ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6314101305   นายกฤติน   พรนิมิตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101306   นายกฤศธพัฒญ์   แก่นท้าว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101307   นายเขมทัต   วงศ์สวัสดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101309   นายคามิน   ลุงหนุ่ม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101310   นายจิรภาส   ศรีดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101313   นายชนาสิน   เพ็ชรเทศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101314   นายชโรธร   ศรีไพรสนธิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101317   นางสาวญาณิกา   ขันทะธง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101318   นางสาวญาดา   ไชยแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101319   นางสาวฐิติพร   แดงเป้า : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101320   นางสาวณชพร   ดีวัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101321   นางสาวณยฎา   บุณยรัตพันธุ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101323   นางสาวณัชชา   เวทไทยสงค์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101324   นางสาวณัชยา   รัตนะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101326   นางสาวณัฐริกา   ต้นหนองดู่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101329   นายเตช   บุณยรัตพันธุ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101330   นางสาวทัชชญา   ฉิมบุรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101331   นายเทพพิทักษ์   รัตนสากล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101333   นายธนพัชญ์   รักษ์ชน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101334   นายธนภัทร   ภิรมย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101335   นายเมธาวี   พังยะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101337   นางสาวธันย์ชนก   อ่องบางน้อย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101338   นายธีรศานติ์   ศิริกุลธรรมา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101341   นางสาวนภัสรา   ทิยะมุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101342   นายนราธิป   ทาแจ่ม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101344   นางสาวนันทิญา   ไชยคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101347   นางสาวนิรมล   โพธิศิริ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101350   นางสาวเบ็ญจารัตน์   ทวีวงษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101353   นายปริญญา   อุตะมะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101354   นายปวริศ   บุญเชิด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101355   นายปัญญาพล   เป็งนวล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101361   นายพงศธร   ศรีวิชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101362   นายพงศธร   หมวกหลำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101363   นายพชรพล   ดวงเพ็ชร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101364   นางสาวพรรณพิชชา   ยิ้มเจริญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101365   นางสาวพรหมพร   สุขพิมาย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101366   นายรภีพาญจณ์   พิภัฌรเวชกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101367   นางสาวพัชราภรณ์   แซ่อ๋อง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101368   นายพันธบัตร   พันธเสน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101370   นายพีรวิชญ์   อุตวัฒน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101372   นายพูนภัค   วิสิฐสันติสุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101373   นายภัทรโชค   ทุมา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101374   นายภัทรพล   ใจล่วง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101379   นางสาวมณฑาทิพย์   หอมมาลี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101384   นายรณกร   อัศวบวรวงศ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101395   นางสาววิลาสินี   วัฒนะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101396   นายวีรวัฒน์   สังข์ทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101401   นางสาวศิริธิดา   สิทธิพูนอนุภาพ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101402   นางสาวศิริลักษณ์   อินมี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101415   นายอนุพันธ์   กันธะสอน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101417   นางสาวอรณิชา   ลุงหล่อ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101421   นางสาวอัญชิษฐา   ชีแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101422   นางสาวอัมรินทร์   คำลือ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101423   นายอัษฎาวุธ   แสนแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101425   นายเอกอุดม   เป็งเมืองมูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101428   นางสาวชญาดา   กล้าคง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101430   นางสาวธัญญารักษ์   อาลักษณ์ธรรม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314102304   นางสาวกนกวรรณ   พุ่มพวง : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102309   นายกฤษณ์   เชื้อเมืองพาน : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102312   นางสาวกัญญารัตน์   คงกะพันธ์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102313   นางสาวกัญญารัตน์   แจ้งอุบล : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102314   นายกีรดิต   หีมบุญช่วย : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102326   นางสาวชลิตภากร   ปานกลาง : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102329   นายชินวรากรณ์   อินต๊ะ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102332   นางสาวฐิตินันท์   ดอนทิพย์ทราย : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102336   นายณรงค์วัฒน์   เพชรสวัสดิ์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102341   นายณัฐชนน   เซ็งปี : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102344   นางสาวณัฐมน   เตชะขจรเกียรติ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102345   นางสาวดนุนุช   สุจา : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102348   นางสาวถิรพร   คำโสม : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102351   นางสาวทิพรัตน์   บำรุงวุฒิ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102354   นายธนภัทร   ไชยลังการ์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102356   นางสาวธวัลรัตน์   จันทรัตน์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102359   นางสาวธัญภัค   บริสุทธิ์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102360   นางสาวธัญวรัตน์   นิธิธรรมจริยา : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102362   นางสาวธันยา   รมนา : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102364   นายธีรภัทร์   นามซื่อ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102366   นางสาวนภัสวรรณ   สวรรค์ไพร : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102368   นางสาวนริศรา   อำนวยพร : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102369   นางสาวนลินี   ลาไผ่ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102371   นางสาวนิสรีนทร์   หมาดเต๊ะ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102373   นางสาวนูรอิห์ซาน   อินนูยูซี : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102376   นางสาวเบญสิตา   ไกรสุข : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102377   นางสาวปฏิกานต์   เข่งเฮง : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102378   นางสาวปทิตตา   อ่ำรัศมี : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102379   นางสาวปรียาพร   ฤทธิโยธิน : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102380   นางสาวปัญญาพร   ทันพรมมา : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102381   นางสาวปิยพัทธ์   หนูสาย : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102382   นางสาวปุณยนุช   เวกสูงเนิน : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102383   นางสาวผกามาส   คำคง : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102385   นางสาวพชรพร   พรมอ้าย : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102386   นางสาวพนิดา   จันทร์แก้ว : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102389   นางสาวพรอุมา   นามเดช : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102393   นางสาวพิมฤทัย   ไชยวาน : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102394   นายพิสิฐพงศ์   พันธุศาสตร์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102397   นางสาวภคมน   เขียววัน : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102398   นางสาวภรางค์ทิพย์   เทพกูล : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102399   นางสาวภัคจิรา   เขาแก้ว : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102400   นางสาวภัทรพรรณ   ทรัพย์พ่วง : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102401   นางสาวภัทรวดี   ชาญสุวรรณ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102403   นางสาวมณีนพรัษน์   สว่างคำ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102405   นางสาวมาลินี   ลำสกุล : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102406   นางสาวเมทินี   ประโยชน์มี : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102407   นายยศนันท์   มอญเต้ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102408   นางสาวยศวดี   เพ็ญพิชัย : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102409   นางสาวยอดชีวัน   ผาทอง : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102410   นางสาวเยาวลักษณ์   นอสร้อยทอง : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102412   นางสาวรัชนีกร   ดาวประดับ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102413   นางสาวรัชวิภา   สว่างอารมณ์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102414   นางสาวรินลณี   ครูบรรณ์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102416   นางสาวลภัสรดา   วงค์ราชสีห์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102417   นางสาวลักษิกา   ทะทุมมา : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102418   นางสาวลัดดาวัลย์   เจริญกุล : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102420   นางสาววณพันธน์   อิงควระ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102421   นางสาววธิดา   นันตาดี : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102422   นางสาววรรณทสา   ขืนเขียว : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102423   นางสาววราพร   คุ้มนก : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102424   นางสาววราภรณ์   แซ่ห่วง : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102425   นางสาววราลี   ทองใส : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102429   นางสาววิชุดา   ขำฉนวน : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102430   นางสาววิญาดา   ห้าด่านจาก : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102431   นางสาววิลาสินี   เที่ยงทุกข์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102432   นางสาววีรดา   นิถาทานัง : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102435   นายวชิรวิชญ์   ลุนจักร : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102440   นางสาวศิรินาถ   เทียมเทศ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102443   นางสาวสโรชา   คำพุด : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102444   นางสาวสโรชา   พาพรหม : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102445   นางสาวสาวิตรี   เทียนแก้ว : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102450   นายสุทธิชัย   ใจมุข : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102455   นางสาวสุรางค์วรรณ   สุขเกษม : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102456   นางสาวหทัยกานต์   ต้นสวรรค์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102457   นายอดิศร   เทียนใส : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102458   นางสาวอนัญพร   นันกด : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102459   นางสาวอภัชญา   เจริญศุภมิต : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102461   นางสาวอรุณี   ดอกไม้ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102463   นายอัครพงศ์   กันใจ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102466   นางสาวอานีส   ลานง : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102467   นางสาวอารีญา   ปู่อ่อน : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102468   นางสาวอารียา   หอมบุญ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102472   นางสาวอนีตา   ชัยรัตน์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414101303   นายกนกพล   แสนคำหมื่น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414101308   นายคณิศร   ชมโกศล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414101310   นางสาวจิรานุช   ปาวิชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414101315   นายชัยวัฒน์   นวนจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414101316   นางสาวญาณัจฉรา   ถิ่นเถิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414101320   นายณัฐพล   คำแหลม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414101331   นายเนติรักษ์   รักษ์กิตติวรกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414101336   นายพันธพงษ์   ศรีวิภาดา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414101343   นางสาววรรณพร   ชมจุรัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414101347   นายศิริพงศ์   นาคเลี้ยง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414101352   นางสาวสุนิสา   หลักมาก : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414101360   นายกฤษฎา   นิลงาม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414101361   นายกฤษฎา   ยานะคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414101369   นางสาวจิรภัทร   ไชยวงศ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414101375   นายชิษณุพงศ์   บุญสม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414101377   นายญาณากร   กุนามา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414101383   นายณัฐวุฒิ   เทพเสน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414101389   นายธีรภัทร   จิตพิสิฐ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414101393   นางสาวใบเฟิร์น   พรมตัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414101399   นางสาวพรธิรา   บุตรภักดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414101404   นางสาวพิงค์ผกา   กันสิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414101406   นายพิรภพ   ศรีวิชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414101408   นายภัทรกร   โบราณ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414101416   นางสาววรัญญา   ตาวะสุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414101423   นางสาวศุภกาญจน์   เขื่อนคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414101433   นางสาวเอมิกา   บัวลาแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414101435   นายณัฐภัทร   ศรีสวาท : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414101437   นางสาวหยก   หลวงวัง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414102301   นางสาวกรรณิการ์   กลิ่นขจรไกล : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414102311   นางสาวชนัญชิดา   จันทลาด : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414102315   นายชาติไทย   ปู่แก้ว : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414102338   นางสาวลลิตภัทร   วิทรใจ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414102358   นางสาวกนกกานต์   โคตรทอง : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414102377   นางสาวชลลดา   เตียวอนันต์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414102387   นางสาวณิชา   บุญหลง : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414102388   นางสาวดวงฤทัย   สนิทนวน : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414102399   นางสาวนพมาศ   พวงมาลา : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414102406   นางสาวบุศยา   ยินดีทรัพย์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414102410   นางสาวปาณิสรา   ศิริยาใจ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414102428   นางสาวภัททิยา   เวียงชัย : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414102445   นายสรัล   แก้วมา : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414102446   นางสาวสายธารา   ชูแก้ว : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414102449   นางสาวสุธีรา   ศรีสุนา : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414102454   นายอรรถกร   อุตรรักษ์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6514101331   นางสาวเจนนิษฐ์   เจนนิฌพัฒน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101334   นางสาวชญานิน   เงินพุ่ม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101336   นางสาวชนนิกานต์   เป็งเส้า : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101337   นางสาวชนัทกาญจน์   ยันทะวาย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101339   นางสาวชมพูนุท   บุญธรรมเจริญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101343   นางสาวชวิศา   สุขกากิจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101345   นายชุติพนธ์   สิงห์ใจมา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101361   นางสาวณิชาภัทร   ยิ้มเอี่ยม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101363   นางสาวดรุณี   ชมแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101367   นายทรงพล   สุทธิประภา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101395   นายปรัชญา   ผลเนตร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101403   นายพนาดล   ยังเปา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101414   นางสาวพิมพ์นิภา   สระทองบุญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101436   นายรัชชานนท์   บุญสำรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101455   นายวิษณุ   พงษ์พัฒณ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101463   นายศิวกร   ศรีทองคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514102301   นางสาวกชกร   แซ่เห้อ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6514102303   นางสาวกนกรดา   พรหมมาศ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6514102305   นางสาวกฤตธีรา   ชุมเกื้อ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6514102315   นางสาวเกตี   - : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6514102352   นางสาวณัฏฐณิชา   พรามจร : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6514102355   นายณัฐกร   นันตากาศ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6514102361   นางสาวณัฐธิดา   ศรีนิยม : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6514102362   นางสาวณัฐธิดา   สารทอง : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6514102364   นางสาวณิชชาวีณ์   ธีรประเสริฐพร : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6514102365   นางสาวณิชาภัทร   มะเริงสิทธิ์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6514102366   นางสาวณีรนุช   ดำดี : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6514102368   นางสาวต่วนนูรูลอาตีกะห์   มือรีงิง : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6514102390   นางสาวนฤภร   จัดที่ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6514102391   นางสาวนันท์ลภัส   ธรรมศิลป์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6514102394   นางสาวนิราภร   วงศ์ธรรมไพรดี : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6514102485   นางสาวสุทธาพัชร์   สังห้อ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6514102492   นางสาวเหมย   นาหอม : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6514102500   นางสาวอักศิกา   ปิตฝ่าย : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6514102501   นางสาวอัสมะ   การีแม็ง : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6514102502   นางสาวอารียา   หิรัญมาศ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6514102505   นางสาวกนกวรรณ   คนยงค์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6514102509   นางสาวธนารีย์   น้อยนาค : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6514102519   นางสาวปิยวรรณ   มาเยอะ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง