ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6305101314   นายจิตรกร   สุดเต้ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101377   นางสาวพิชญา   ภัทรบรรพต : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101381   นางสาวภัทราพร   สอนเสนา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101393   นางสาววัลภา   แลวฤทธิ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105350   นายวรินทร์   คำมุลนา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6314101305   นายกฤติน   พรนิมิตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101309   นายคามิน   ลุงหนุ่ม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101349   นางสาวบัณฑิตา   แก้ววีระสิงห์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101421   นางสาวอัญชิษฐา   ชีแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101433   นางสาวพรนภา   ปัญญา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314102334   นายณทกฤท   สุวรรณศรี : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102375   นางสาวภิรฎา   เทียนดำ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6405101324   นายชลนที   ลิ้มวรรธนะสกุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101333   นางสาวณัชชา   ทับเจริญ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101352   นางสาวนาตาชา   กุลดิลก : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101362   นายปรัชญาเมธี   ศรีปัตเนตร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101367   นางสาวปุณยนุช   นำปุ๊ด : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101386   นางสาวรุ่งฤดี   เกตุรัตน์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101401   นางสาวสิริบูรณ์   สงสกุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101410   นางสาวอภิรดี   จอกลอย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101413   นางสาวอิงดาว   สมบูรณ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101438   นางสาวนิชาพัฒน์   สมพันธ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101441   นางสาวเบญจภรณ์   พ่อแจ้ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101455   นางสาวสุธิตรา   ศรีนวล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105302   นางสาวกัญญาณัฐ   ปุญญธนาคมกุล : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405105303   นางสาวกัลยารัตน์   แก้วสุวาง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405105304   นายคุณาธิป   พุกดวง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105321   นายประชาธิป   ญาติวงศ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105357   นายอิทธิกร   ยอดดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105387   นายพัทรดนย์   กาศรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6406101305   นางสาวกฤติยา   วนาเฉลิมภูมิ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101328   นางสาวชุติมณฑน์   อินต๊ะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101329   นางสาวโชติกา   เสพวิสุทธิ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101408   นางสาววริศรา   พลไทยสงค์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6414101301   นางสาวกชพร   วังมูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101342   นางสาววรธนธรณ์   ช่วยจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101435   นายณัฐภัทร   ศรีสวาท : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101437   นางสาวหยก   หลวงวัง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414102375   นางสาวฉัตรกมล   สระแพง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102437   นางสาววาสนา   ใกล้จันอัด : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102441   นางสาวศิลป์สุภา   เล็กส่วย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102457   นางสาวอาทิตยา   ซุยสียา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6419103502   นางสาวกัญญวรา   ทาเนตร : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6419103511   นางสาวธัญญลักษณ์   จิตรตรง : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6419103513   นางสาวยชนา   ทองหล่อ : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6419103521   นางสาวกัลยรัตน์   ต้นสมสุข : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6419103526   นางสาวปรางค์ฉาย   เทพประสิทธิ์ : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6419103530   นางสาวมาริษา   วงค์เขียว : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6422101544   นางสาววรนิษฐา   ดวงคำ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6504101311   นายจักรพันธุ์   แฉล้มนงนุช : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6504102301   นางสาวกนกวรรณ   อภัยรุณ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6504102348   นางสาววราภรณ์   บัวทุม : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6504102359   นางสาวอรปรียา   ทองสัมฤทธิ์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6504103325   นางสาวเพ็ญนภา   หงษา : เคมี 6ชั่วโมง
6505101301   นางสาวกชมล   อินต๊ะบุญมา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101302   นางสาวกนกพร   จินดาแจ้ง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101303   นางสาวกนกพร   แดงประเสริฐ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101304   นางสาวณัฏฐพัชร์   ลาดเหลา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101305   นางสาวกมลรัตน์   จันทร์ดี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101306   นางสาวกมลวรรณ   รัตมาน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101307   นางสาวกมลวรรณ   แสงฝ้าย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101309   นายกฤษฎา   รัตนชัยทิพยกุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101310   นายก้องภพ   เขตฝั้น : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101311   นางสาวกัญญาณัฐ   ดอนสนธิ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101312   นางสาวกัญญาพัชร   ศรีวรรณ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101313   นางสาวกัญญารัตน์   แก้วดี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101314   นางสาวกัญญารัตน์   สุธรรม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101316   นางสาวกันต์กนิษฐ์   กรายวงษ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101317   นางสาวกิตติดาวัลล์   ปิงกุล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101318   นายกิตติพนธ์   ตันปิน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101320   นางสาวกุลภัสสรณ์   พรมเสนวงศ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101321   นางสาวเกศิณี   แก้วทุ่ง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101322   นางสาวปภัสร์ลภัส   นามเกิด : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101324   นางสาวเขมิกา   ไชยฮะนิจ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101325   นางสาวจรัสศรี   คุ้มวงษ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101326   นางสาวจารุวรรณ   นาคสอิ้ง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101327   นางสาวจารุวรรณ   ปัญญา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101329   นายจิรวัฒน์   สามศรีโพธิ์แก้ว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101330   นางสาวจิรัชญา   จิรังการ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101331   นางสาวจุฑาภรณ์   ชาติชํานาญ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101332   นางสาวจุฑามาศ   เฉลียวฉลาด : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101334   นางสาวจุลจิตต์   วงค์พรม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101336   นางสาวชนกชนม์   ยาสมุทร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101337   นางสาวชนกภัทร์   สุขเกษม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101338   นายชนกันต์   เชาว์ช่างเหล็ก : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101340   นางสาวชนากานต์   ขวัญนาค : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101341   นางสาวชลดา   ทองใจดี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101342   นางสาวชลธิชา   สล่าปัน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101343   นางสาวชวัลรัตน์   เทพอำนวย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101344   นางสาวชัชฎาภรณ์   แสงสม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101345   นายชัยยาวัฒน์   ยวงสุวรรณ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101346   นายชิติพัทธิ์   จันทร์สุรินทร์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101347   นางสาวญาณิศา   จำนงค์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101348   นางสาวญาดา   ศรีพรม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101349   นางสาวฐนิชา   หน่อคำ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101350   นายฐิติวัฒน์   สะสมสุข : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101351   นายณพงศ์   จรูญภาค : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101352   นางสาวณัฏฐนันท์   จันทร์หวาน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101353   นางสาวณัฐณิชา   ภัสสร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101354   นางสาวณัฐธิดา   ณ ลำปาง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101355   นายณัฐพงศ์   เกษรเพ็ชร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101356   นายณัฐพงศ์   หวามาก : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101357   นางสาวณัฐสุดา   กังวาฬ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101358   นางสาวณิชารีย์   บุญสนิท : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101359   นางสาวดวงสมร   เยื่อใย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101360   นายเดชาวัต   เพชรอารินทร์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101361   นายตนุภัทร   สุทธิวรรณจำปา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101362   นายทรรศกร   โพธิ์งาม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101363   นายเทพทัต   ปัญญามูล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101364   นายธนกร   วงค์ดาราวรรณ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101365   นายธนโชติ   นาคนายม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101366   นายธนดล   ไชยธิมา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101367   นายธนนันท์   ศรีธนสาร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101369   นายธนะพัฒน์   จันทราช : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101370   นางสาวธนัชชา   โอดปะละ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101372   นายธนา   วงศ์ประสิทธิ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101373   นางสาวธนาพร   รักษาราช : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101374   นายธนาวัฏ   สุภายอง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101375   นางสาวธมนวรรณ   ปิ่นทอง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101376   นางสาวธัญชนก   แซ่ลิ้ม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101378   นางสาวธิติมา   อ่อนคำมูล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101379   นายธีรพัฒน์   สระทองพรม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101381   นางสาวนภัสสร   ตาก่ำ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101382   นายนราธิป   ศิริรจน์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101383   นางสาวนลินทิพย์   กฤษฎาจิรวงศ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101384   นางสาวนลินทิพย์   สลามทอน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101385   นางสาวนันฐิกรานต์   แก้วมีศรี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101386   นายนันทวัฒน์   บุญกระสิน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101387   นายนันธวัฒน์   จวบโชค : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101388   นางสาวนาถวลี   กาญจนสอาด : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101389   นางสาวนิโคล   ผามั่ง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101390   นายนิติกร   ทาปัญญา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101391   นางสาวนิติยา   มโนราช : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101392   นายนิมิต   ประวัติงาม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101393   นางสาวนิศารัตน์   ไชยคำแดง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101394   นายเนติรัฐ   วิชัยยา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101395   นายบวรลักษณ์   อ่อนสุระทุม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101396   นางสาวบุณยานุช   มะโนธรรม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101397   นางสาวบุษกร   จันทร์สุข : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101399   นายปฏิภาณ   จำปา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101400   นายปฏิภาณ   พรหมแก้ว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101401   นางสาวปฏิมาพร   ปองยิ่งยศ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101402   นายปรัตฐกร   สีตาบุตร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101404   นางสาวปลายฟ้า   คงแหลม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101405   นายปัณณธร   พรหมจรรย์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101406   นางสาวปาลิตา   ทองด้วง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101407   นายปิยพนธ์   มั่งมณี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101409   นางสาวเปรมสุดา   จันทร์ดี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101410   นายพงษ์รวี   หวังสาสุข : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101411   นายพชร   ใจน้อย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101412   นางสาวพรนัชชา   สมบูรณ์ชัย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101414   นายพฤฒภณ   ตาคำ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101415   นายพลพิสิษฐ์   ปินตาเปี้ย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101416   นางสาวพลอยจันทร์   แก้วอยู่ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101417   นางสาวพอใจ   ไพรสัณฑ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101418   นางสาวพัชณิดา   วันเพ็ชร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101419   นางสาวพัชราภรณ์   บุญวงค์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101420   นางสาวพัณณิตา   ทวนธง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101421   นางสาวพิชญธิดา   ใจแก้ว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101422   นางสาวพิชามญธุ์   ปารีเสน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101423   นายพิทักษ์พงษ์   อิ่มเพ็ง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101425   นายพีระนวิชช์   ปันชัย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101426   นางสาวเพ็ญพิชชา   เขียวดี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101428   นางสาวภัณฑิรา   บุญธิมา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101429   นางสาวภันฑิรา   จุลยโชค : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101430   นายภาคิน   ภวังคานนท์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101431   นางสาวภานุมาศ   ทองมอญ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101432   นายภานุวัฒน์   ยนยิ่ง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101433   นางสาวมณโฑ   หินอ่อน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101434   นางสาวมณณิชา   ชิตเจริญ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101435   นายมนัสนันท์   จันทร์อาสา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101436   นางสาวรมย์ธีรา   มหาวรรณ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101437   นายรัชชานนท์   เทพอักษร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101438   นางสาวรัชฎาพร   เพ็งคุ้ม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101440   นางสาวรัตนาวดี   วงษาเนาว์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101441   นายราชบัณฑิต   รัตนบำเพ็ญ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101442   นางสาวรุ่งรัตน์   วงษ์แก้ว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101443   นางสาวลักษณารีย์   ไหวธรณี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101444   นางสาวลักษิกา   ศรีเรือง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101445   นางสาววนิดา   บุญทวีธรรม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101446   นางสาววรรณิดา   ปันใหว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101447   นายวรวิทย์   ตรองจิต : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101448   นายวรวุฒิ   ไทยธานี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101450   นางสาววรัชยา   เล้าประเสริฐ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101451   นายวัตสันต์   ชัยวรรณะ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101452   นางสาววันวิสาข์   ใจกล้า : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101453   นางสาววารุณี   ประเสริฐหล้า : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101454   นางสาววิชุดา   แก้วภูมิแห่ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101455   นางสาววิธิดา   โพธิ์ชัย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101456   นางสาววิราภรณ์   เสาร์ไชย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101457   นายศตวรรษ   แสนสุเนตร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101458   นางสาวศศิธร   แก้วเจริญ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101459   นางสาวศศิธร   แซ่ว่าง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101460   นางสาวศศิธร   พุ่มพวง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101461   นางสาวศิรฎา   ขวัญใจ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101462   นางสาวศิรดา   บัวพุทธา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101463   นางสาวศิรินทร์ทราทิพย์   ศักดิ์ศรี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101464   นายศิริภูมิ   ดอกแก้ว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101468   นางสาวศิวรรจน์   พยัคฆ์เมธี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101469   นายศุภกิตติ์   ถาวร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101470   นายศุภวิชญ์   ป้องกัน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101471   นายสรชา   สร้อยนาค : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101472   นายสิทธิณัฐ   อารยะวังโส : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101473   นายสิรดนัย   สิงห์แก้ว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101475   นางสาวสิลีธร   สุนา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101476   นายสุดทิวัฒ   จันทร์ใส : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101477   นางสาวสุทธนุช   พวงพุ่ม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101479   นางสาวสุรัชณี   แปรพิมพา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101480   นางสาวแสงจันทร์   จันต๊ะ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101481   นางสาวแสงรพี   เพชรรัตน์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101483   นางสาวหทัยรัตน์   เตียนคำ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101484   นายอธิกมาส   ศรีปาน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101485   นางสาวอธิชา   ชัยภิบาล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101486   นายอธิป   ลันสันเทียะ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101488   นางสาวอมรรัตน์   คงคา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101489   นางสาวอรวรรณ   มงคลเจริญสิน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101490   นางสาวอรวรรณ   ยะปะพัน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101491   นางสาวอริสรา   บุญมาเรือน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101492   นางสาวอรุโณชา   คำแดง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101493   นางสาวอังคณา   มณีฉาย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101494   นายอาณกร   โพธิสาโร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101495   นางสาวอาทิตยา   ทองประสาน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101496   นายฮัมดี   ละมะโต : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101497   นางสาวเปรมมิกา   บุญแก้ว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101498   นายวรปรัชญ์   ทวีกุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101499   นางสาวปฐมพร   ไกรเกตุ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105301   นางสาวกนกนุช   ศรีนวลขาว : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105302   นางสาวกมลลักษณ์   กาวารี : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105304   นายกฤตยชญ์   เรือนคำมูล : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105306   นางสาวกฤษณา   พิลึก : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105307   นางสาวกัญญารัตน์   พูนดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105308   นางสาวกานต์ธิดา   พรรณา : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105309   นายกิตติธัช   หลวงนา : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105311   นางสาวกิตติมา   ภู่พยอม : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105312   นายกิตติศักดิ์   ชูศักดิ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105313   นางสาวเกตสุดา   แก้วลังกา : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105315   นางสาวเกศรา   คำสิน : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105317   นายคมเวช   นาคสุวรรณ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105318   นางสาวจรรยา   บุญมั่น : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105319   นายจิรภัทร   โศภิษฐ์ชล : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105321   นางสาวจิรารัตน์   ปานจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105322   นางสาวจุฑามาศ   ทองอินทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105323   นางสาวจุฬารักษ์   ดีไทย : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105324   นางสาวชนวร   บุญต่าย : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105325   นางสาวชนิดา   ต่ออิ่น : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105326   นางสาวชนิภา   ประยงค์รักษ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105329   นางสาวชามาวีร์   ชูมิตร : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105330   นางสาวชุติกาญจน์   ผิวนวล : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105331   นางสาวชุติกาญจน์   พุทธทองศรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105333   นายไชยภัทร   ชาติวรรณ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105334   นางสาวญาณิศา   ช้างแก้ว : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105335   นางสาวฐิตาพร   สุยะสืบ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105336   นางสาวฐิติมา   ถีระสา : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105337   นางสาวฐิติยา   คำไสสุข : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105338   นางสาวฐิติรัตน์   ทาวิชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105339   นางสาวณัฏฐณิชา   นามกูล : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105340   นายณัฐชนน   อินทราวุธ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105341   นางสาวณัฐณิชา   ณ ลำพูน : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105342   นางสาวแพรเพทาย   วังกี : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105343   นายณัฐพล   จินดารัตน์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105344   นางสาวณันฐพร   ดุสมศักดิ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105345   นางสาวดารารัตน์   บำเรอวงษ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105346   นายเดชา   ทามา : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105347   นางสาวทยิดา   ฮาวปินใจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105349   นายธนชล   คงศิริ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105350   นายธนญชัย   คำแปง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105351   นายธนดล   กิตติเมธีกุล : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105352   นางสาวธนารีย์   สุธรรม : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105353   นางสาวธมนวรรณ   วิโชนิตย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105354   นางสาวธมลวรรณ   สุนันตา : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105355   นายธรรมปพน   ริยะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105356   นางสาวธัญทิพ   เงินตัน : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105357   นางสาวธัญลักษณ์   กุลธิ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105358   นางสาวธัญสินี   เสนาะกลาง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105359   นางสาวธัญสิริ   ชอบธนไพศาล : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105360   นางสาวธันยกานต์   สุยะวงค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105361   นางสาวธานนธี   อินต๊ะยศ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105362   นายธีรพล   พาสพิษณุ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105364   นายธีรยุทธ   จันทร์แค้น : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105365   นายธีรวีร์   พงษ์สิทธิศักดิ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105366   นางสาวนภัทร์   ทองมี : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105367   นายนรินทร   เฮงดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105368   นางสาวนฤมล   ขาวพันธุ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105369   นางสาวนฤมล   แว่นแก้ว : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105371   นางสาวนัฐกานต์   จันทร์สีมุ่ย : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105372   นายนันทพงศ์   เพียอำมาตย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105373   นายนันทิพัฒน์นาคินทร์   วงษ์กรด : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105374   นางสาวนิชา   กฤษณา : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105375   นางสาวนิติภรณ์   ปานนิ่ม : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105376   นางสาวบัณทิตา   มะโนศรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105377   นางสาวบุญญารัตน์   หมื่นบุญตัน : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105378   นางสาวบุษยมาศ   คำมา : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105379   นางสาวปทิตตา   โพธิกุล : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105380   นางสาวปริฉัตร   ศรีธิใหญ่ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105381   นายปัญญา   ดำละเอียด : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105382   นายปัณณทัต   ศรัทธาพันธ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105385   นางสาวปาริชาติ   ปราศทุกข์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105386   นางสาวปาริชาติ   วงค์ชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105388   นางสาวปุณยนุช   วงษ์ธัญญกิจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105389   นางสาวเปมิกา   เจริญกูล : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105390   นายพงศ์พล   กลิ่นหอม : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105391   นางสาวพรรณพษา   โกมิตร : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105392   นางสาวพัชรี   เค็มมาก : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105393   นางสาวพิชชากานต์   คำบุญชู : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105397   นางสาวภรัณยา   เจริญรัตน์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105398   นางสาวภัณฑิราพร   แพงจันโท : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105399   นางสาวภัทธนันทน์   ป่งแก้ว : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105400   นางสาวภัทรินี   พุทธิวัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105401   นางสาวภัสสราพร   น้อยบัวทิพย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105402   นายภานุสรณ์   จิตกล้า : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105403   นายภูบดินทร์   ไชยกาศ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105404   นายภูวดล   นาคศรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105405   นางสาวมณีรัตน์   คำกวง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105406   นางสาวมณีรัตน์   สิมมา : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105408   นางสาวมุทิตา   ทองโต : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105410   นางสาวยุวดี   จะหา : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105411   นางสาวรชนีกร   สีหาราช : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105412   นางสาวรมิตา   เจริญใจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105413   นางสาวรัชดาภรณ์   จตุราศรีบริสุทธิ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105414   นางสาวรัชนีกร   จรแจ่ม : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105415   นายรัฐธรรมนูญ   มีอาจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105416   นางสาวรัตนา   สว่างประทีป : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105417   นางสาวรัทญา   ชัชวาลศุภนิมิต : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105418   นางสาวรุ่งนภา   หารป่า : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105419   นางสาวรุจิรา   ปรียวาณิชย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105420   นายวชิรวิทย์   กันธิยะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105421   นายวรรธนัย   มูลปินใจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105422   นางสาววรัญดา   เพชรรัตน์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105424   นางสาววริชญาณ์   กองขุนทด : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105425   นางสาววริศรา   พงษ์อนันต์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105426   นางสาววริศราพร   สิงห์อุดร : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105427   นางสาววริศราภรณ์   จันทรส : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105428   นายวัฒนไชย   ไชยวงค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105429   นางสาววันทนี   โชติเวทย์สรานนท์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105430   นางสาววิภาวี   กลิ่นหอม : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105431   นางสาวศิรวดี   กระจ่าง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105432   นางสาวศิริธร   ใจมูลมั่ง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105434   นางสาวศิริลักษณ์   ผ่องศรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105435   นายศุภกิตติ์   นาขวา : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105438   นางสาวศุภิสรา   อิ่มทั่ว : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105439   นายสรวิชญ์   แสงศรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105440   นางสาวสลิลทิพย์   อุตสาสาร : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105442   นายสหัสชัย   ปาละ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105443   นางสาวสิริกัญญา   ฝายแก้ว : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105444   นางสาวสุชานันท์   นามภิชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105446   นางสาวสุดารัตน์   ตาวงค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105450   นางสาวสุธาสินี   สุรพิพิธ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105451   นางสาวสุธิชาดา   จันทร์ต๊ะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105452   นางสาวสุพพัตรา   ธรรมธิศา : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105453   นางสาวสุพรรษา   มูลเชียง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105454   นางสาวสุพิชญา   แจ่มใส : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105455   นางสาวสุรีรัตน์   เถาตะกู : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105456   นายเสฎฐวุฒิ   ปันแดง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105457   นางสาวอณัฐตา   บุญจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105458   นายอติชาติ   มณีรัตน์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105459   นายอนุวัตน์   ปานน้อย : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105460   นายอภิชาติ   บริบูรณ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105461   นางสาวอภิวรรณ   แหไธสง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105462   นางสาวอรนภา   ปักเขทานัง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105463   นางสาวอรนุช   พงศ์ไพรสณฑ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105464   นางสาวอลิสา   นารีบุตร : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105465   นางสาวอักษราภัค   กิติลังการ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105466   นางสาวอัฐภิญญา   บุรีรักษ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105467   นายเอกรินทร์   สุภาวรรณ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105468   นายกิตติกร   ดวงตาดำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105469   นายจิรเมธ   ศรีตองอ่อน : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105470   นายไชยวัฒน์   จรัสโชติอัมพร : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105471   นางสาวญาณิศา   จิตอารี : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105472   นางสาวฐิติรัตน์   รังทะษี : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105474   นางสาวณัฐธิตา   ชุมภู : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105475   นายเทวราช   ทองมี : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105478   นายธนัช   ก๋าอิน : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105479   นายนภัส   พรหมสิงห์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105480   นายเนติบัณฑิต   บางสินธุ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105481   นายปานธรรม   วิทยาทาน : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105482   นางสาวปาริชาติ   มนต์นภารัตน์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105483   นางสาวพัณณิตา   ยางดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105484   นางสาววรวรรณ   หน่อขัด : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105485   นายวัฒนพล   ยินดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105486   นางสาวศศิวิมล   มากพูน : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105488   นายอภิรักษ์   แก้วจำรัส : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105489   นางสาวอรรถวดี   อ้วนคำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6506102317   นางสาวกันติชา   ปาลี : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102320   นายกานต์   พรพานิช : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102321   นางสาวกานต์ธิดา   เทษบู๊ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102343   นายจิรัฐตินันท์   พาณิชยวัฒน์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102350   นางสาวจุฬาลักษณ์   ปั๋นคำ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102399   นายถิระ   พลเยี่ยม : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506102417   นายธราธิปต์   เทวาปัญกิจ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506102428   นางสาวนภสร   บัวโภชน์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102545   นางสาวลักษมี   อินต๊ะแสน : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102582   นางสาวศุภกาญจน์   ทริยะ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102613   นางสาวอรพิชชาภัค   ชัยทวีกุลวัฒน์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506102638   นางสาวศิริลักษณ์   อ่ำบำรุง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506102643   นางสาววิภา   คำแก้ว : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506105017   นางสาวธนพร   สมปาน : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506105024   นางสาวเบญจมาศ   สมปาน : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506105047   นางสาวอัจฉรา   ประสพธรรม : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6512102303   นางสาวกันติชา   ศรียาบ : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 6ชั่วโมง
6512102316   นางสาวเพ็ญจริณ   เพ็ญกุล : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 6ชั่วโมง
6512102318   นางสาววชิรพร   ปุกอิ่น : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 6ชั่วโมง
6512102323   นางสาวสุมาลี   เพชรงาม : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 6ชั่วโมง
6518102389   นายณัฐภัทร   จันทะกี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102395   นายดนัสวิน   ชูจรินทร์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102402   นายธงไทย   สังขาร : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6518102406   นางสาวธนธรณ์   ชินระนาท : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6518102414   นายธเนศพล   อินทรัตน์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6522101317   นายกันตพงศ์   วุฒินันท์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6522101380   นายบวรกิตติ์   ลีลาธรรมสัจจะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง