ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6206103404   นางสาวสิทธิพร   จิตมะโน : บัญชี 3ชั่วโมง
6301102403   นางสาววริษา   อินยานวล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102405   นางสาววิภานันท์   จันทะภา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6303101341   นายอัครชัย   ปูดอก : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6306101392   นายวชิราวุฒิ   ป้องกัน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306102408   นางสาวอริสรา   ศรีสุวรรณ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102410   นางสาวอาทิตยา   บุญสนธ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6306103418   นางสาวอังค์วรา   ทนันชัย : บัญชี 3ชั่วโมง
6306104307   นางสาวณัฐณิชา   เปลี่ยนสันเทียะ : การเงิน 3ชั่วโมง
6306104328   นางสาวศิริวิภา   ทองสุข : การเงิน 3ชั่วโมง
6314102429   นางสาววิชุดา   ขำฉนวน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102430   นางสาววิญาดา   ห้าด่านจาก : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102431   นางสาววิลาสินี   เที่ยงทุกข์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6319103548   นางสาวอริสรา   ปัญจมพาณิชย์ : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319103552   นางสาวณัฐกานต์   สวนแก้ว : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6401105307   นางสาวฐิติพร   อ่อนเรือน : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6401105319   นางสาวหนึ่งฤทัย   พรมทิพย์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6401105322   นายเอกาพล   แก้วบุญเรือง : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6406101032   นางสาวธัญญรัตน์   พรมรินทร์ : บริหารธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406102402   นางสาวณัฐนารี   เทพฉิม : การตลาด 3ชั่วโมง
6406103008   นางสาวกฤติยากร   เปาวัลย์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103011   นางสาวกัญญามาศ   ชัยวรรณา : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103013   นางสาวกานต์ชนก   แหมไธสง : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103054   นางสาวพรพิมล   กวงคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103081   นางสาววาริสสรา   ใจจริม : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103114   นางสาวอารินทร์   จะสอ : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103122   นางสาวพรรณพร   รู้ฉลาด : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103339   นางสาววรรณวิสาข์   ทาตุเม : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103341   นางสาววิลาสินี   แรงกล้า : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103391   นางสาวโชติกา   เลิศมณีพงศ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6406104301   นางสาวกุลสตรี   ดีมงคล : การเงิน 3ชั่วโมง
6406104325   นางสาวธิดาพร   ติ๊บสีบุตร : การเงิน 3ชั่วโมง
6406104327   นางสาวเบญญาภา   ตุละทา : การเงิน 3ชั่วโมง
6406105012   นางสาวนาฎนัฐฎา   วงษ์ไพบูลย์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6414102412   นายปิยวัฒน์   คำพาลี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6415125005   นางสาวณัฐธิดา   สำราญ : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6415125009   นายวสันต์   อามง : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6415125013   นายกฤษฎิน   กุนาธรรม : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6501102305   นายกฤตโชค   ศรีวิวัฒน์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102436   นางสาวพรทิพย์   ดอกคำนุ่ม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102486   นางสาววรัญญา   แก้วกันหา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501126425   นางสาวเนตรนภา   คงสวัสดิ์ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126426   นายBounthavi   Bounparsouk : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6506101330   นางสาวเกศมณี   โนชัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506102312   นางสาวกฤษณา   กระสินธุ์ไพศาล : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102319   นางสาวกัลยกร   สุทธะมุสิก : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102593   นางสาวสิรินาถ   นาปรัง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506103025   นางสาวจิตรวรรณ   มุณีแก้ว : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103048   นางสาวณัฐสุดา   สิทธิรักษ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103094   นางสาวภัทริญาภรณ์   แมดเจริญ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103446   นางสาวลักษิกา   นิลแก้วเก่ง : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103473   นางสาวสาวินี   ทับประดิษฐ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103509   นางสาวอัญชิสา   สิงห์พรม : บัญชี 3ชั่วโมง
6506104331   นางสาวชลลดา   สิการ : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6506104344   นางสาวณัฐณิชา   อพิชัย : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6506104399   นางสาวพีรพร   อุศรีษะ : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6506104411   นางสาวมัลลิกา   คำชู : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6506104435   นายศุภวิชญ์   จันอ้น : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6506104476   นางสาวฐิติวรดา   ค่ายแก้ว : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6506105355   นางสาวหนึ่งฤทัย   เลพล : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง