ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6110101334   นายธวัชชัย   เเก้วกันยา : การประมง 60ชั่วโมง
6115123366   นายรัฐพล   ภูพานเพชร : พลังงานทดแทน 60ชั่วโมง
6201125309   นายชิษณุพงศ์   ดิษฐ์วิเศษ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 60ชั่วโมง
6203103315   นางสาวธัญญารัตน์   วิไลรัตน์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 60ชั่วโมง
6204109307   นายธีรภัทร   อุ่นนันกาศ : ฟิสิกส์ประยุกต์ 60ชั่วโมง
6205105362   นายวรวุฒิ   แจ่มใส : รัฐประศาสนศาสตร์ 60ชั่วโมง
6205105396   นางสาวนริศรา   การเพียร : รัฐประศาสนศาสตร์ 60ชั่วโมง
6206101355   นายนครินทร์   สุวรรณมณี : การจัดการ 60ชั่วโมง
6206102334   นายณัฐพล   เกตุโตกุล : การตลาด 60ชั่วโมง
6206102339   นายดรัณ   อัครเมธีกูล : การตลาด 60ชั่วโมง
6206102364   นายพงศกรณ์   ฉุ้นย่อง : การตลาด 60ชั่วโมง
6206102411   นายสุเมธ   แซ่ฉี : การตลาด 60ชั่วโมง
6209101309   นายไกรเดช   กิตติคุโณดม : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
6209101399   นายธัมมภัทร์   ธาสุกรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
6210101302   นายเกียรติศักดิ์   มูลรังษี : การประมง 60ชั่วโมง
6215123337   นายภูมิพิวากรณ์   ยาวุฒิ : พลังงานทดแทน 60ชั่วโมง
6222101435   นางสาวหนึ่งฤทัย   มีโชคชัย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 60ชั่วโมง
6222101446   นายทนันชิต   ยศคำลือ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 60ชั่วโมง
6301102323   นายจิระพงศ์   มหาวงค์ : พืชสวน (ไม้ผล) 60ชั่วโมง
6305101416   นายอธิบดี   แสนใจบาล : รัฐศาสตร์ 60ชั่วโมง
6305101433   นายพีรวิทญ์   พินเรา : รัฐศาสตร์ 60ชั่วโมง
6306101304   นายกร   ธเนศวรสุวรรณ : การจัดการ 60ชั่วโมง
6306101332   นายณรงค์ฤทธิ์   เครือสกุลเพ็ญ : การจัดการ 60ชั่วโมง
6306101354   นายนัฎชากร   ปิ่นยา : การจัดการ 60ชั่วโมง
6306103080   นางสาวสุรัญชนา   ถาดทอง : บัญชี 60ชั่วโมง
6306103314   นายเจตนิพัทธ์   สังข์วิศิษฎ์ : บัญชี 60ชั่วโมง
6306104306   นางสาวฉิง   - : การเงิน 60ชั่วโมง
6306104317   นางสาวมานิตา   นิลลออ : การเงิน 60ชั่วโมง
6309101364   นายวสันต์   จันทร์อ่อน : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
6309302001   นายจตุพร   แมดเมือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
6315123334   นายสมหวัง   กล่อมดวงใจ : พลังงานทดแทน 60ชั่วโมง
6315301023   นายศุภณัฐ   แก้วแท้ : วิศวกรรมพลังงานทดแทน 60ชั่วโมง
6401101067   นายอชิระ   อินทรชลิต : พืชไร่ 60ชั่วโมง
6401102350   นางสาวณุตตรา   มาเยอะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 60ชั่วโมง
6404101347   นางสาวสุจิตรา   ปานการะเกตุ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 60ชั่วโมง
6405101366   นายปิยะพงษ์   ดุเหว่า : รัฐศาสตร์ 60ชั่วโมง
6406101302   นางสาวกชกร   ชัยชมภู : การจัดการ 60ชั่วโมง
6406101336   นายณัฐพงษ์   จำปาเกตุ : การจัดการ 60ชั่วโมง
6406101440   นางสาวกชพร   ชัยชมภู : การจัดการ 60ชั่วโมง
6406101515   นางสาวสุภาพร   มูลลี : การจัดการ 60ชั่วโมง
6406106301   นางสาวกนกวรรณ   เวชสุวรรณ์ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 60ชั่วโมง
6406106321   นางสาวมณิการ์   บรรพตวิจิตร : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 60ชั่วโมง
6418102359   นายปิยทัศน์   ปิงเมือง : การสื่อสารดิจิทัล 60ชั่วโมง
6418102396   นางสาวสุภิสรา   ทาวี : การสื่อสารดิจิทัล 60ชั่วโมง
6418102435   นายธนธรณ์   บุญจันทร์ : การสื่อสารดิจิทัล 60ชั่วโมง
6422101306   นายกฤษฎา   ปลื้มสุด : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 60ชั่วโมง
6422101355   นายณัฐพนธ์   สุทธวงค์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 60ชั่วโมง
6422101390   นายนัทธพงศ์   จิตอารีย์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 60ชั่วโมง
6501102357   นายฐิติณัฐ   ลัมจันทร์ : พืชสวน 60ชั่วโมง
6501102360   นางสาวณัฐติกาย์   ดู่คำ : พืชสวน 60ชั่วโมง
6501102462   นายภูมิรพี   คำรมภ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 60ชั่วโมง
6501102486   นางสาววรัญญา   แก้วกันหา : พืชสวน (พืชผัก) 60ชั่วโมง
6501123022   นายพัชรินทร์   แก้วศรีหา : พืชไร่ 60ชั่วโมง
6501126396   นางสาวธราธิป   บุญช่วย : วิทยาการสมุนไพร 60ชั่วโมง
6501126450   นายพรพินิต   มุ่งวิชา : วิทยาการสมุนไพร 60ชั่วโมง
6501126491   นายรณกฤต   มั่นพลับ : เกษตรศาสตร์ 60ชั่วโมง
6503101325   นายธีรภัทร   ปาติ๊บ : วิศวกรรมเกษตร 60ชั่วโมง
6504103321   นางสาวปานไพลิน   ไชยหาญ : เคมี 60ชั่วโมง
6505101304   นางสาวณัฏฐพัชร์   ลาดเหลา : รัฐศาสตร์ 60ชั่วโมง
6505101343   นางสาวชวัลรัตน์   เทพอำนวย : รัฐศาสตร์ 60ชั่วโมง
6505101411   นายพชร   ใจน้อย : รัฐศาสตร์ 60ชั่วโมง
6505101436   นางสาวรมย์ธีรา   มหาวรรณ : รัฐศาสตร์ 60ชั่วโมง
6505105481   นายปานธรรม   วิทยาทาน : รัฐประศาสนศาสตร์ 60ชั่วโมง
6506101326   นางสาวกานต์ธิดา   ใจอินตา : การจัดการ 60ชั่วโมง
6506101330   นางสาวเกศมณี   โนชัย : การจัดการ 60ชั่วโมง
6506101347   นางสาวชนาธินาถ   ของสวย : การจัดการ 60ชั่วโมง
6506101429   นายนิรัช   หม่อเจริญทรัพย์ : การจัดการ 60ชั่วโมง
6506101599   นายวสุพล   สุทธิประภา : การจัดการ 60ชั่วโมง
6506102490   นางสาวพิชญา   สิงห์ทอง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 60ชั่วโมง
6506103010   นางสาวกัญชพร   วงค์ชูแก้ว : บัญชี 60ชั่วโมง
6506103514   นายชวิศ   อักษร : บัญชี 60ชั่วโมง
6506106350   นางสาววริทธิ์นันท์   สังขวิเชียร : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 60ชั่วโมง
6506401012   นายธนกร   โป่อ้ายเลา : บริหารธุรกิจ 60ชั่วโมง
6506401013   นายนันทวัฒน์   ศรีวร : บริหารธุรกิจ 60ชั่วโมง
6509102342   นางสาวธารารัตน์   อุทาจิต : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 60ชั่วโมง
6509102358   นางสาวพิชยากร   ญาติโสม : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 60ชั่วโมง
6510101027   นางสาวไพรินทร์   เจียรบุตร : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 60ชั่วโมง
6510101360   นายภูชิสส์   เม่งอำพัน : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 60ชั่วโมง
6514102411   นางสาวปิรัญญา   แสนวงค์ : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
6515123323   นายนภาดล   อินทนนท์ : พลังงานทดแทน 60ชั่วโมง
6515123354   นางสาวสุพรรษา   ถิ่นพายัพย์ : พลังงานทดแทน 60ชั่วโมง
6518102060   นายวรัท   สมใจ : การสื่อสารดิจิทัล 60ชั่วโมง
6522101471   นางสาวสุภาภรณ์   คำแก้ว : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 60ชั่วโมง