ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6219102521   นายปิยภัทร์   แซะตุ : ภูมิสถาปัตยกรรม 4ชั่วโมง
6306102424   นายอลังการ   สามนคร : การตลาด 4ชั่วโมง
6309101306   นายเขมณัฐ   วามะศิริ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6309101335   นายธีรภัทร   สุวรรณโกมลชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6309101389   นางสาวอรจิรา   แก้วมณี : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6314101315   นายชัยชนะ   แสนศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6314101426   นางสาวไอลดา   สังวล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6314102338   นายณัฎฐากร   กูรุง : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6314102472   นางสาวอนีตา   ชัยรัตน์ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6404101307   นายจิรายุ   สวนสำราญ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6405105377   นางสาวณัฐิกา   บัวยอด : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6405105395   นางสาววรนารี   ปัญโญ : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6406105305   นางสาวชญาภา   จันทร์มาทอง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ชั่วโมง
6410101307   นายเจตนิพัทธ์   รองชัยภูมิ : การประมง 4ชั่วโมง
6410101326   นางสาวระพีพรรณ   มะโนสกูล : การประมง 4ชั่วโมง
6410101333   นางสาวสุพรรณวณี   เกิดแก้ว : การประมง 4ชั่วโมง
6410101350   นางสาวนิชธาวัลย์   ใจดี : การประมง 4ชั่วโมง
6410101357   นางสาววรัญญา   มหายศ : การประมง 4ชั่วโมง
6418102335   นางสาวธนธิฌา   แก้วมา : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6503103382   นางสาวโศรดาพร   แท่นแคร่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ชั่วโมง
6504101406   นางสาวสุวลักษณ์   ดีเลิศ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6504106407   นางสาวศรสวรรค์   สังข์ศิริพงษ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6506101463   นางสาวพฤกษา   อวยพร : การจัดการ 4ชั่วโมง
6506101575   นางสาวอริศรา   สีภา : การจัดการ 4ชั่วโมง
6506102311   นายกฤษณะ   จารุกรภู่สกุล : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6514101413   นางสาวพัทธมน   พรมกันทา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6514101419   นางสาวภคมณ   บุญซ้อน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6518102503   นางสาวรุจิรา   พรมจาด : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6518102577   นายอัครพนธ์   แสงเหล็ก : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6519103506   นางสาวจันทรกานต์   ต๊ะเรือน : สถาปัตยกรรม 4ชั่วโมง
6519103508   นางสาวจิตรกัญญา   บุญมาแลบ : สถาปัตยกรรม 4ชั่วโมง