ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6205101307   นายกานต์   ลายคำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101308   นางสาวเกตุมาลา   เทียมธรรม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101309   นางสาวขวัญฤดี   มีนันท์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101311   นางสาวจรุณี   วงศ์บุญชัยเลิศ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101312   นางสาวจิตราภรณ์   จันทิมา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101313   นางสาวจินดารัตน์   พลอยเจ๊ก : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101315   นางสาวชญาทิพย์   วงค์แฉ่ง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101321   นายทัชชกร   ชัยศรี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101328   นางสาวณัฐฐาพร   สุโพธิ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101334   นางสาวณัตติกุล   อินต๊ะวงค์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101336   นายดีพร้อม   ใจน้อย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101337   นางสาวทวิพร   วีระ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101340   นางสาวธดากรณ์   เชื้อสอาด : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101347   นางสาวธัญสุดา   ปัญญาใจ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101349   นางสาวธีรารัตน์   ฝั้นวีระ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101351   นางสาวนภัสสร   ตาละคำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101365   นางสาวเพชรรัตน์   โนจา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101366   นางสาวกัญจน์ณาภัทร   ชุมภูงาม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101367   นางสาวเพ็ญพิชญ์ชา   อ่ำทิม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101368   นายภานุวัฒน์   สุวรัตนากุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101371   นางสาววรัสยา   ลุงคำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101373   นางสาววราภรณ์   นะตา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101374   นายวศิน   โกฏิยานนท์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101375   นางสาววิภาภรณ์   วงษ์จุ้ย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101376   นางสาวศศิภรณ์   กิมสอ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101377   นางสาวศิรินทร์รัตน์   มีปัญญา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101380   นายศุภโชค   สมพงษ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101381   นางสาวศุภมาส   เผือกเหลือง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101382   นางสาวศุภลักษณ์   กุหลาบ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101383   นายเศรษฐวัฒน์   อุปนันท์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101384   นายสมบัติ   เชอหมื่อ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101390   นางสาวสุทธิชา   ตุ่มรังษี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101393   นายสุเมธ   สรรเพชร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101395   นางสาวหทัยภัทร   ตังกุลา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101396   นายอชิตพล   ตากันธะ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101397   นางสาวอทิตยา   รัตนวงศ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101398   นายอธิวัฒน์   แสนเพชร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101400   นางสาวอรสา   นิลสุวรรณ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101401   นางสาวอัญชลิกา   ตระกลสาทร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105307   นายคงกระพัน   บุตรจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105310   นายจิรพงศ์   ใจน้อย : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105311   นายจิรพัชร   น้อยจ้อย : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105314   นายเจษฎาวุฒิ   กันทะวัง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105315   นายชนัจนันท์   สุใจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105316   นางสาวชนิกานต์   ลานทอง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105318   นายชัชนันท์   เรืองวงษ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105319   นายชาคร   อุปละ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105330   นายทวิวัฒน์   สายะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105334   นายธรรมรัตน์   ราชมณเฑียร : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105336   นายธีรพงษ์   พัดเจริญ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105337   นายธีรภัทร์   ใหม่วงศ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105338   นางสาวนภัสนันท์   บุตราสวรรค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105341   นายนราวุฒิ   อินแก : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105342   นางสาวนฤชา   เจริญวิทย์ธนเดช : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105343   นายนฤเบศร์   ประดง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105345   นางสาวนูรียะฮ์   กวินวรพงศ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105351   นายปุณณภพ   นวนหมวก : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105353   นายพงศ์ภรณ์   พิบูลย์ศรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105362   นายวรวุฒิ   แจ่มใส : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105366   นางสาวศรัณย์พร   ทะเทพ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105367   นางสาวศศิพิมพ์   พรมสุวรรณ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105368   นางสาวศิริลักษณ์   ตันชะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105369   นางสาวศิริโสภา   ชายคำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105371   นางสาวสมิตา   อินอำพันธ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105372   นายสหรัฐ   ล้ำเลิศ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105373   นายสหัสชัย   นุชนันท์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105374   นายสิทธิชัย   โพดกาลง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105375   นางสาวสิริกาญจน์   มั่นทิสุทธิ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105376   นายสุธินันท์   นันทพันธ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105378   นางสาวโสรีรัตน์   ใจผ่อง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105379   นางสาวหิรัณยเกศ   ตรีอินทร์ทอง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105380   นางสาวอโณมา   ยาวีระ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105383   นางสาวอรอนงค์   ชมภู : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105384   นางสาวอังคณา   สุทธิยะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105385   นางสาวอัจฉราภรณ์   กมลศรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105386   นางสาวอาทิตยา   คำแสน : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105387   นางสาวอาภาพร   รู้ธรรม : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105388   นางสาวอิษฎา   บุญธรรม : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105389   นายเอกรินทร์   ชอบพอ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105398   นายศุภวิชญ์   ช่างเหล็ก : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105401   นายยศวันต์   เมืองมูล : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105404   นางสาววริศรา   ไชยวงค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101301   นางสาวกนกวรรณ   ฤกษ์ฉาย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101302   นางสาวกัญญาลักษณ์   อาทะ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101304   นายกิตติพงษ์   ดีปุกเปียง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101305   นางสาวกิตติมา   จันทร์ชาวใต้ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101306   นายกิตติศักดิ์   ไชยมงคล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101307   นางสาวเกศรากาญจณ์   จินาติ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101319   นางสาวชนันดา   แก้วกาหลง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101320   นางสาวชลดา   ปิ่นเมธา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101321   นางสาวชวิศา   ภักดีกิจ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101323   นางสาวชัญญานุช   ดวงแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101325   นายโชคนรินทร์   บัวบาน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101326   นางสาวฐิติมา   อุตโรกุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101327   นางสาวฐิติรัตน์   แก้วทา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101328   นางสาวณฐมณ   ป้อมเมือง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101329   นางสาวณัชชา   ทิพยธรรม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101330   นางสาวณัฏฐ์ชญา   ติ๊บใจ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101332   นางสาวณัฐธิตา   อยู่สบาย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101334   นางสาวณัฐลินี   อุราแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101335   นางสาวณัฐวดี   ผาสุข : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101336   นายณัฐวุฒิ   รติกาญจนสุขกุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101337   นายดิศรณ์   เจริญแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101338   นางสาวตรีรัตน์   บรรณพร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101339   นายทศพร   ปิงคำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101343   นางสาวธัญธิดา   นิ่มนวล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101349   นายนฤตย์   ทุนอินทร์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101351   นางสาวนลินี   จันทร์ต๊ะมา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101352   นายนวัตกรณ์   โมตาลี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101353   นางสาวนัชธิกาน   สันชัย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101354   นายนันทวัฒน์   เครือทราย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101356   นางสาวปนัดดา   นพเก้า : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101358   นายประเสริฐ   ชาตรีวินิจทอง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101359   นางสาวปราถนา   เกิดจันอัด : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101361   นางสาวปาจรีย์   จะแจ้ง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101364   นางสาวปิยพัชร   เสี่ยงสอาด : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101365   นางสาวเปรมยุดา   วัฒกีเจริญ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101368   นางสาวพรทิพา   พรหมถา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101369   นางสาวพรนภา   บัวลี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101370   นายพรรษกร   ใจสม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101372   นางสาวพรสรวง   สอาดศรี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101373   นางสาวพลอยวรินทร์   คงนุ่น : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101374   นางสาวพลอยสุรีย์   สายบุญเรือง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101375   นางสาวพัชริฎา   ต๊ะเป็ง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101377   นางสาวพิชญา   ภัทรบรรพต : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101378   นางสาวพิชยดา   จันทร์แก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101387   นายเมธาวี   สารพัตร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101391   นางสาวรัตนาวดี   นิลวัฒน์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101392   นายวัชรพล   แสนภักดี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101393   นางสาววัลภา   แลวฤทธิ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101408   นายสิริวัฒน์   เลิศธนวิรัตน์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101411   นางสาวสุพิชชา   บัวพันธ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101412   นางสาวสุภัสสรา   ศรีมอยน้อย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101414   นายสุวิทย์   เทพมา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101415   นายหัสดินทร์   ใจอะโน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101416   นายอธิบดี   แสนใจบาล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101426   นางสาวอัจฉราพรรณ   กันตุ่น : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101428   นางสาวอัญชุลี   สัญญากิจ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101429   นางสาวอัญญานี   อาษา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101430   นายอัษฎาวุธ   หนักแน่น : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101431   นางสาวอาทิตยา   เทวกุล ณ อยุธยา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101432   นายเอกพจน์   หนั่นตา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105301   นางสาวกมลวรรณ   แคว้นคอนฉิม : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105302   นายกานภวินท์   แก้วใส : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105303   นางสาวกุลรัตน์   เชื้อติ๊บ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105304   นางสาวเกตุสุดา   แย้มกระจ่าง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105305   นางสาวขนิษฐา   ยาวไธสง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105313   นางสาวชั้นบุญ   เชียงปาละ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105316   นายฐานทัพ   ท้าวภูธร : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105317   นางสาวฐิตาพร   ใจดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105319   นางสาวณัฐวดี   พุ่มชะเอม : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105320   นายดัสกร   กัญจนะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105321   นางสาวดารารัตน์   ถิ่นทิพย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105322   นางสาวทรรศภรณ์   ภูมิมะนาว : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105323   นายทักษิณ   แข็งแรง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105324   นางสาวสาธิดา   ยศบุญเรือง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105325   นางสาวธรรมารัตน์   ขำขจร : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105326   นายธิติ   ต๊ะพ่อ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105327   นายธีรโชติ   ธรรมตา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105328   นายนพรัตน์   ศิริ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105329   นางสาวนริสรา   อินโอภาส : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105330   นางสาวนรีกานต์   ไทยนิยม : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105331   นางสาวนัชริกา   ปัญญาวงค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105332   นางสาวนันทกานต์   มังคละ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105334   นางสาวบุญนิศา   ทาคำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105335   นางสาวปฐมาวดี   แก้วกุลศรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105337   นางสาวปวีณ์นุช   ภูครองหิน : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105338   นางสาวผกามาศ   ไววาง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105339   นางสาวพรนัชชา   วิภาสธวัช : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105340   นางสาวพัณณิตา   ยอดดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105341   นางสาวพัทธนันท์   ยาปัน : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105346   นางสาวรักตกันท์   กาละ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105347   นางสาวรินรดา   ป้องกัน : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105349   นางสาววรรณวลี   ใจดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105350   นายวรินทร์   คำมุลนา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105351   นางสาววัชราภรณ์   ศรีบุญเรือง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105352   นางสาววาสนา   จันทร์สุวรรณ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105358   นางสาวสายรุ้ง   อาลัยไพรสณฑ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105365   นางสาวสุภิชา   สมพงษ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105368   นางสาวอทิตยา   วิชัยวงษ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105383   นางสาวพิมพิศา   ใจแปง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105384   นายภูมิศักดิ์   หารสุโพธิ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105386   นายศวัสกรณ์   ทิพย์โอสถ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105387   นางสาวศุภรัตน์   ปิมปา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105393   นางสาวรัชดาพร   อภัยนอก : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105396   นางสาวอัญติมา   อินทร์ชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105398   นางสาวพิมพ์ปภัส   อ้นบ้านดง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101301   นางสาวกมลฉัตร   มาฟู : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101302   นายกฤตเมธ   วรวุฒิพุทธพงศ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101303   นางสาวกฤษณียา   กิติกุศล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101305   นายกัณฑ์ธีร์   ยอดคำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101308   นายกิตติศักดิ์   ชมภูจา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101310   นางสาวเกวริน   โสภา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101311   นายคุณานนต์   ไสยะสุตร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101312   นางสาวจริญญา   บุญฟู : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101313   นางสาวจารุภา   มั่นยา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101315   นางสาวจีราพรรณ   แสนใจบาล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101316   นางสาวจุรีรัตน์   อวดห้าว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101319   นายเฉลิมชัย   ปัญญากาศ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101325   นายชลศักดิ์   ผาผง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101332   นายณกฤตเมธ   พฤกษ์ปีติ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101333   นางสาวณัชชา   ทับเจริญ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101335   นายณัฐนนท์   วิไลเลิศ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101337   นายณัฐยศ   ทุมรัตน์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101338   นางสาวณัฐริกา   แสนสุภา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101339   นางสาวณัฐวรรณ   ทองขาว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101340   นางสาวทิพรดา   ตันวงค์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101341   นายธนกร   มณีรัตน์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101342   นางสาวธนพร   ท้าวบุญชู : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101347   นางสาวธนิกา   เข็มเขียว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101348   นางสาวธิษณามดี   ปู่หลู่ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101349   นายธีม   เกิดแสงสุริยงค์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101351   นางสาวนาตาชา   กวดสำโรง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101366   นายปิยะพงษ์   ดุเหว่า : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101372   นางสาวพิมพ์ชนก   ไพรพงศ์พร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101395   นายศุภชัย   ทนันชัย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101396   นางสาวศุภธิดา   อุ่นเตียม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101401   นางสาวสิริบูรณ์   สงสกุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101402   นางสาวสุกัญญา   โชตาลี่ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101403   นางสาวสุณัฏฐา   แก้วดี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101404   นางสาวสุทธิพร   ปิงชัย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101405   นางสาวสุภาวิดา   ศรีพรม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101406   นางสาวสุวนันท์   รสฉ่ำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101408   นายอนุกุล   ใจจันทร์ติ๊บ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101409   นายอภิชาติ   กานุมาร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101410   นางสาวอภิรดี   จอกลอย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101411   นายอภิวัฒน์   ประอินทร์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101413   นางสาวอิงดาว   สมบูรณ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101415   นายอิศราพงศ์   หมื่นยอง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101417   นางสาวกมลพร   พรมธิ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101418   นางสาวกรรณิการ์   กาญจนานันท์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101419   นายกฤตภาส   กิตติชัยพานิช : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101423   นางสาวชฎาพร   ชูมณี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101425   นางสาวณภัทร   ยอดมั่นคง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101429   นางสาวณิชกานต์   ใจยาคำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101433   นายธนพนธ์   สันกว้าน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101434   นางสาวธัญสิริ   ขัดสีใส : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101442   นางสาวประภาวัลย์   ศรีสุวรรณ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101443   นายปัญญาพล   สุขงาม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101444   นางสาวพรพิมล   บุญส่ง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101445   นายพิชิตชัย   สิงห์สุข : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101446   นางสาวพิมพ์นภัทร   เตชะแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101447   นางสาวภัทรวดี   กาฬรัตน์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101448   นายภูมิพัฒน์   วัฒนศิริชัยกุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101451   นางสาวลักษิกา   วิชัยบรรเจิด : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101453   นางสาววิลาวัณย์   วงศ์ชัย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101454   นางสาวศิวพร   สิริวรรณ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101456   นายสุธี   สุขใจ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101457   นางสาวอลีนา   มายิด : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101458   นางสาวอาทิตยา   นวลคำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101459   นางสาวอินทิรา   เจนสาริกิจ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101461   นางสาวอุมาพร   ขำตระกูล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105301   นางสาวกัญญาณัฐ   ทรงศิลป์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105302   นางสาวกัญญาณัฐ   ปุญญธนาคมกุล : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105303   นางสาวกัลยารัตน์   แก้วสุวาง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105304   นายคุณาธิป   พุกดวง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105305   นางสาวจารุพัสตร์   อุดไธสง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105306   นายจีรพันธ์   จันเป็ง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105307   นางสาวจุฑาภัทร   นิลสุวรรณ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105308   นายฉัตรชัย   โม๊ะดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105309   นางสาวชลธิชา   มงคล : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105311   นางสาวซานีย์   ดาอีซอ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105312   นางสาวญาณิศา   เงินนาค : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105313   นางสาวณัฐกฤตา   อะกะเรือน : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105314   นางสาวณัฐนรี   ไชยพรม : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105315   นางสาวตติยา   คำเป็ง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105317   นางสาวธัญสมร   ประสาทสิทธิ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105319   นางสาวน้ำทิพย์   ช้างมาก : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105322   นางสาวปวีณ์นุช   ปงกองแก้ว : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105327   นางสาวพรพรรณ   อภินันท์ทิพยกุล : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105328   นางสาวพัณณิตา   โอบอ้อม : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105329   นางสาวพิมพ์วิภา   สมบุญชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105331   นายภัทรพล   แจ้งสาร : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105333   นางสาวมลธิดา   มะคาลือ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105334   นางสาวมิรันตี   ธรรมสร : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105335   นางสาวเมษนี   มีตา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105337   นางสาวรวีสวัสดิ์   สิงห์ทอง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105338   นางสาวรุจิรัตน์   เวชมะโน : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105355   นายอภิสิทธิ์   แก้วคำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105356   นางสาวอาคิรา   นาคสังข์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105357   นายอิทธิกร   ยอดดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105358   นางสาวอุษณีย์   ฐิติวิชญานันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105359   นายกรกช   พูลทรัพย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105367   นางสาวเฉลิมขวัญ   ทรายคำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105371   นางสาวชุตินันท์   กันทะมาลัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105373   นางสาวณัชชาวีณ์   อภิพรบุญญพัฒน์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105374   นางสาวณัฐกฤตา   มาอินทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105375   นางสาวณัฐชากร   กุษาวงศ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105376   นายณัฐวัตร   บุญญะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105377   นางสาวณัฐิกา   บัวยอด : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105378   นายทศพล   สิทธิวงศ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105379   นางสาวบัณฑิตา   เสลาคุณ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105381   นางสาวปรานวรี   วินมา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105382   นางสาวปริกา   จิตต์ริด : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105385   นางสาวพรสุดารัตน์   สัมมาพรต : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105386   นายพัชรพล   มีแก้ว : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105389   นางสาวภควดี   จันทรัตน์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105395   นางสาววรนารี   ปัญโญ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105396   นางสาววิลาวัณย์   ฉายสุขเกษม : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105399   นายศุภกร   คำสิงห์แก้ว : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105405   นางสาวหทัยชนก   จันทร์น้อย : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105408   นางสาวอาทิตยา   สุวรรณโณ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105409   นางสาวอารยา   มายิด : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105411   นางสาวศศิธร   องค์สุนทร : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105412   นางสาวสุดารัตน์   ศิริโชคผล : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101301   นางสาวกชมล   อินต๊ะบุญมา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101302   นางสาวกนกพร   จินดาแจ้ง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101304   นางสาวณัฏฐพัชร์   ลาดเหลา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101305   นางสาวกมลรัตน์   จันทร์ดี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101307   นางสาวกมลวรรณ   แสงฝ้าย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101311   นางสาวกัญญาณัฐ   ดอนสนธิ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101312   นางสาวกัญญาพัชร   ศรีวรรณ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101313   นางสาวกัญญารัตน์   แก้วดี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101317   นางสาวกิตติดาวัลล์   ปิงกุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101320   นางสาวกุลภัสสรณ์   พรมเสนวงศ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101321   นางสาวเกศิณี   แก้วทุ่ง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101324   นางสาวเขมิกา   ไชยฮะนิจ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101326   นางสาวจารุวรรณ   นาคสอิ้ง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101332   นางสาวจุฑามาศ   เฉลียวฉลาด : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101334   นางสาวจุลจิตต์   วงค์พรม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101340   นางสาวชนากานต์   ขวัญนาค : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101341   นางสาวชลดา   ทองใจดี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101343   นางสาวชวัลรัตน์   เทพอำนวย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101345   นายชัยยาวัฒน์   ยวงสุวรรณ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101348   นางสาวญาดา   ศรีพรม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101349   นางสาวฐนิชา   หน่อคำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101350   นายฐิติวัฒน์   สะสมสุข : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101351   นายณพงศ์   จรูญภาค : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101352   นางสาวณัฏฐนันท์   จันทร์หวาน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101354   นางสาวณัฐธิดา   ณ ลำปาง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101355   นายณัฐพงศ์   เกษรเพ็ชร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101356   นายณัฐพงศ์   หวามาก : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101358   นางสาวณิชารีย์   บุญสนิท : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101359   นางสาวดวงสมร   เยื่อใย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101360   นายเดชาวัต   เพชรอารินทร์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101411   นายพชร   ใจน้อย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101412   นางสาวพรนัชชา   สมบูรณ์ชัย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101415   นายพลพิสิษฐ์   ปินตาเปี้ย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101416   นางสาวพลอยจันทร์   แก้วอยู่ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101417   นางสาวพอใจ   ไพรสัณฑ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101418   นางสาวพัชณิดา   วันเพ็ชร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101419   นางสาวพัชราภรณ์   บุญวงค์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101420   นางสาวพัณณิตา   ทวนธง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101421   นางสาวพิชญธิดา   ใจแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101422   นางสาวพิชามญธุ์   ปารีเสน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101424   นางสาวพิมชนก   สมัยกุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101425   นายพีระนวิชช์   ปันชัย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101426   นางสาวเพ็ญพิชชา   เขียวดี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101427   นางสาวฟ้าใส   จงสดับกลาง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101429   นางสาวภันฑิรา   จุลยโชค : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101431   นางสาวภานุมาศ   ทองมอญ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101432   นายภานุวัฒน์   ยนยิ่ง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101433   นางสาวมณโฑ   หินอ่อน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101434   นางสาวมณณิชา   ชิตเจริญ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101436   นางสาวรมย์ธีรา   มหาวรรณ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101440   นางสาวรัตนาวดี   วงษาเนาว์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101441   นายราชบัณฑิต   รัตนบำเพ็ญ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101445   นางสาววนิดา   บุญทวีธรรม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101446   นางสาววรรณิดา   ปันใหว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101447   นายวรวิทย์   ตรองจิต : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101448   นายวรวุฒิ   ไทยธานี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101449   นายวรวุฒิ   วรยศสกุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101450   นางสาววรัชยา   เล้าประเสริฐ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101453   นางสาววารุณี   ประเสริฐหล้า : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101462   นางสาวศิรดา   บัวพุทธา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101463   นางสาวศิรินทร์ทราทิพย์   ศักดิ์ศรี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101464   นายศิริภูมิ   ดอกแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101468   นางสาวศิวรรจน์   พยัคฆ์เมธี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101469   นายศุภกิตติ์   ถาวร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101471   นายสรชา   สร้อยนาค : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101472   นายสิทธิณัฐ   อารยะวังโส : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101473   นายสิรดนัย   สิงห์แก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101474   นางสาวสิรินดา   แก้วบุตร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101477   นางสาวสุทธนุช   พวงพุ่ม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101480   นางสาวแสงจันทร์   จันต๊ะ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101481   นางสาวแสงรพี   เพชรรัตน์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101484   นายอธิกมาส   ศรีปาน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101485   นางสาวอธิชา   ชัยภิบาล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101487   นายอนุวัฒ   สถา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101488   นางสาวอมรรัตน์   คงคา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101489   นางสาวอรวรรณ   มงคลเจริญสิน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101490   นางสาวอรวรรณ   ยะปะพัน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101491   นางสาวอริสรา   บุญมาเรือน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101492   นางสาวอรุโณชา   คำแดง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101493   นางสาวอังคณา   มณีฉาย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101494   นายอาณกร   โพธิสาโร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101495   นางสาวอาทิตยา   ทองประสาน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101497   นางสาวเปรมมิกา   บุญแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101498   นายวรปรัชญ์   ทวีกุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101499   นางสาวปฐมพร   ไกรเกตุ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105301   นางสาวกนกนุช   ศรีนวลขาว : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105302   นางสาวกมลลักษณ์   กาวารี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105304   นายกฤตยชญ์   เรือนคำมูล : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105305   นางสาวกฤติยารัตน์   พยัคฆ์สัก : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105306   นางสาวกฤษณา   พิลึก : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105311   นางสาวกิตติมา   ภู่พยอม : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105318   นางสาวจรรยา   บุญมั่น : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105321   นางสาวจิรารัตน์   ปานจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105322   นางสาวจุฑามาศ   ทองอินทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105323   นางสาวจุฬารักษ์   ดีไทย : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105324   นางสาวชนวร   บุญต่าย : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105325   นางสาวชนิดา   ต่ออิ่น : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105326   นางสาวชนิภา   ประยงค์รักษ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105330   นางสาวชุติกาญจน์   ผิวนวล : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105332   นางสาวชุติกาญจน์   เรือนเย็น : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105334   นางสาวญาณิศา   ช้างแก้ว : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105335   นางสาวฐิตาพร   สุยะสืบ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105336   นางสาวฐิติมา   ถีระสา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105337   นางสาวฐิติยา   คำไสสุข : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105338   นางสาวฐิติรัตน์   ทาวิชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105339   นางสาวณัฏฐณิชา   นามกูล : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105340   นายณัฐชนน   อินทราวุธ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105341   นางสาวณัฐณิชา   ณ ลำพูน : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105343   นายณัฐพล   จินดารัตน์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105344   นางสาวณันฐพร   ดุสมศักดิ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105345   นางสาวดารารัตน์   บำเรอวงษ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105352   นางสาวธนารีย์   สุธรรม : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105354   นางสาวธมลวรรณ   สุนันตา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105356   นางสาวธัญทิพ   เงินตัน : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105357   นางสาวธัญลักษณ์   กุลธิ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105358   นางสาวธัญสินี   เสนาะกลาง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105385   นางสาวปาริชาติ   ปราศทุกข์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105386   นางสาวปาริชาติ   วงค์ชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105388   นางสาวปุณยนุช   วงษ์ธัญญกิจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105389   นางสาวเปมิกา   เจริญกูล : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105392   นางสาวพัชรี   เค็มมาก : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105405   นางสาวมณีรัตน์   คำกวง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105406   นางสาวมณีรัตน์   สิมมา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105408   นางสาวมุทิตา   ทองโต : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105411   นางสาวรชนีกร   สีหาราช : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105412   นางสาวรมิตา   เจริญใจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105413   นางสาวรัชดาภรณ์   จตุราศรีบริสุทธิ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105414   นางสาวรัชนีกร   จรแจ่ม : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105416   นางสาวรัตนา   สว่างประทีป : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105417   นางสาวรัทญา   ชัชวาลศุภนิมิต : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105419   นางสาวรุจิรา   ปรียวาณิชย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105420   นายวชิรวิทย์   กันธิยะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105422   นางสาววรัญดา   เพชรรัตน์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105424   นางสาววริชญาณ์   กองขุนทด : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105425   นางสาววริศรา   พงษ์อนันต์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105427   นางสาววริศราภรณ์   จันทรส : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105428   นายวัฒนไชย   ไชยวงค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105430   นางสาววิภาวี   กลิ่นหอม : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105431   นางสาวศิรวดี   กระจ่าง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105434   นางสาวศิริลักษณ์   ผ่องศรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105443   นางสาวสิริกัญญา   ฝายแก้ว : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105451   นางสาวสุธิชาดา   จันทร์ต๊ะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105452   นางสาวสุพพัตรา   ธรรมธิศา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105453   นางสาวสุพรรษา