ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6503102301   นายก้องภพ   ชัยศร : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6503102303   นางสาวจารุจินดา   ตาใจ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6503102304   นางสาวจิณณพัต   วงษ์แดง : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6503102305   นายจิรสิน   เส็งหะพันธ์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6503102306   นางสาวจุฑามาศ   วัฒนจรสโรจน์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6503102307   นายเจตณัฐ   เชิงดี : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6503102308   นางสาวฉัตรนภา   เทพอินทร์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6503102309   นางสาวชลธิชา   เขียนเจริญ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6503102311   นางสาวญาณินท์   วันแอเลาะห์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6503102312   นางสาวญารินทรา   ยืนยงคีรีมาศ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6503102313   นางสาวณัฎฐธิดา   มูลดวง : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6503102315   นายทักษิณากรณ์   สงกูล : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6503102317   นายธนกฤต   วงศ์สาย : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6503102318   นายธนากร   แสนคูณ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6503102320   นางสาวธันยมัย   ไชยฤกษ์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6503102321   นางสาวนริศรา   วงศ์อ่อน : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6503102323   นางสาวปฎิมากร   กิจนิยม : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6503102324   นางสาวปนัดดา   จอมทอง : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6503102325   นางสาวเปรมสินี   บัวแพ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6503102326   นายพัชรณัฐ   ว่องไวเจริญสุข : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6503102327   นางสาวพิชญ์ธิดา   ตันกิม : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6503102328   นางสาวพิมลพรรณ   บุญยืน : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6503102329   นายภัคพล   ทองใหญ่ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6503102330   นางสาวภัณฑิรา   ยะอินทร์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6503102331   นายภาคภูมิ   ศรีราชพัฒน์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6503102332   นายมงคล   คงสังข์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6503102333   นางสาวมัลลิกา   พันนารัตน์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6503102334   นายรัชชานนท์   จันทร์ยี : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6503102336   นางสาววาฟา   หวังโบ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6503102337   นางสาววิยะดา   ลุแอ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6503102338   นางสาวศิลานิล   จรูญรัตนกร : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6503102339   นางสาวสุชานาถ   เกตุมาลา : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6503102340   นางสาวสุนิสา   ชัยชิน : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6503102341   นางสาวสุภัสสรา   กลั่นสุข : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6503102343   นายแสงหัน   ลุงชู : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6503102344   นางสาวหทัยภัทร   แสงทอง : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6503102345   นางสาวอินทิรา   เขียวอ่อน : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6503102346   นางสาวธฤตมน   มั่นคง : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6503102348   นายธัญยธรณ์   ชัยสิทธิ์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6503102349   นายศิราวัชร์   สุวรรณวัฒนา : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6504103316   นางสาวทิพย์สุคนธ์   บุญสุข : เคมี 3ชั่วโมง
6504103319   นางสาวเนตรนภา   ธรรมมา : เคมี 3ชั่วโมง
6504103320   นางสาวประภาศตา   เจิมขุนทด : เคมี 3ชั่วโมง
6504103325   นางสาวเพ็ญนภา   หงษา : เคมี 3ชั่วโมง
6504103333   นางสาววิลาสินี   พุฒอุดม : เคมี 3ชั่วโมง
6504103336   นางสาวสุนิสา   สุจรัสเสถียร : เคมี 3ชั่วโมง
6504108304   นางสาวชนัดดา   จันดาหาญ : นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 3ชั่วโมง
6504108305   นางสาวชัญญานุช   ธรรมสิทธิ์ : นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 3ชั่วโมง
6504108306   นางสาวณัฐนรี   สมบุญโสด : นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 3ชั่วโมง
6504108309   นายเทพฤทธิ์   จาง : นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 3ชั่วโมง
6504108310   นายธนชัญ   คำภีระ : นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 3ชั่วโมง
6504108311   นางสาวบวรลักษณ์   คำแดง : นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 3ชั่วโมง
6504108313   นางสาววรรณวิษา   กระจ่างฉาย : นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 3ชั่วโมง
6504108314   นางสาววลัยพรรณ   สิทธิสอน : นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 3ชั่วโมง
6504108315   นางสาววาทิกาญจน์   จันติ : นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 3ชั่วโมง
6504108316   นางสาวสุนิสา   ตระกูลศรี : นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 3ชั่วโมง
6504108317   นางสาวไอรดา   สารีสุข : นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 3ชั่วโมง
6506101302   นางสาวกชพร   วัฒนพันธ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101331   นายคุณานนท์   อินต๊ะวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101332   นายจักเจษฎาพล   ชินศรี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101372   นายณัฐกรณ์   หอมป้อง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101379   นางสาวณัฐธยาน์   โทด้วง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101385   นางสาวณัฐวิภา   พิรุฬห์ไตร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101389   นางสาวทิพารัตน์   หงษ์สา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101393   นางสาวธนภรณ์   สีเมืองแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101414   นายธีรภัทร   คนบุญ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101423   นายนัทชพัฒน์   กันทาสุวรรณ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101435   นายบุญธรรม   จะแฮลา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101472   นางสาวพิณธิพร   อิ่มชาวสวน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101479   นางสาวภัทรกัญจน์   ชุ่มใจ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101485   นายภูวนาท   ตรีโกฏ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101523   นายวิชา   ปรีเดช : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101529   นางสาวศรัณยา   บุญสม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101530   นางสาวศริญญาภรณ์   เมืองมาหล้า : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101532   นางสาวศศิธร   อวสานะพันธุ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101535   นางสาวศุภาพิชญ์   บุญสร้อย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101536   นางสาวศุภิสรา   สาใจ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101539   นายสรพัศ   ศรีแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101564   นายอดิศักดิ์   แย้มพันธ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101585   นายอานุภาพ   จันทร์แก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101588   นายอิทธิกร   อุทัยแสง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101600   นางสาวศรันญา   คำแดง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101604   นางสาววธัญญา   สายวังจิตต์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506102303   นางสาวกนกกร   อินทรชัย : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102305   นางสาวกนกวรรณ   ชนะ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102308   นายกมลกฤช   ป้องมาลี : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102309   นายกฤตวิทย์   ศิริสอน : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102323   นางสาวกานต์ธิดา   สิงคะนัน : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102338   นางสาวจินดามัย   พฤฒิธีรธำรง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102341   นายจิรภัทร   ศรีสองเมือง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102343   นายจิรัฐตินันท์   พาณิชยวัฒน์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102349   นายจุติเทพ   ไชยวร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102351   นางสาวจุฬาลักษณ์   เพชรนอก : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102360   นางสาวชลรดา   แซ่ลี : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102365   นายญาณกร   จินามา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102370   นางสาวฐิติกาญจน์   จันตรี : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102372   นางสาวฑิมพิกา   ศรีวรรณา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102373   นางสาวณรัก   สุวรรณประเสริฐ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102376   นางสาวณัฐกฤติยา   โกษศิริศิลป์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102403   นางสาวทิพรดา   พ่วงจีน : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102407   นายธนดล   ยาวิชัย : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102410   นายธนพล   สุขสุนทรีย์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102411   นายธนพัฒน์   ใจชื่น : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102416   นายธรณินทร์   มาเยอะ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102419   นางสาวธัญชนก   หล่อเนตร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102422   นางสาวธาราทิพย์   นัยสถิตย์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102433   นายนวชวทร   ปาลี : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102437   นางสาวน้ำฝน   แก้วกันทา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102438   นางสาวน้ำฝน   ชูเพชร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102444   นางสาวนิศาบดี   มิเถาวัลย์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102445   นางสาวนุชวรา   พุ่มทอง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102450   นายบุณยากร   หนูใจ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102451   นางสาวบุณยาพร   สุขไพรบูรณ์ศรี : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102453   นางสาวเบญจมาศ   ดอกปี : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102458   นายปฏิพัทธ์   จำรัสธิติสาร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102480   นางสาวปุณยนุช   รักเหล่า : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102483   นางสาวพรชิตา   หาระภูมิ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102486   นางสาวพรรณิภา   สุพันธ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102487   นางสาวพรวลี   หาสุข : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102488   นางสาวพัชรี   ทองเงิน : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102500   นายพิสิษฐ์   วิโรจน์เตชะ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102502   นายพีระภัสร์   กันสิทธิ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102508   นางสาวภัคจิรา   วัฒนศิริไพศาลกุล : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102509   นายภัครพล   รักธรรม : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102532   นายรติพงศ์   ศิริเศรษฐ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102561   นายวิทยา   สำเภาโอฬาร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102562   นางสาววิภวานี   สงวนวงษ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102584   นางสาวสณฑกานต์   แซ่เจี่ย : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102587   นายสหรัฐ   ปาละปัญญา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102588   นางสาวสาริกา   ชัยวิเศษกุล : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102594   นางสาวสิริยากร   วุฒิ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102602   นางสาวสุภาภรณ์   แซ่จ๋าว : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102603   นางสาวสุมิตรา   พิณนา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102610   นางสาวอนันดา   ยาประดิษฐ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102632   นางสาวชนัญธิดา   อินกอง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102634   นายธีรภัทร   วงค์อิน : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506103448   นางสาววชิราภรณ์   บุญชัยศรี : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103522   นางสาวยุวธิดา   หน่อคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
6509101001   นางสาวกนกกาญจน์   มีจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101002   นางสาวกนกวรรณ   แย้มชู : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101003   นางสาวกาญจนา   มีแหล่กู่ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101004   นายก้านโชค   แผ่นทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101005   นางสาวคำอิ่ง   จองทุน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101006   นายจักรพันธ์   จันทร์ส่งแสง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101008   นางสาวจุฑามาศ   อินตานิ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101009   นางสาวฉัตรฐริกา   เภาภารัตน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101010   นางสาวชลธิชา   โพธาวรรณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101011   นางสาวชาลิณี   ใบแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101013   นายณัฐกิตติ์   เรืองเนียม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101014   นางสาวณัฐธิดา   เทโวขัติ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101015   นางสาวณัฐวิภา   ไพเราะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101016   นางสาวดาราวรรณ   นันตา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101018   นายธนากร   แสนแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101019   นางสาวธัญวรัตน์   วังเมา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101020   นางสาวธันย์ชนก   มโนวราวุฒิ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101022   นายนพกร   จอมแปง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101023   นางสาวนภาพรรณ   เลาะเชอะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101024   นางสาวนริศรา   รื่นเริง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101025   นางสาวน้องจันทร์   สายแสง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101026   นางสาวนันทภรณ์   อุ่นอก : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101027   นางสาวนันทวัน   นันชัยยอด : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101029   นางสาวปวินรัตน์   ลุงต๊ะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101030   นางสาวพรทิพา   เพลัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101031   นางสาวพัชรินทร์   สัมพันธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101032   นางสาวพัทธ์ธีรา   กะนะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101033   นางสาวพิชยา   ปู่วัน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101034   นางสาวพิมพ์รดา   ลีศิริรุ่งโรจน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101035   นางสาวพิยดา   ไชยแก้วเมร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101036   นายพีระพงศ์   จินดาธรรม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101038   นางสาวรัชนก   ปิงโกดก : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101039   นางสาวรุ่งนภา   ขันมลิ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101042   นางสาวลักษณารีย์   สมประสงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101043   นายลัทธพล   ปัญญาแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101045   นายศรัณย์   บัวจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101046   นางสาวศศิวรรณ   นาวาทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101047   นายสืบ   กาญจนไตรวัฒน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101048   นางสาวสุคนธรัตน์   วงค์สวรรค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101049   นางสาวสุชานาถ   นวลไทย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101051   นางสาวสุพรรณวษา   ไพศาสตร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101053   นางสาวสุภวรรณ์   จะแฮ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101054   นายเสกข์สรร   ไพแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101055   นางสาวเสาวนีย์   สิทธิโชค : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101056   นางสาวเสาวลักษณ์   จินดาวนิชย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101057   นายอธิราช   อารีชล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101058   นางสาวอภิชญา   แก้วแพร่ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101059   นางสาวอภิชญา   ปะละปิก : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101060   นางสาวอภิสุนันท์   โปธา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101062   นางสาวอรวรรณ   วงค์วรรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101063   นางสาวอริศรา   สุวรรณลังกา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101064   นางสาวอาทิตยา   ทวีศักดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101066   นางสาววรัญญาภรณ์   ใจบาล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101067   นางสาวจีรนันท์   ลุงจัน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101069   นางสาวศรีนวล   อ่องปาน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101387   นายวิภพ   หวง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6512102317   นายรัชชานนท์   ตะลันกูล : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6512102325   นายอนุวัฒน์   ดวงดี : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง