ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6322101314   นางสาวจารุวรรณ   ใจแก้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
6501126444   นางสาวปิยะฉัตร   สรรพาพร : อารักขาพืช 4ชั่วโมง
6504101361   นางสาวพรกนก   จันทะบาล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6505101413   นางสาวพรรณิภา   เตาวโต : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6505101427   นางสาวฟ้าใส   จงสดับกลาง : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6506101002   นางสาวเกษศิรินทร์   คำมาเมือง : การจัดการ 4ชั่วโมง
6506101017   นายพฤษชาติ   แสนเขื่อนแก้ว : การจัดการ 4ชั่วโมง
6506101024   นางสาวศศิวิมล   ชมเกษร : การจัดการ 4ชั่วโมง
6506104324   นางสาวชนัญธิดา   ทองเอี่ยม : การบริหารการเงินและการลงทุน 4ชั่วโมง
6506104335   นางสาวชาลิสา   ตาคำอ้าย : การบริหารการเงินและการลงทุน 4ชั่วโมง
6506104476   นางสาวฐิติวรดา   ค่ายแก้ว : การบริหารการเงินและการลงทุน 4ชั่วโมง
6514102410   นางสาวปาณิสรา   หมื่นเถสกุล : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6514102425   นางสาวพิมพ์ชนก   สุขวรกิจวนิช : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6514102430   นางสาวพุทธธิดา   น้อยมี : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6519103514   นางสาวธัญรัตน์   แซ่หวั่น : สถาปัตยกรรม 4ชั่วโมง
6519103524   นายภูรินทร์   ประดิษฐทรัพย์ : สถาปัตยกรรม 4ชั่วโมง