ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6303101303   นางสาวกัญญาวีร์   ศรีบุญมา : วิศวกรรมเกษตร 2ชั่วโมง
6303101314   นายธนดล   ฤกษ์ดี : วิศวกรรมเกษตร 2ชั่วโมง
6306103389   นางสาววาษิณี   คำมูลใจ : บัญชี 2ชั่วโมง
6306104303   นางสาวกุลนิษฐ   ล่ำสวย : การเงิน 2ชั่วโมง
6310101317   นางสาวธินิดา   โทแสง : การประมง 2ชั่วโมง
6310101318   นางสาวปราณี   เทพสาย : การประมง 2ชั่วโมง
6310101327   นายวรายุทธ   จิรวัฒนกูลชัย : การประมง 2ชั่วโมง
6310101338   นางสาวหงส์เหม   ทองนาค : การประมง 2ชั่วโมง
6312102311   นางสาวฐิติกาญจน์   ไพรสิงห์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2ชั่วโมง
6314101315   นายชัยชนะ   แสนศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314101417   นางสาวอรณิชา   ลุงหล่อ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6314102343   นางสาวณัฐชยา   ณ ลำพูน : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102351   นางสาวทิพรัตน์   บำรุงวุฒิ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102401   นางสาวภัทรวดี   ชาญสุวรรณ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6403102341   นายพงศกร   สายเทพ : วิศวกรรมอาหาร 2ชั่วโมง
6403104311   นางสาววศินี   บุญมา : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2ชั่วโมง
6403104314   นางสาวศิริณา   โพธิ์ดี : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2ชั่วโมง
6403104322   นางสาวรสริน   บุญธรรม : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2ชั่วโมง
6404101325   นายผดุงเกียรติ   สุตาโย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6406101324   นางสาวชนิตา   แขกแก้ว : การจัดการ 2ชั่วโมง
6406101541   นางสาวกรรณิการ์   สัสดี : การจัดการ 2ชั่วโมง
6406101544   นางสาวพิชชามล   มากแก้ว : การจัดการ 2ชั่วโมง
6406102368   นางสาวสุรีย์พร   แย้มศรี : การตลาด 2ชั่วโมง
6406102386   นางสาวเอมอร   นิลคำ : การตลาด 2ชั่วโมง
6406104308   นางสาวเบญญาพร   หนูหนุน : การเงิน 2ชั่วโมง
6406106351   นางสาวสิริวิรุณ   สาลีโท : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 2ชั่วโมง
6414101437   นางสาวหยก   หลวงวัง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414102332   นายภราดร   ธรรมทรรศนะดี : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102365   นางสาวกันตยา   ไพรอนุรักษ์คีรี : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102375   นางสาวฉัตรกมล   สระแพง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102377   นางสาวชลลดา   เตียวอนันต์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102457   นางสาวอาทิตยา   ซุยสียา : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6415123308   นางสาวจิรายุ   กลิ่นหอม : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
6415123344   นางสาวอรวรรณ   มั่นหมาย : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
6422101302   นางสาวกมลลักษณ์   พูลทอง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 2ชั่วโมง
6422101319   นางสาวกุลธิดา   สุนทรกุมาร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 2ชั่วโมง
6422101514   นายอภิสิทธิ์โชคชัย   หมายมั่น : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 2ชั่วโมง
6501102528   นางสาวอัจฉรา   ถนอมชาติ : พืชสวน (ไม้ผล) 2ชั่วโมง
6501126333   นายจักรกฤษ   จตุรพิธสุขสกุล : เกษตรศาสตร์ 2ชั่วโมง
6501126422   นางสาวนาฏยา   ษมาจิตสวยงาม : เกษตรศาสตร์ 2ชั่วโมง
6501126527   นายวุฒินันท์   หมื่นแก้ว : เกษตรศาสตร์ 2ชั่วโมง
6501126568   นายอติวัฒน์   โกติ : เกษตรศาสตร์ 2ชั่วโมง
6503101329   นางสาวน้ำทิพย์   เรียนจันทร์ : วิศวกรรมเกษตร 2ชั่วโมง
6503103362   นางสาวเฟื่องลดา   ใจจู : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2ชั่วโมง
6503103367   นางสาวภาพตะวัน   วิชิตนันทน์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2ชั่วโมง
6503103368   นางสาวภาสินี   ทะลา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2ชั่วโมง
6503104303   นางสาวชไมพร   ไชยวงค์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2ชั่วโมง
6504103321   นางสาวปานไพลิน   ไชยหาญ : เคมี 2ชั่วโมง
6504106398   นางสาววนิดา   ทองนาค : เทคโนโลยีสารสนเทศ 2ชั่วโมง
6505105341   นางสาวณัฐณิชา   ณ ลำพูน : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6506101348   นางสาวชนิกานต์   ยิงรัมย์ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6506101434   นางสาวบุญญาอร   จันทร์สวัสดิ์ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6506101439   นางสาวปณิดา   นพคุณปูทอง : การจัดการ 2ชั่วโมง
6506101511   นางสาววรสา   สิริโชคทวีกุล : การจัดการ 2ชั่วโมง
6506101537   นางสาวศุภิสรา   หนูเช้า : การจัดการ 2ชั่วโมง
6506101550   นางสาวสุทิตา   ขำดี : การจัดการ 2ชั่วโมง
6506102351   นางสาวจุฬาลักษณ์   เพชรนอก : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 2ชั่วโมง
6506102364   นางสาวชาลิสา   มีเมล์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 2ชั่วโมง
6506102571   นางสาวศศิธร   บุญสุระ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 2ชั่วโมง
6506102585   นางสาวสลิลทิพย์   อมรใฝ่แย้มศรี : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 2ชั่วโมง
6506102591   นางสาวสิรภัทร   สุภาพันธ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 2ชั่วโมง
6506102595   นางสาวสิริวัน   เมาลี : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 2ชั่วโมง
6506102617   นางสาวอัญชลี   เจริญวงษ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 2ชั่วโมง
6506103096   นางสาวภาคินี   เรืองอินตา : บัญชี 2ชั่วโมง
6506103466   นายศุภกร   บุญมา : บัญชี 2ชั่วโมง
6506104330   นางสาวชยาภรณ์   คำมหา : การบริหารการเงินและการลงทุน 2ชั่วโมง
6506104449   นางสาวสุธิตรา   ปิงกุล : การบริหารการเงินและการลงทุน 2ชั่วโมง
6509102389   นางสาวศิริกร   คนแรง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 2ชั่วโมง
6510101005   นายชินาธิป   หอมสมบัติ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 2ชั่วโมง
6510101301   นางสาวกนกวรรณ   จักษุเรือง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 2ชั่วโมง
6510101335   นางสาวธิติยา   เพ็ชรแท้ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 2ชั่วโมง
6510101339   นางสาวนัชชนันท์   บุญญา : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 2ชั่วโมง
6510101347   นางสาวปิยารัชกร   เหลารอด : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 2ชั่วโมง
6515124058   นางสาวศิริวิมล   ณ พูล : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 2ชั่วโมง
6519103504   นางสาวกุลธิดา   เหมณี : สถาปัตยกรรม 2ชั่วโมง
6519103507   นางสาวจิณณ์จุฑากุนต์   โชคซุนสอน : สถาปัตยกรรม 2ชั่วโมง
6519103516   นางสาวนภัศรา   จั่นเพชร : สถาปัตยกรรม 2ชั่วโมง
6522101307   นางสาวกรวรรณ   วิไลวรรณ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 2ชั่วโมง
6522101371   นายนฤนาท   เปลี่ยนบำรุง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 2ชั่วโมง
6522101395   นางสาวพัชรา   จ๊ะนะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 2ชั่วโมง
6522101433   นางสาววลัยลักษณ์   อินทรักษ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 2ชั่วโมง