ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6401102376   นายนันทพงศ์   เจริญอภัยกุล : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6401102402   นายพีรพัฒน์   สุขฟอง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6403104303   นางสาวจารุวรรณ   เพ็งโคตร : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6403104307   นายพงศธร   นาน้อย : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6403104309   นายภูประวิทย์   รุ่งเรือง : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6403104319   นางสาวเอมมิกา   ปามิ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6509101020   นางสาวธันย์ชนก   มโนวราวุฒิ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101049   นางสาวสุชานาถ   นวลไทย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6515125068   นายคุณานนท์   พรพนาสกุลทอง : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง