ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6314101315   นายชัยชนะ   แสนศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6406104340   นายอภิสร   จันธิดา : การเงิน 3ชั่วโมง
6504102318   นางสาวณัฐชยา   ภาษี : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6504102320   นางสาวณัฐศรัณย์   เหล่าไชย : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6504102323   นางสาวธัญชนก   จันทร์วงศ์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6506101015   นางสาวเบญจวรรณ   อัฒมาศ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101017   นายพฤษชาติ   แสนเขื่อนแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506102536   นางสาวรมย์ธีรา   จันทนา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6509101306   นางสาวกวินทิพย์   จิตสาระอาภรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101311   นางสาวเกวลิน   เปรมวิรัตน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101313   นางสาวจันทมาส   พูลสุข : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101315   นางสาวจิรภัทธ   คำแสน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101323   นางสาวชลลดา   เพ็ชรทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101328   นางสาวณัฐณิชา   มูลหล้า : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6512101310   นางสาวขนิษฐา   ชมภู : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512107315   นางสาวเบญจญาณีย์   จันทรโฮม : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6512107326   นายภาสวิชญ์   วราสิทธิชัย : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6514101357   นางสาวณัฐวดี   จันทนา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101360   นางสาวณิชา   อาจองกู่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101364   นางสาวดาวจิตรา   จำปาบุรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101365   นางสาวตรีธารทิพย์   เจริญสันต์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6519103504   นางสาวกุลธิดา   เหมณี : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6519103506   นางสาวจันทรกานต์   ต๊ะเรือน : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6519103507   นางสาวจิณณ์จุฑากุนต์   โชคซุนสอน : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6519103508   นางสาวจิตรกัญญา   บุญมาแลบ : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6519103509   นางสาวชนากานต์   สีนวล : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6519103514   นางสาวธัญรัตน์   แซ่หวั่น : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6519103516   นางสาวนภัศรา   จั่นเพชร : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6519103531   นางสาวอภิชญา   โพธิ์คำ : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6519103532   นางสาวอัจจิมา   ไวว่อง : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง