ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6309101306   นายเขมณัฐ   วามะศิริ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101316   นางสาวชนนิศา   สงวนนาม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101335   นายธีรภัทร   สุวรรณโกมลชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101389   นางสาวอรจิรา   แก้วมณี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309102331   นางสาวสโรชา   เรืองจินดา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309102339   นางสาวกิตติมา   สมบูรณ์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6312101304   นางสาวขัตติยาภรณ์   ปู่หล้า : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6312101309   นายณัฐวุฒิ   แสนแอ่น : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6312101326   นางสาวมณฑาทิพย์   จูบ้วนกิม : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6318102446   นางสาวปัณฑ์ชนิต   นครังกุล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6401126301   นางสาวกมลพรรณ   นาคเกตุ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6401126303   นางสาวจุฑารัตน์   อิณปุรณ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6403102334   นายนพวิชญ์   สมผิว : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6405101415   นายอิศราพงศ์   หมื่นยอง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101420   นายกฤษฎา   หมื่นถา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6409101360   นางสาวพิมพ์ชนก   คิดเลิศล้ำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101371   นางสาวจิรัชญา   นงค์ยา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6410101019   นายก้องกิดากร   ใจวงศ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101335   นางสาวอนัญญา   วัชโรทยาน : การประมง 3ชั่วโมง
6412107303   นางสาวจิราพร   เซ็นกลาง : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6412107310   นางสาวพรวิสา   อินทานุวัฒน์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6414102356   นางสาวเอเลนา ยองโก   มาคา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102369   นายจิรเดช   อรุณปรีย์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102397   นางสาวธิติพร   แย้มวจี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102403   นายนิธิกร   คอง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6415123341   นางสาวสุชัญญา   ศรีพานิช : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6422101463   นางสาววรางคณา   บัวชัย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6501122002   นางสาวกนกวรรณ   เรืองศรี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6504102331   นางสาวปวิชยา   บานเย็น : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6505101350   นายฐิติวัฒน์   สะสมสุข : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101365   นายธนโชติ   นาคนายม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101494   นายอาณกร   โพธิสาโร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105347   นางสาวทยิดา   ฮาวปินใจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105406   นางสาวมณีรัตน์   สิมมา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105419   นางสาวรุจิรา   ปรียวาณิชย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6506102370   นางสาวฐิติกาญจน์   จันตรี : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102372   นางสาวฑิมพิกา   ศรีวรรณา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6509101308   นางสาวกัณหา   ทับทิมทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101410   นายธีร์ธวัช   ขันทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6512101315   นางสาวชนิตา   บุญทอง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101367   นายอัครชัย   ทศแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101383   นางสาวณัฐธัญญา   พิกาพวง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512102302   นายกัณชอภัท   วีระ : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6512102322   นางสาวสุภาภรณ์   บุญเรือง : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6514101383   นางสาวนับทอง   ปวนสุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101394   นางสาวปภัสสร   ใจสายสุด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514102304   นางสาวกนกวรรณ   น่วมภักดี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6515125015   นายชนวีร์   ประเสริฐ : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6518102303   นางสาวกนกวรรณ   แซ่โป่ว : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102307   นางสาวกรพินธุ์   คงธนเมธีเกษม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102316   นางสาวกวินธิดา   ต่างสกุล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102322   นายกันตินันท์   อิกำเนิด : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102334   นายจักรกริช   จันทร์ศรี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102337   นางสาวจิรชยา   เศรษฐชุ่ม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102338   นายจิรพัฒน์   ประดิษฐ์ชัย : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102350   นางสาวชนากานต์   เสือลอย : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102376   นางสาวณัฎฐ์นรี   บุญเสงี่ยม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102412   นายธนัท   คำโตนด : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102451   นายพรพิรุณ   บัวสุนทร : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102577   นายอัครพนธ์   แสงเหล็ก : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6522101316   นางสาวกัญญารัตน์   อนุสิ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6522101328   นายจิรพัส   ผาลาภ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6522101342   นายชินวัตร   ธนันไชย : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6522101352   นายณัฐสิทธิ์   ระเบียบโอษฐ์ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6522101355   นางสาวทิพย์สุดา   พูลสุข : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6522101397   นางสาวพัชรีวรรณ   ชัยดวงแก้ว : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6522101410   นายพุทธินันท์   คำมา : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6522101413   นายภัคพล   หม่องคำหมื่น : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6522101460   นางสาวสาธินี   พรมจันทร์ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง