ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6001125349   นายกัญจน์ธนัท   วงศ์คำจันทร์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6101125353   นายธนาวุฒิ   รัตนมงคล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6106101307   นายกฤษฎา   ตาสาย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106102424   นางสาวศุทชา   อุดมสินค้า : การตลาด 3ชั่วโมง
6106105343   นายนารเมธ   ไตรรัตนพงศ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6107107302   นางสาวกุสุมา   แก่นกูล : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107107317   นายสุกฤษฎิ์   สุขแก้ว : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6109101357   นางสาวมาตารี   เเสนทวี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101360   นางสาวรัตนภรณ์   อัศวไพศาลกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6201102343   นางสาวณัฐณิชา   โพธิ์กูล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102476   นางสาวณัฐวดี   นิลพฤกษ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201105344   นางสาวมัทธริกา   อินต๊ะวิน : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6205101369   นางสาวภิญญดา   ปันกุน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105301   นางสาวกนกวรรณ   สุขแสน : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105326   นายณัฐวรรธน์   ลำสอนจิตต์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105377   นางสาวสุพัตรา   ลือทอง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6206101304   นางสาวกฤติยา   สุยะแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6206101378   นางสาวพิชญาภา   บุญศรี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6206101416   นายสุริยา   อุ่นเรือน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6206102339   นายดรัณ   อัครเมธีกูล : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102391   นายวิชชากร   ศักดิ์วงศ์วรุณ : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102453   นางสาวสโรชา   มะลิวรรณ : การตลาด 3ชั่วโมง
6209101340   นายธีรภัทร์   ดวงจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101360   นายพุฒิเมธ   ทองรักษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101405   นายเอื้ออังกูร   อู่จีรังกูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6210102303   นายเกษมสันต์   สุขแก้ว : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6210102308   นายณภัทร   มั่นคงฐาน : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6210102311   นายธนพล   ทับทิมศรี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6210102315   นางสาวประภานิช   สองแก้ว : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6210102319   นายสมเกียรติ   โยมญาติ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6212106315   นายปราณ กิจวิถี   สงฆ์รักษ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6215123346   นายสหัสวรรษ   วงษาเนาว์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6215123353   นางสาวอาทิมา   ใจคำ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6215123356   นายจักรภพ   สุนันต๊ะ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6219101311   นายปรัชญา   จักร์พงค์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6301101303   นางสาวกฤติยากร   โภคาเทพ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101320   นายบุญชัย   แซ่ย่าง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101327   นายภาณุพงษ์   อนันต์อาณากร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101341   นางสาวสุชิราภรณ์   นาเหนือ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101344   นายอนันตชัย   บัวทอง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101345   นางสาวอริสรา   มธุรส : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101350   นางสาวชิดชนก   ตัดโส : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301102301   นางสาวกนกวรรณ   ยะภูมิน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102312   นายกิตติภณ   อินหันต์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102314   นายกึ่งพุทธกาล   รักษาชนม์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102318   นางสาวคันธนีรา   พละเสน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102326   นายชญานิน   บัวผัน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102336   นางสาวณัฏฐริณีย์   เชิดฉาย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102349   นายธนกฤต   เทพโพธา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102355   นายธีทัต   คงเหล่า : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102362   นายนิติ   พรสมบูรณ์ศรี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102372   นางสาวปิยาภัสร์   เจริญสลุง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102380   นายพศวัต   ชดพรมราช : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301105302   นางสาวกนกพร   คำปวง : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6301105303   นายกรภัทร์   ตุ่นโนจา : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6301105304   นางสาวกัญจนพร   ดำคำภา : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6301105305   นางสาวกัญญาณัฐ   มีสมวัฒน์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6301105307   นายจิตรกานต์   ทองดี : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6301105308   นางสาวชญาธร   เกษมกิตติธรา : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6301105309   นายชลภัทร   รอสูงเนิน : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6301105312   นางสาวณัชชา   ฉิมมา : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6301105314   นายตะวัน   ลองจำนงค์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6301105315   นายธนกร   เนียมเพราะ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6301105317   นางสาวประภาพร   คุณาคำ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6301105327   นางสาวสมฤทัย   ปัญโยกาศ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6301105328   นางสาวสรัญญา   แก้วเทศ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6301105329   นางสาวสัณห์ฤทัย   ฟักทองอยู่ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6301105332   นางสาวสุธาทิพย์   คุ้มกุดขมิ้น : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6301105333   นายอัครชัย   จันทร์ศรีมา : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6301105334   นายวรเมธ   เครือวัลย์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6301105335   นางสาวสุกัญญา   สงวนกลิ่น : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6301105337   นางสาวภารดา   คล้ายแก้วสกุล : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6301105338   นายวรรัญญู   ใหม่ตาคำ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6301124301   นายกนกนภัส   ตั๋นกำเลิศ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6301124308   นางสาววิรัญญา   ขันคำ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6301125307   นายจิรพนธ์   ทองแก้ว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125313   นายชิษณุพงศ์   กาวิน่าน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125317   นายณัฐพงศ์   มณเฑียรรัตน์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125321   นางสาวนิศารัตน์   ศรีสุทัศน์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125323   นายปวริศ   บุญเพิ่ม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125332   นางสาวมาลีวัลย์   ยาวิชัย : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125357   นางสาววรรณวิสา   ราชปรีชายุทธ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6303101301   นางสาวกมลลดา   ดิเรกศานต์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303101303   นางสาวกัญญาวีร์   ศรีบุญมา : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303101306   นางสาวณัฐนรี   มูลเมือง : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303101308   นางสาวณิชลดา   อุ่นเมือง : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303101309   นายดนัย   จันคำ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303101313   นายธนกฤต   มโนชัยวุฒิกุล : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303101314   นายธนดล   ฤกษ์ดี : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303101315   นายธวัชชัย   เชี่ยวชาญ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303101317   นายธีรภัทร   สกลทัศน์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303101321   นายบุญเกิด   จินดาประภาพร : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303101322   นางสาวปนัดดา   วัฒนาพันธุ์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303101323   นางสาวประภัสสร   เฮอ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303101329   นายภาคิน   กองขุนทด : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303101331   นายมนัญชัย   บุญคง : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303101332   นางสาวรติมา   เอมหลำ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303101333   นายวัชรพล   บุญตา : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303101335   นายศรายุทธ   ธนันชัย : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303101337   นายสุภัควี   อินดี : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303101338   นายสุรยุทธ์   กึกก้องโลกา : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303101341   นายอัครชัย   ปูดอก : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303103318   นางสาวนันท์นภัส   ไชยชนะชมภู : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6303103320   นางสาวนูรซากิช   อิสสภาพ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6303103321   นางสาวบุชายา   กองมา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6303103322   นางสาวบุษญา   มะโน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6303103324   นางสาวปิญชาทิตย์   บัวอินทร์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6303103326   นางสาวพจนารถ   สิงหเสนี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6303103328   นางสาวพัชรนันท์   โรจะนะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6303103329   นางสาวพัทธมน   ปู่แหลง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6303103331   นางสาวภาณุมาศ   ยกทอง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6303103345   นางสาวศรีสุดา   ซั่วเซ่งอี่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6303103346   นางสาวศศิปภา   ทองเปิ่ง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6303103347   นางสาวสกุณา   แซ่ย่าง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6303103350   นางสาวสุธิมา   ลูกมณี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6303103351   นางสาวสุพรรษา   เจริญผล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6303103355   นายอดิศร   บุญยงค์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6303103356   นางสาวอรสินี   ปันไฝ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6303103358   นายอลงกรณ์   แสงอินทร์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6303103360   นางสาวอินทิรา   หมื่นจำเริญ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6303103361   นางสาวชุติกาญจน์   มงคลธนารักษ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6304101311   นายกิตติพงษ์   ผิวทอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6304101324   นายณภัทร   เหมือนศิริ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6304101335   นางสาวธัญชนก   ปัญญาคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6304102301   นางสาวกรกนก   หงสาอ่อน : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6304102308   นางสาวณัฏฐนิช   วิทยาดีมาก : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6304102309   นางสาวประภาวัลย์   นามเป็น : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6304102311   นางสาวพนิตา   วนาอาสา : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6304102321   นางสาวสุธิษา   ขัติหอม : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6304102322   นายอดิพงษ์   โพธิจักร์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6304104302   นางสาวธัญญรัตน์   ขันธมะ : สถิติ 3ชั่วโมง
6304105307   นางสาวพรสุนีย์   ภักดีวงษาสกุล : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6304105309   นางสาวศิริวรรณ   หาระมี : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6304106319   นายธนธรรม   ขัติวงษ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6304108301   นางสาวกันต์นิษฐ์   วังคีรี : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
6304108302   นางสาววชิรญาณ์   ศรีจันทร์ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
6304109303   นางสาวระพีพรรณ   ลือใจ : ฟิสิกส์ประยุกต์ 3ชั่วโมง
6305101311   นางสาวจิดาภา   บำรุงเจียม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101315   นายจิระศักดิ์   นางเมาะ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101318   นางสาวชนนิกานต์   แซ่แต้ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101320   นางสาวชลดา   ปิ่นเมธา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101323   นางสาวชัญญานุช   ดวงแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101332   นางสาวณัฐธิตา   อยู่สบาย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101351   นางสาวนลินี   จันทร์ต๊ะมา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101352   นายนวัตกรณ์   โมตาลี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101359   นางสาวปราถนา   เกิดจันอัด : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101362   นายปารย์คณิน   เอี่ยมสมบัติ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101366   นายพงศ์พิทักษ์   วังธิยอง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101370   นายพรรษกร   ใจสม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101371   นางสาวพรวิไล   หล้าจู : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101372   นางสาวพรสรวง   สอาดศรี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101386   นายมงคล   ทองพิมพ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101388   นายยศพนธ์   พันธวัฒน์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101389   นายยุทธภัณฑ์   มานาบุญ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101408   นายสิริวัฒน์   เลิศธนวิรัตน์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101415   นายหัสดินทร์   ใจอะโน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101418   นายอนุวัฒน์   วรรณเสน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101433   นายพีรวิทญ์   พินเรา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105301   นางสาวกมลวรรณ   แคว้นคอนฉิม : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105305   นางสาวขนิษฐา   ยาวไธสง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105308   นางสาวคุณนิธิ   รองเดช : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105311   นางสาวพิชญนัทธ์   ปัญญากูล : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105313   นางสาวชั้นบุญ   เชียงปาละ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105314   นายชินวัฒน์   พวงอภัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105316   นายฐานทัพ   ท้าวภูธร : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105320   นายดัสกร   กัญจนะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105323   นายทักษิณ   แข็งแรง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105326   นายธิติ   ต๊ะพ่อ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105328   นายนพรัตน์   ศิริ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105360   นางสาวสิริกานดา   เลื่อนลอย : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105368   นางสาวอทิตยา   วิชัยวงษ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105380   นางสาวปิยนันท์   น้อยใจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105386   นายศวัสกรณ์   ทิพย์โอสถ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105388   นางสาวชวัลนัทธ์   ทองมีมาก : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105398   นางสาวพิมพ์ปภัส   อ้นบ้านดง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6306101302   นายกมลภพ   แก้วเดียว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101304   นายกร   ธเนศวรสุวรรณ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101306   นางสาวกฤติกร   ต๊กควรเฮง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101309   นายกันติทัต   กอดู่ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101312   นางสาวกุลภรณ์   อินทนุ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101313   นางสาวเกศรินทร์   พลประถม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101314   นางสาวคำหลาว   ลุงยอด : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101315   นางสาวคุณัญญา   เหลืองกิตติคุณ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101320   นางสาวเจนจิรา   ปาแตงอ่อน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101322   นางสาวชฎาพร   เพชรวงศ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101327   นางสาวชนากานต์   เลิศไตรคุปต์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101328   นางสาวชมพูนุช   ยงยืน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101329   นายชัยพันธ์   พรธีรโชติ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101330   นางสาวชาลีนา   สาเหล่ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101333   นางสาวณัชชา   การดี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101334   นางสาวณัฏฐณิชา   สายอินต๊ะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101335   นายณัฏฐนันท์   เครือแปง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101336   นายณัฐชัย   เนตรใหญ่ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101337   นางสาวณัฐฐาพร   กลิ่นมาลัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101338   นางสาวณัฐธิดา   เปงดี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101341   นางสาวณัฐวดี   อินสอน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101343   นางสาวณิชนันทน์   ฤกษ์งาม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101344   นางสาวดลพร   จมรมงคลพิไล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101345   นายแทนตะวัน   โพธิ์สอน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101347   นางสาวธัญญเรศ   ทองเมือง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101349   นางสาวธัญลักษณ์   ป้อปาลี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101350   นายธีรศักดิ์   มาติ๊บ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101352   นายนฤบดี   จำปาทอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101354   นายนัฎชากร   ปิ่นยา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101355   นางสาวน้ำฝน   ชมภูกลาง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101356   นางสาวบัณฑิตา   ทองเทียน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101359   นางสาวปณาลี   นิจศรีวงศ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101360   นายปภาวิน   บัวรวย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101361   นายปรมินทร์   ตรีรัตนาเศรฐ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101362   นางสาวปอรรัชม์   วงค์โห้ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101364   นายปีติภัทร   ใจพรหม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101366   นางสาวพรชนก   โชคกิตติกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101369   นางสาวพัชราภรณ์   ตาเร็ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101380   นางสาวเพียงดาว   อินพรม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101385   นางสาวภิญญาพัชญ์   ใจหาญ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101388   นายยุทธนา   ทาชื่นจิตร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101389   นายยุทธภูมิ   ผาสุก : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101399   นางสาวศศิวรรณ   ปู่ทอน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101401   นางสาวศิรินภา   โสดอินตา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101404   นางสาวศีตลา   ไชยมงคล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101410   นายสหรัถ   จันทร์ปัน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101413   นางสาวสุธาสินี   พิมพิสาร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101414   นางสาวสุธิดา   ประชุมรักษ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101416   นางสาวสุธีธิดา   ขันเขียว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101419   นางสาวสุภาวินี   ปัญญา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101420   นายสุรชัย   แข็งแรง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101422   นางสาวอธิษฐาน   คำภีระ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101426   นางสาวอังค์วรา   แซ่ฉั่ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101427   นางสาวอัจฉรา   เจียชะรัมย์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101429   นายอาทิตย์   ซั่วเซ่งอิ้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101431   นางสาวอุบลรัตน์   บุญวัง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101433   นายจินตามัย   อินทร์ปาน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101439   นางสาวภัทรนันท์   รัตนนิรมลสกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101445   นายอดิศักดิ์   สุดเฉลียว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101446   นางสาวอาทิตยา   รัตนพงศ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101449   นางสาวปาณิศา   ทรงเจริญกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101453   นายรติพันธ์   มาลัยรุ่งสกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306102309   นางสาวจริยาสิริ   แถวกระโทก : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102314   นางสาวจิรภิญญา   หมวดคง : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102323   นางสาวชาลีรัตน์   จันการ : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102330   นางสาวณัฐกานต์   ล้วนสุคนธ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102334   นางสาวดรัลพร   จมรมงคลพิไล : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102335   นายดลพิษิฐ   บัวผัน : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102352   นางสาวธาวิตา   มินทขัติ : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102360   นางสาวเบญญาภากรณ์   ตันวิตรานนท์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102361   นางสาวปัญจมา   ปาละโค : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102382   นางสาววีรยา   หนูหล่ำ : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102383   นายศรัณยู   สมานพงษ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102385   นายศักดิพงศ์   ใจทา : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102386   นางสาวศิรภัสสร   ศรีตะบุตร : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102391   นางสาวสกุลรัตน์   จันทร์มาลี : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102396   นางสาวสุพรรณิการ์   คำใจ : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102399   นางสาวสุภัชชา   ผินผัน : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102400   นายสุวรรณ   ลุงออ : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102401   นายเสริมชาติ   อินทะนาม : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102417   นางสาวภัทรนันท์   พ่อไชยราช : การตลาด 3ชั่วโมง
6306103033   นางสาวประภัสสร   เขียวธง : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103302   นางสาวกฤติยาภรณ์   คำเขียว : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103303   นางสาวกัลยกร   พรรณเผือก : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103308   นางสาวคุณัญญา   เรือนสม : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103309   นางสาวจรรยาพร   นาคิน : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103311   นางสาวจารุณี   แซ่วะ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103312   นายจิรายุ   คงคร้าม : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103315   นายเฉลิมพล   ทะตัน : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103320   นางสาวญาริณี   อินทะวงษ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103328   นางสาวณิชากร   แหวนทอง : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103329   นางสาวถิรพร   กุศลทาน : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103331   นายทิชากร   สุขทิพย์คงคา : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103334   นายธนายุ   ศรีกุลภัทร : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103336   นางสาวธัญสุดา   แสนเขื่อน : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103342   นายนราวิชญ์   ศรีโพธิ์วัง : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103347   นางสาวนัทชา   สายสร้อย : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103361   นางสาวพิชสินี   เอี่ยมโพธิ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103371   นางสาวภาลินี   มะโนคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103375   นางสาวเมธาวี   จันทร์ต๊ะวงค์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103376   นางสาวยุวดี   อุดหนุน : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103389   นางสาววาษิณี   คำมูลใจ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103395   นางสาวศิรดา   สามัคคีสาธร : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103417   นางสาวอริยา   ปราณีทะ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103419   นางสาวอาชิว   แซ่เจ้า : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103421   นางสาวพรทิพา   บุญช่วย : บัญชี 3ชั่วโมง
6306104301   นางสาวกัญญ์วรา   ทิวาวงษ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6306104303   นางสาวกุลนิษฐ   ล่ำสวย : การเงิน 3ชั่วโมง
6306104306   นางสาวฉิง   - : การเงิน 3ชั่วโมง
6306104310   นางสาวธัญรดา   ณ มณี : การเงิน 3ชั่วโมง
6306104311   นางสาวธัญเรศ   วงศ์วรมัยกุล : การเงิน 3ชั่วโมง
6306104312   นางสาวนภสร   ก๋งอุบล : การเงิน 3ชั่วโมง
6306104315   นางสาวพรธวัล   คำทิพย์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6306104316   นางสาวภัทรลภา   สุยะการ : การเงิน 3ชั่วโมง
6306104317   นางสาวมานิตา   นิลลออ : การเงิน 3ชั่วโมง
6306105309   นายศดานันท์   มัธยม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6306105311   นายสุภทัต   มารื่น : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6306106321   นางสาวอาทิมา   พันธุ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6307101303   นายขจรศักดิ์   เพชรโสม : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6307101304   นายณัฐพร   หอกแสง : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6307101309   นายวรกานต์   ชื่นอารมย์ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6307101310   นายศุภกิจ   สรรพากร : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6307101312   นายสรศักดิ์   เชื้อบ่อคา : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6307101314   นายอภิรักษ์   รอดเจริญ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6307101315   นายนิติภัฑร์   อับดุลบุตร : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6307101318   นายกริชวัชร์   สงค์ดำ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6308106301   นางสาวกัญญารัตน์   พิสุราช : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6308107302   นางสาวกรณิการ์   จำปา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6308107303   นางสาวกัลยรัตน์   น้อยนิด : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6308107304   นางสาวชนันชิดา   วงค์อุด : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6308107306   นางสาวชริษา   จันทร์จวน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6308107308   นางสาวพรพรหม   ฆ้องเดช : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6308107309   นางสาวพรหมพร   พันพิจิตร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6308107312   นายภานุพงศ์   ชุมแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6308107313   นายภูมิกิจ   กิจชระภูมิ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6308107314   นางสาวรัชฎาพร   วิญคาม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6308107315   นางสาวศิริรัตน์   วงษ์สว่าง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6308107316   นายศิริโรจน์   เสนียุทธ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6308107318   นายอภิชา   พึ่งแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6308107319   นายวัชรพงศ์   แสนย่าง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6308107320   นายพัทธดนย์   พุฒดง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6308108308   นางสาวปิยมาส   ปรางทอง : การจัดการชุมชน 3ชั่วโมง
6308108316   นางสาวอริญทรา   ทองสองแก้ว : การจัดการชุมชน 3ชั่วโมง
6308109308   นายธนสิทธิ์   สิริทรัพย์พูนผล : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6308111301   นางสาวกนกวรรณ   มูลเมือง : บัญชี 3ชั่วโมง
6308111302   นางสาวกุลจิรา   คีรีรัตน์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6308111303   นางสาวขวัญฤดี   เพิ่มนิตย์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6308111304   นางสาวญาดาวดี   ปราบมนตรี : บัญชี 3ชั่วโมง
6308111306   นางสาวเบญญาภา   สุภาแก้ว : บัญชี 3ชั่วโมง
6308111308   นางสาวศิริยากร   ประกาศ : บัญชี 3ชั่วโมง
6308111309   นางสาวสุจิตต์ตรา   รัตนัง : บัญชี 3ชั่วโมง
6308111310   นางสาวอรทัย   ใจเปรี้ยว : บัญชี 3ชั่วโมง
6308111312   นางสาวชยานันท์   ชูขำ : บัญชี 3ชั่วโมง
6308111313   นางสาวโรสสุคล   สีเถื่อน : บัญชี 3ชั่วโมง
6308114340   นางสาวรมณา   บัวทอง : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6308114358   นางสาวสุดารัตน์   เตชะสืบ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6308115301   นายกิตติ   สวัสดิรักษ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6308115302   นายเฉลิมศักดิ์   ปานเอี่ยม : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6308115310   นางสาวเบญจมาศ   ปรางทอง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6308115311   นายปฏิภาณ   ใจแสวง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6308115314   นางสาวมณีเฟิร์น   กันธะหมื่น : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6308115316   นางสาวรินรดา   ศุภธนศักดา : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6308115319   นางสาวสุธาสินี   เณรตาก้อง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6308115321   นายโอฬาร   แจ่มใส : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6308115322   นางสาวชญาดา   ม้าแก้ว : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6308115323   นายวัชรินทร์   ทนหมัด : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6308116308   นายธนนนท์   หนูสอน : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6309101306   นายเขมณัฐ   วามะศิริ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101309   นายจักรินทร์   กองหมอก : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101310   นางสาวจารุวรรณ   อุดเลิศ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101312   นายจิรายุ   สิงสุขศรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101317   นายชนม์ชนก   ศรีสมบัติ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101326   นายณัฐวุฒิ   จันทคาม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101351   นางสาวพิมประภา   คำอ้าย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101353   นายภัทรภณ   สารีผล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101355   นางสาวภาวิณี   ธิลำพูน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101356   นายภูษณะ   เสถียรวงศ์นุษา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101363   นางสาววรารัตน์   ลิตา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101367   นางสาววีร์สุดา   กาติ๊บ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101368   นายวุฒิไกร   สุดใจงาม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101369   นางสาวศรีนารี   ภาสดา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101375   นายสรายุทธ   วรรณ์สุทธะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101376   นางสาวสิริยุพา   ยังดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101377   นางสาวสิรีธร   ชัยภักดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101383   นายสุรเชษฐ์   แซ่เท่า : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101397   นายรชต   แสนบุดดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101401   นายกิตติธัช   อินพรหม :