ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6305105349   นางสาววรรณวลี   ใจดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6305105352   นางสาววาสนา   จันทร์สุวรรณ : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6314102343   นางสาวณัฐชยา   ณ ลำพูน : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6322101314   นางสาวจารุวรรณ   ใจแก้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
6322101348   นางสาวธัญพิชชา   สว่างอารมณ์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 4ชั่วโมง
6322101433   นางสาวอาภาพร   อ่อนศรี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4ชั่วโมง
6406101311   นางสาวเกษราภรณ์   เป็งวันทา : การจัดการ 4ชั่วโมง
6406101320   นางสาวจุรีรัตน์   งามสม : การจัดการ 4ชั่วโมง
6406101544   นางสาวพิชชามล   มากแก้ว : การจัดการ 4ชั่วโมง
6414102375   นางสาวฉัตรกมล   สระแพง : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6504101408   นายอติเทพ   ปักสังคะเณย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6512102323   นางสาวสุมาลี   เพชรงาม : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 4ชั่วโมง
6514102410   นางสาวปาณิสรา   หมื่นเถสกุล : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6514102425   นางสาวพิมพ์ชนก   สุขวรกิจวนิช : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6514102430   นางสาวพุทธธิดา   น้อยมี : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6522101312   นางสาวกัญญรัตน์   รุ่งเรือง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4ชั่วโมง
6522101357   นางสาวธนพร   สุรินทร์คำ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 4ชั่วโมง
6522101375   นายนันทิพัฒน์   เดชประทุม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4ชั่วโมง