ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6112101369   นางสาววทัญญา   ตั้งภูมิ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6212101314   นางสาวปาณิศา   พงษ์สุภษะ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6312101301   นางสาวกมลชนก   วัดศรีทานัง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6312101302   นายกฤตพัศ   ศรีแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6312101303   นายกิตตินันท์   น้อยด้วง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6312101304   นางสาวขัตติยาภรณ์   ปู่หล้า : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6312101307   นายจิรพันธุ์   แก้วฟอง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6312101311   นางสาวทิพรัตน์   คำสุข : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6312101314   นางสาวนธัญญา   คำชมภู : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6312101316   นางสาวนิชานาถ   วรรณรัตน์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6312101322   นางสาวพณิชรดา   คนโต : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6312101331   นายศุภสิน   พงษ์สุวรรณ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6312101338   นางสาวอริสรา   เหลาปัญญา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6312101343   นายอิศรพงษ์   พวงบุญมี : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6312102301   นางสาวกัญญารัตน์   วงศ์วิศิษฐ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6312102302   นางสาวกัลยรัตน์   อวดสุข : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6312102303   นางสาวกาญจนา   ศรีวิชัย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6312102308   นางสาวชัชฎาภรณ์   แก้วบัวดี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6312102312   นายน้ำเพชร   เทศทอง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6312102313   นางสาวปฐมาวดี   เชื้อดี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6312102314   นางสาวปรียาลักษณ์   มูลแก้ว : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6312102315   นางสาวปัญญดา   เจริญสุข : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6312102317   นายพีระพล   จินดา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6312102318   นายภัทร   สังขวิสุทธิ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6312102319   นายภูมินทร์   นำหน้าวงษ์สุข : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6312102320   นางสาวมัลลิกา   มูลซาว : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6312102321   นางสาวรอยพิมพ์   โคกเขา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6312102322   นางสาวราณีร์   เทพวิชา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6312102324   นางสาวศิริวิภา   วิชัยดิษฐ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6312102325   นางสาวสรวีย์   อดิสรณกุล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6312102326   นางสาวสุพัตรา   ธรรมขัดดุก : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6312102327   นางสาวสุภัสสรา   ลุมมา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6312102328   นายชัยณรงค์   ผันยอด : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6312106301   นางสาวกนกพิมพ์   ปูรณะพงษ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6312106306   นางสาวจารุวรรณ์   ทิพนี : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6312106316   นางสาวนริศรา   สัมฤทธิ์ตระกูล : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6312106318   นางสาวนฤมล   เข็มเพ็ชร : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6312106321   นางสาวปิยะธิดา   พรมมารัตน์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6312106336   นางสาวอารียา   วิปัสสา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6412101301   นางสาวกานต์ธิดา   เครือโป้ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101302   นางสาวจิรัญญาภรณ์   โนทัย : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101303   นางสาวชนกานต์   ภาคีขาว : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101304   นางสาวณัฐณิชา   แก้วเสน : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101305   นายธนดล   กองสิน : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101306   นายธนวัฒน์   คิชวงค์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101307   นายธรรมนูญ   บุญทวี : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101308   นายนพดล   ครุธพันธ์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101310   นายพงษ์เพชร   ดอกหล้า : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101311   นายพศวีร์   โพธิ์ศรี : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101313   นายพิพัฒพงศ์   มูลละ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101315   นางสาวภัครมัย   ทังแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101316   นายภูตะวัน   ตุยทัง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101317   นางสาวมธุรดา   ทะมองไชย : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101318   นางสาวมัณฑิรา   โชตะวัน : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101319   นางสาวรัตนาภรณ์   เนื่องโพล้ง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101320   นายวชิรวิทย์   วชิรศิริเจริญ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101322   นางสาวศศิธร   ภักดิ์สันติพงศ์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101324   นายสรวิชญ์   เลิศคาลี : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101328   นางสาวสุพิชชา   นามกุณณา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101330   นายเอกบดินทร์   วงศ์ธิดา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101331   นายกนก   ทอสาร : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101332   นายจักรพรรดิ์   มูลอินทร์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101334   นายชนันนัทธ์   เฉียบแหลม : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101335   นางสาวณัฐธิดา   อาทร : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101336   นายธนกร   เนื้อไม้ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101340   นางสาวปนัดดา   จันจรมานิต : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101341   นายปิยวัฒน์   ถาตา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101342   นายปุณวิช   เหมืองหม้อ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101343   นางสาวพรชิตา   ยาวังเสน : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101344   นางสาวเพชรลดา   ฝั้นหลี : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101345   นางสาวภัทธิยา   ขันทยศ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101346   นางสาวภิญญประภา   บุญเรือง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101347   นางสาวภิรมรัช   นัยวิภาค : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101349   นายวรพล   ศรีชุมพล : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101351   นางสาวศศินา   ทองรักษ์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101352   นางสาวศิตาพร   โปธา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101353   นางสาวศิรภัสสร   ใยมาก : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101354   นายศุภโชค   กันทแปลง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101355   นายสุกฤษฎิ์   พลเจริญ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101356   นางสาวสุภัทสร   วงศ์รัตนชัย : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101357   นายสุริยา   มาหลวง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101358   นายอัมรินทร์   ศิลมั่น : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101359   นายพิษณุ   แก้วคำน้อย : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101310   นางสาวขนิษฐา   ชมภู : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101315   นางสาวชนิตา   บุญทอง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101319   นายชินวัตร   ปัญญะ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101320   นางสาวฐิติมา   ภูมิภาค : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101323   นางสาวณัฐธิดา   ภูสถาน : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101326   นายณัฐพล   เผือกพงษ์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101348   นายพีรพัฒน์   จงหาร : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101350   นายภัทรชัย   คำแดง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101362   นายเศรษฐพงศ์   มิยะเศษ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101367   นายอัครชัย   ทศแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512102305   นางสาวเขมอัปสร   พรหมเจริญ : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6512102314   นางสาวปลายฝน   เคนนิคม : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6512102318   นางสาววชิรพร   ปุกอิ่น : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6512102321   นางสาวสิมิลัน   ชัยชนะ : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6512102323   นางสาวสุมาลี   เพชรงาม : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6512107308   นางสาวชุติมา   เที่ยงตรง : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6512107315   นางสาวเบญจญาณีย์   จันทรโฮม : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6512107331   นางสาวศิริวรรณ   ช่างชุม : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6512107336   นางสาวธัญรัศน์   ทองพิทักษ์พงษ์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6512107337   นางสาวเพิ่มพร   กันแพงสิริ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง