาระชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6514101461   นางสาวศิริประภา   ดรุณพันธ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6514101466   นายสบชัย   วงศ์คำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6514101468   นางสาวสลิลทิพย์   ชั้นงาม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6514101470   นายสิริวรรษ   ศรีวิชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6514101471   นางสาวสุชานันท์   ทองมา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6514101474   นางสาวสุภัสสรา   หางาม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6514101476   นายสุวภัทร   เหม็นชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6514101479   นายอชิตพล   ศองคอน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6514101491   นางสาวอารยา   เบียงทูกู่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6514101494   นายเอกกฤต   เจริญรักษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6514101495   นางสาวธวัลรัตน์   บุญจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
6514102301   นางสาวกชกร   แซ่เห้อ : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6514102315   นางสาวเกตี   - : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6514102328   นางสาวจุฑารัตน์   อินทร์แก้ววงศ์ : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6514102333   นางสาวชนิตา   นันชม : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6514102337   นางสาวชลนิชา   อินเนย : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6514102340   นายชินกฤต   ทะจู : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6514102354   นายณัฏฐนันท์   ฉัตรแก้ว : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6514102356   นายณัฐกิตติ์   ฤทธิ์อินทร์ : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6514102359   นางสาวณัฐณิชา   บุญมากาศ : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6514102360   นายณัฐดนัย   งามสม : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6514102361   นางสาวณัฐธิดา   ศรีนิยม : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6514102362   นางสาวณัฐธิดา   สารทอง : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6514102366   นางสาวณีรนุช   ดำดี : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6514102371   นางสาวตุลยดา   บุญสินชัย : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6514102388   นางสาวนภัสสร   โลมชุม : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6514102390   นางสาวนฤภร   จัดที่ : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6514102391   นางสาวนันท์ลภัส   ธรรมศิลป์ : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6514102394   นางสาวนิราภร   วงศ์ธรรมไพรดี : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6514102398   นางสาวบัณฑิตา   เหมือนมุข : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6514102414   นายพชร   จันทวงค์ : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6514102433   นางสาวภัครมัย   เดชบุรัมย์ : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6514102447   นายยามิน   หมัดหลี : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6514102457   นายวชิราวิทย์   เรือนคำ : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6514102469   นายเวฬุวัน   ราชภักดี : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6514102481   นายสิทธิพงษ์   อุดม : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6514102485   นางสาวสุทธาพัชร์   สังห้อ : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6514102489   นายสุรวิชญ์   จิตตะ : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6514102492   นางสาวเหมย   นาหอม : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6514102495   นางสาวอมลวรรณ   ศรีทอนสุด : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6514102496   นางสาวอรจิรา   สายสุขอนันต์ : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6514102497   นางสาวอรณิชา   สุขป้อม : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6514102498   นายอลัน   บุญมี : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6514102501   นางสาวอัสมะ   การีแม็ง : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6514102502   นางสาวอารียา   หิรัญมาศ : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6514102503   นายเอื้ออังกูร   ทองงาม : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6514102508   นายณัฐพล   รักแจ้ง : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6514102519   นางสาวปิยวรรณ   มาเยอะ : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6514103303   MissFangFei   Liu : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 60ชั่วโมง
6514103306   Mr.Guo   Qi : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 60ชั่วโมง
6514103320   MissYuchen   Liu : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 60ชั่วโมง
6514103322   MissZihan   Chen : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 60ชั่วโมง
6518102535   นายศุภโชค   ช่างประกอบ : การสื่อสารดิจิทัล 60ชั่วโมง