ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6205105307   นายคงกระพัน   บุตรจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6301102309   นายกันต์พงษ์   ตันเจริญคีรี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102317   นายไกรครุบฑ์   นามเลย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6305101372   นางสาวพรสรวง   สอาดศรี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101377   นางสาวพิชญา   ภัทรบรรพต : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105396   นางสาวอัญติมา   อินทร์ชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6309101306   นายเขมณัฐ   วามะศิริ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101389   นางสาวอรจิรา   แก้วมณี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309102331   นางสาวสโรชา   เรืองจินดา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309102339   นางสาวกิตติมา   สมบูรณ์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6312101308   นางสาวณัฐฐาวดี   บัวสุข : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6312101309   นายณัฐวุฒิ   แสนแอ่น : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6312101326   นางสาวมณฑาทิพย์   จูบ้วนกิม : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6314101320   นางสาวณชพร   ดีวัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6401126301   นางสาวกมลพรรณ   นาคเกตุ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6403102334   นายนพวิชญ์   สมผิว : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6405105358   นางสาวอุษณีย์   ฐิติวิชญานันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6406101384   นางสาวพัชระนันท์   โรจนภาค : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101385   นางสาวพันธิตรา   คำจา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101386   นางสาวพิมพกานต์   ธนะปัด : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406106307   นางสาวฐิติมา   ใจมั่ง : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6406106323   นางสาวรุ่งนภา   ประทุมเทพ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6409101319   นางสาวปิ่นทอง   จารุจินดา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101343   นางสาวจันทนา   แซ่ย่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101371   นางสาวจิรัชญา   นงค์ยา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6410101335   นางสาวอนัญญา   วัชโรทยาน : การประมง 3ชั่วโมง
6414101382   นางสาวณัฏฐ์กฤตา   อินทชื่น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414102356   นางสาวเอเลนา ยองโก   มาคา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102397   นางสาวธิติพร   แย้มวจี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6418102332   นายธนกฤต   คชบุตร : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6422101463   นางสาววรางคณา   บัวชัย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6422101552   นายอภิวิชญ์   ยอดกิจอุดมยิ่ง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6501102337   นายจีระศักดิ์   ศรีทอง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102338   นายเจษฎาภรณ์   ระโส : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102340   นายชญานนท์   จอมจันทร์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102376   นายธนภัทร์   กวงคำ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102377   นายธนภัทร   คันธรส : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102378   นายธนภัทร   รัตนพันธ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102474   นายรัฐภูมิ   ศิริธนานุลักษณ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102531   นายเอลีชา   อภิชาญชัย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102556   นายเชาวมินทร์   ใจรักปรางพุธ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501122002   นางสาวกนกวรรณ   เรืองศรี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6503103376   นายรังสิมันตุ์   หมอยา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6504102331   นางสาวปวิชยา   บานเย็น : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6505101350   นายฐิติวัฒน์   สะสมสุข : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101494   นายอาณกร   โพธิสาโร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105391   นางสาวพรรณพษา   โกมิตร : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6506102372   นางสาวฑิมพิกา   ศรีวรรณา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506103455   นางสาววิฑุลดา   ศรีบัว : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103457   นางสาววิลาสินี   สมวงศ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6509101308   นางสาวกัณหา   ทับทิมทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101410   นายธีร์ธวัช   ขันทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6510101011   นางสาวทวีพร   วงษ์ขันธ์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6512101367   นายอัครชัย   ทศแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512102302   นายกัณชอภัท   วีระ : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6512102322   นางสาวสุภาภรณ์   บุญเรือง : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6514101394   นางสาวปภัสสร   ใจสายสุด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6515125009   นายเกียรติศักดิ์   มะณีจันทร์ : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6518102303   นางสาวกนกวรรณ   แซ่โป่ว : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102304   นายกนิส   อริวรรณา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102307   นางสาวกรพินธุ์   คงธนเมธีเกษม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102322   นายกันตินันท์   อิกำเนิด : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102334   นายจักรกริช   จันทร์ศรี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102337   นางสาวจิรชยา   เศรษฐชุ่ม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102338   นายจิรพัฒน์   ประดิษฐ์ชัย : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102350   นางสาวชนากานต์   เสือลอย : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102362   นายโชคชัย   ลุงสาม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102373   นางสาวณภัสสรณ์   อิ่นแก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102376   นางสาวณัฎฐ์นรี   บุญเสงี่ยม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102412   นายธนัท   คำโตนด : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102451   นายพรพิรุณ   บัวสุนทร : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6522101316   นางสาวกัญญารัตน์   อนุสิ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6522101328   นายจิรพัส   ผาลาภ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6522101342   นายชินวัตร   ธนันไชย : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6522101352   นายณัฐสิทธิ์   ระเบียบโอษฐ์ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6522101397   นางสาวพัชรีวรรณ   ชัยดวงแก้ว : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6522101410   นายพุทธินันท์   คำมา : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6522101413   นายภัคพล   หม่องคำหมื่น : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง