ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6312106305   นายจาฏุพัจน์   พิมพ์ชาติ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6312106314   นายธีรพงษ์   เถื่อนเเท้ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6312106324   นายภาสวิชญ์   แช่มไพโรจน์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6412101301   นางสาวกานต์ธิดา   เครือโป้ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6412101311   นายพศวีร์   โพธิ์ศรี : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6412101313   นายพิพัฒพงศ์   มูลละ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6412101316   นายภูตะวัน   ตุยทัง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6412101317   นางสาวมธุรดา   ทะมองไชย : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6412101319   นางสาวรัตนาภรณ์   เนื่องโพล้ง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6412101324   นายสรวิชญ์   เลิศคาลี : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6412101332   นายจักรพรรดิ์   มูลอินทร์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6412101345   นางสาวภัทธิยา   ขันทยศ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6412101346   นางสาวภิญญประภา   บุญเรือง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6412101347   นางสาวภิรมรัช   นัยวิภาค : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6412101355   นายสุกฤษฎิ์   พลเจริญ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6412101361   นางสาวณัฐนรี   กุลธีรพัฒนสิน : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6412101362   นางสาวธวัลหทัย   ลาห้วยฮ้อ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6412101363   นางสาวนรินดา   ปันเป็ง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6412102301   นางสาวกัญญาณัฐ   มูลวงษ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6412102303   นางสาวธัญชนก   พรมมิ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6412102306   นางสาวเสาวลักษณ์   หลวงธรรม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6412102307   นางสาวกรรณิการ์   คำมงคล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6412102308   นางสาวนูรลี   เล๊าะเสะ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6412102309   นางสาวอัจฉรา   แผ้วเกษม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6412106301   นางสาวกัณฐิกา   บุญหนัก : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6412106304   นางสาวณัฎฐณิชา   ติณรัตน์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6412106305   นางสาวณัฐชยา   ดวงแก้ว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6412106307   นายธีรเมธ   คำมี : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6412106310   นายพลวัฒน์   นพคุณ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6412106312   นางสาวภูษณิศา   มุ่งดี : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6412106313   นางสาววริยา   สุดสาย : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6412106314   นายวิโพ   โตเชอ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6412106328   นางสาวบุษยาภรณ์   บุษบรรณ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6412107301   นางสาวกฤชบงกช   ฟองทา : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6412107303   นางสาวจิราพร   เซ็นกลาง : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6412107307   นางสาวบุษยมาส   หัตธสร : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6412107309   นางสาวปิยธิดา   เครือศรี : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6412107310   นางสาวพรวิสา   อินทานุวัฒน์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง