ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6304101318   นายฉัตรมงคล   ในนามมหมัด : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6304101370   นายสราวุฒิ   การะภักดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6314101315   นายชัยชนะ   แสนศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314102343   นางสาวณัฐชยา   ณ ลำพูน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6318102377   นางสาวพรรณพัชร   พงษ์สมบูรณ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6406104340   นายอภิสร   จันธิดา : การเงิน 3ชั่วโมง
6501126457   นางสาวพิชชาพร   เตาวะโต : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126522   นางสาววิลาวัณย์   สิทธิธรรม : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126524   นางสาววีรดา   มหานิยม : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6504103323   นางสาวพิณวรรณ   ซื่อสันติกุล : เคมี 3ชั่วโมง
6504103325   นางสาวเพ็ญนภา   หงษา : เคมี 3ชั่วโมง
6506102379   นางสาวณัฐณิชา   ร่มโพธิ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102613   นางสาวอรพิชชาภัค   ชัยทวีกุลวัฒน์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506104324   นางสาวชนัญธิดา   ทองเอี่ยม : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6506104335   นางสาวชาลิสา   ตาคำอ้าย : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6506104449   นางสาวสุธิตรา   ปิงกุล : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6510101002   นายจีรพัฒน์   สีเสียดค้า : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6512101310   นางสาวขนิษฐา   ชมภู : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6519103502   นางสาวกมลชนก   นาวาแก้ว : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6519103504   นางสาวกุลธิดา   เหมณี : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6519103506   นางสาวจันทรกานต์   ต๊ะเรือน : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6519103507   นางสาวจิณณ์จุฑากุนต์   โชคซุนสอน : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6519103508   นางสาวจิตรกัญญา   บุญมาแลบ : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6519103514   นางสาวธัญรัตน์   แซ่หวั่น : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6519103516   นางสาวนภัศรา   จั่นเพชร : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6519103531   นางสาวอภิชญา   โพธิ์คำ : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6519103532   นางสาวอัจจิมา   ไวว่อง : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง